دانلود تحقیق در مورد سلسله مراتب، چند شاخصه

پیچیدگی های موجود در تجزیه و تحلیل اینگونه مسائل ایجاب می کند از روشهایی استفاده شود تا نسبت به درستی کار اطمینان حاصل شود .[22]
در مدل SWOT پس از لیست کردن هر یک از عوامل قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها و نوشتن آنها در سلولهای مربوط به خود ، از محل تلاقی هر یک از آنها استراتژیهای مورد نظر حاصل می شود ، بنابراین همواره این ماتریس منجر به چهار دسته استراتژی ، WT ، SO ، WO ، ST می شود .
مواجهه دادن عوامل اصلی داخلی و خارجی و تدوین استراتژیهای WT ، SO ، WO ، ST از مشکلترین بخشهای تهیه ماتریس SWOT می باشد و به قضاوت و قدرت تجزیه و تحلیل خوبی نیاز دارد .
در اجرای استراتژیهای SO سازمان با استفاده از نقاط قوت داخلی می کوشد از فرصتهای خارجی حداکثر بهره برداری را نماید[30]. هر سازمانی علاقمند است که همیشه در این موقعیت قرار داشته باشد تا بتواند با بهره گیری از نقاط قوت داخلی از فرصتها و رویدادهای خارجی حداکثر استفاده را بنماید . معمولا سازمانها برای رسیدن چنین موقعیتی سعی می کنند در زنجیره ارزش دارائیها ، داراییهای پایه خود را تبدیل به شایستگی کلیدی و نتیجتا مزیت رقابتی نمایند . هدف از استراتژیهای WO این است که سازمان از مزیتهایی که در فرصتها نهفته است در جهت جبران نقاط ضعف استفاده نماید.[30] گاهی در خارج از سازمان فرصتهای بسیار مناسبی وجود دارد ، ولی سازمان به سبب داشتن ضعف داخلی نمی تواند از این فرصتها بهره برداری نماید .
سازمان در اجرای استراتژیهای ST می کوشد تا با استفاده از نقاط قوت داخلی خود برای جلوگیری از تاثیر منفی تهدیدات خارجی بر سازمان سازوکارهایی را در پیش بگیرد و یا تهدیدات را از بین ببرد .[30]
هدف سازمان در اجرای استراتژیهای WT کم کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدات ناشی از محیط خارجی است[30]. سازمانی که بیشترین عواملش در این خانه متمرکز باشد وضعیت مناسبی نداشته و در موضع مخاطره آمیزی قرار خواهد گرفت . در چنین حالتی سازمان استراتژیهای مختلفی از قبیل واگذاری ، کاهش عملیات و … را برمی گزیند و در هر صورت سازمانها سعی می کنند از جنین وضعیتی پرهیز نمایند .
تدوین استراتژیهای WT ، SO ، WO ، ST کاملا براساس خبرگی وخلاقیت میباشد و لیست نمودن نقاط قوت و ضف ، تهدیدها و فرصتها در واقع کمکهایی هستند برای این مرحله از تدوین استراتژی .
کاربرد دیگر مدل SWOT مقایسه نظام یافته ای از فرصتها و تهدیدهای کلیدی خارجی با ضعفها و قوتهای داخلی است که به منظور تشخیص یکی از چهار الگوی میان موقعیتهای داخلی و خارجی موسسه صورت می گیرد . این الگوها منجر به استراتژیهایی می شوند که موارد ذیل را پیشنهاد می کنند :
خانه یکم : استراتژی تهاجمی ( توسعه ای ) را توصیه می کند .
خانه دوم : استراتژی تنوع را توصیه می کند .
خانه سوم : استراتژی با گرایش تغییر جهت را حمایت می کند .
خانه چهارم : استراتژی تدافعی را توصیه می کند .
نتیجه گیری از آنالیز SWOT
نقاط ضعف می بایست تحت کنترل بوده تا تبدیل به نقاط قوت شوند.باید سعی شود نقاط قوت را با فرصتهای بیرونی همسو سازیم.تهدیدها می بایست تبدیل به فرصت ها شوند.
3-2-4 کارت امتیازات متوازن
در دهه‌ی 1990میلادی، مدل کارت امتیازی متوازن ابتدا به ‌عنوان یک روش نوین ارزیابی‌عملکرد و سپس به عنوان ابزاری جهت کمک به تحقق استراتژی، توسط رابرت کاپلان استاد صاحب نام دانشگاه هاروارد و دیوید نورتن مشاور برجسته مدیریت در امریکا[59] مطرح شد و از سوی صاحب‌نظران مدیریت و مدیران سازمان‌ها به شدت مورد استقبال قرارگرفت.این روش نشان میدهد که که عملکرد کسب و کار باید نه تنها با استفاده از شاخص های مالی، بلکه به طور همزمان با توجه به شاخص های غیر مالی شود.[60] کارت امتیازی متوازن استراتژی سازمان را از چهار جنبه کلیدی “مالی”، “مشتریان”، “فرایندهای داخلی” و “رشد و یادگیری” بررسی و صورت‌بندی می‌کند.[61] روش کار به این صورت است که ابتدا در وجه مسایل استراتژیک، موضوع‌های استراتژیک تعیین می‌شود. سپس برای شناخت دقیق‌تر نحوه امکان دستیابی به اهداف مورد نظر در موضوع‌های استراتژیک، به سراغ وجه فرایند و عملیات رفته، مشخص می‌کنیم که برای برآورده ساختن انتظارهای ذینفعان و تحقق موضوع‌های استراتژیک، فرایندهای داخلی سازمان باید چه شرایط و ویژگی‌هایی داشته باشند و در این حوزه باید به چه اهدافی دست یابیم. در نهایت در وجه رشد و یادگیری به شناسایی سرمایه‌گذاری‌های لازم بر روی منابع انسانی، سیستم‌های اطلاعاتی و فرهنگ سازمانی می‌پردازیم تا امکان و بستر دستیابی به اهداف تعیین‌شده در وجه فرایندهای داخلی فراهم شود.
کارت امتیازی متوازن زبان مشترکی را پدید آورده که مدیران می‌توانند از آن برای بحث در مورد جهت‌گیری و اولویت‌های سازمان خود استفاده کنند. 3-2-4-1 مراحل پیاده سازی BSC
پیاده سازی BSC در شش گام صورت می پذیرد.ذیلا به تشریح این گامها می پردازیم:
قدم اول: در گام اول باید بنیادها و اعتقادات هسته‌ای سازمان مورد ارزیابی قرارگیرد. مانند
1- فرصت‌های بازار ?- رقبا ?- موقعیت مالی ?- اهداف بلند و کوتاه مدت ?- شناسایی آنچه رضایت مشتری را جلب می‌کند.
در این راه باید از ماموریت سازمان بهره گرفت.
هر سازمان در پاسخ به یک سری نیاز ایجاد می‌شود و هدف آن رفع آن نیاز می‌باشد. بنابراین قبل از هر اقدام باید مشخص شود که چه نیازهائی منجر به تشکیل سازمان گردیده‌است. اجزا ماموریت سازمان عبارتند از:
1- مشتریان ?- محصول ?- فناوری ?- بازارها ?- توجه به مردم 6- SWOT 7 – توجه به کارکنان 8- حوزه جغرافیایی سازمان
در این پروفایل نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات سازمان معرفی و ارزیابی می‌گردد.
قدم دوم: در این گام باید استراتژی کلان کسب و کار تدوین گردد. انواع متداول استراتژی عبارتند از:
?. استراتژی‌ها ی یکپارچگی (رو به جلو – رو به عقب – افقی) ?. استراتژی‌های تمرکز ?. استراتژی‌های رشد ?. استراتژی‌های ثبات ?. استرتژی‌های کاهش
قدم سوم: پس از تدوین استراتژی، لازم است این استراتژی به مولفه‌های کوچکتری تقسیم شوند. این مولفه اهداف نام دارند. اهداف قسمت‌های اساسی استراتژی هستند.
قدم چهارم: اما کار با ترجمه استراتژی به اهداف به پایان نخواهد رسید. در قدم چهارم نقشه استراتژیکی از استراتژی کلان سازمان ترسیم می‌شود. نقشه استراتژیک با استفاده از اطلاعات گام قبل و چارچوب کارت امتیازی متوازن ترسیم می‌گردد. هریک از اهداف باید دریکی از بخش‌های چهارگانه مدل قرارگیرند.
قدم پنجم: پس از قراردادن اهداف در چارچوب شاخص‌ها و مقادیر هدف آنها تعیین می‌شوند
قدم ششم: در آخرین قدم طرحها و برنامه‌هایی که برای دستیابی به اهداف مورد نظر ضروری می‌باشند تعیین می‌گردند. 3-2-5ترکیب تحلیل SWOT با کارت امتیازات متوازن BSC
یکپارچه سازی ماتریسSWOT امتیازات متوازن BSC منجر به پدیدار شدن یک سیستم مدیریت استراتژیک یکپارچه و کل نگر می‌شود. ماتریسSWOT به وضوح فاکتورهای موفقیتی را که می‌تواند در راستای تبیین و شناسایی کارت امتیازات متوازن مورد استفاده و کاربرد است تعیین کند.[62] برای این اساس یک رویکرد ساختاری برای تدوین، تنظیم و پی‌ریزی و فرصتها و تهدیداتی را که در معرض مواجهه با آنهاست همانند هم? رقبا به خوبی شناسایی کند. با برقراری ارتباط میان تحلیلSWOT و BSC یک سازمان می‌تواند میان نقاط قوت خود علیه نقاط ضعف رقبای خود توازن برقرار کند[62] و جهت استفاده مطلوب و بهینه از فرصتهای بازار تلاش نماید. 3-3 اولویت بندی استراتژی ها
در بخش های قبلی تحقیق اصول و مراحل مقدماتی و مراحل تدوین استراتژی برای سازمان را بررسی و بیان کردیم.مرحله پس از فرموله کردن و تدوین استراتژی برای سازمان، نوبت به مرحله اجرای استراتژی های تدوین شده برای سازمان میرسد.میزان اثر بخشی و موفقیت آمیز بودن استراتژی های تدوین شده برای هر سازمانی در گرو اجرای درست و دقیق استراتژی های تدوین شده است.به طور قطع و یقین می توان گفت که برای هر دسته از استراتژی های تدوین شده برای سازمان، برخی از استراتژی ها برای سازمان دارای اولویت بیشتر هستند.میتوان گفت که اجرای هر استراتژی بر روی سایر استراتژی های سازمان می تواند اثرگذار باشد.
به عبارتی اجرای به موقع هر استراتژی بسیار مهم است.با اولویت بندی کردن استراتژی ها می توان سازمان را از سردرگمی در اینکه ابتدا به کدام استراتژی ها بپردازد یا توجه بیشتری به کدام استراتژی ها داشته باشد، رهایی بخشد.بدین منظور برای انتخاب استراتژی های بهینه برای به حداکثر رساندن اثرات دسته ای از استراتژی ها،روش ها و تکنیک های متفاوتی از جمله روشهای مربوط به مسائل تصمیم گیری وجود دارد.[15]
ما برای امر از روش فرآیند تحلیل شبکه فازی، که مبتنی بر منطق مقایسات زوجی است، برای اولویت بندی استراتژی های تدوین شده استفاده می کنیم. 3-3-1 نظریه تصمیم گیری
به طور کلی تصمیم گیری یک فرآیند ذهنی است که تمام افراد بشر در سراسر زندگی خود با آن سرو کار دارند. فرآیند تصمیم گیری در پرتو فرهنگ، ادراکات، اعتقاد و ارزش ها نگرش ها، شخصیت، دانش و بینش فرد صورت می گیرد و این عوامل بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند. در مدیریت معاصر تصمیم گیری به عنوان فرآیند حل یک مسأله تعریف شده است و اغلب به تصمیم گیری، حل مسأله نیز گفته می شود. می توان گفت تمام فعالیت ها و اقداماتی که در همه زمینه ها توسط افراد بشر انجام می شود، حاصل فرآیند تصمیم گیری است.
اگر با دقت به مسئله برنامه ریزی استراتژیک نگاه کنیم، جوهره اصلی این فرآیند عبارت از تصمیم گیری و انتخاب در زمان ها و موقعیت های مختلف می باشد.به عبارتی اصول کار مدیریت بر روی تصمیم گیری بخصوص تصمیم گیری در مراحل برنامه ریزی استراتژیک مانند:تعیین خط مشی ها، تدوین اهداف، طراحی و کنترل امری لازم و ضروری به نظر می رسد. 3-3-2 تعریف تصمیم گیری
واژه تصمیم گیری، در لغت به معنای اراده کردن، قصد کردن، و در اصطلاح، انتخاب کردن از میان دو یا چند راهکار یا گزینه است. بنابراین، تصمیم گیری، فرآیند ارزش یابی گزینه ها و راه های موجود، بررسی و پیش بینی پ ی آمدهای هر یک از آنها برای رسیدن به هدف و در نهایت، انتخاب است. 3-3-2-1 تصمیم گیری با معیارهای چند گانه
تصمیم‌گیری یکی از مهمترین و اساسی‌ترین وظایف مدیریت است و تحقق اهداف سازمانی به کیفیت آن بستگی دارد. به طوری که از نگاه یکی از صاحبنظران حوزه تصمیم‌گیری هربرت سایمون ، تصمیم‌گیری جوهر اصلی مدیریت است.
یکی از مباحث اخیر که دانشجویان مدیریت در داخل کشور به آن اهمیت می‌دهند مدلهای تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) است.اغلب این مدلها به تصمیم گیرندگان در انتخاب بهترین راه حل و رتبه بندی گزینه ها کمک می کنند.[63]
مدیر با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره می‌تواند با در نظر گرفتن معیارهای متفاوت برای تصمیم‌گیری که گاهاً با یکدیگر در تعارض هستند، به طریقی عقلایی تصمیم سازی نماید. تصمیم‌گیری چندمعیاره (MCDM) به دو دسته تصمیم‌گیری چندشاخصه (MADM) و تصمیم‌گیری چندهدفه (MODM) تقسیم می‌شود.
3-3-2-2 مدلهای تصمیم گیری چند هدفه
مدلهای MODM از جمله مدلهای تصمیم گیری چند معیاره است.در این مدلها چندین هدف به طور همزمان جهت بهینه شدن، مورد توجه قرار می گیرند.[21] مقیاس سنجش برای هر هدف ممکن است با مقیاس سنجش برای بقیه اهداف متفاوت باشد. 3-3-2-3 مدلهای تصمیم گیری چند شاخصه
در این مدلها، انتخاب یک گزینه از بین گزینه های موجود مد نظر است. در یک تعریف کلی تصمیم گیری چند شاخصه به تصمیمات خاصی مانند ارزیابی، اولویت گذاری، و یا انتخاب از بین گزینه های موجود اطلاق می گردد. در پایان نامه های مدیریت بیشتر بر این مدل تاکید می‌شود. مدلهای تصمیم گیری سلسله مراتبی AHP و مدل ANP نیز از نوع مدل تصمیم گیری چندشاخصه هستند. 3-4 مقدمه ای بر فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و شبکه ای
فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) یک روش ریاضی برای حل مسائل تصمیمگیری پیچیده ی چند معیاره میباشد. این روش توسط پروفسور ساعتی57 در سال 1977 توسعه داده شد. AHP میتواند هم معیارهای کیفی و هم معیارهای کمی را در ارزیابی گزینههای تصمیم لحاظ کند.[24]
فرآیندهای تحلیل شبکه ای و سلسله مراتبی ارائه شده توسط دکتر ساعتی [64] محقق را در تحلیل انواع پدیده های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی تکنولوژی یاری نموده و با بکارگیری تمامی عوامل و معیارهای محسوس و نا محسوس قالب و چهارچوب فراگیری را برای تحلیل این مسائل در حوزه های علوم انسانی فراهم می نماید.
در این روش فرض بر این است که فاکتورهای بیان شده در ساختار سلسله مراتبی مستقل از هم هستند.روش AHP بیشتر مرسوم به روش بردار ویژه است که با بیان بردار ویژه متناسب با بزرگترین مقدار ویژه ماتریس مقایسات زوجی، اولویت فاکتورها و ترتیب اولویت بین گزینه ها را بیان می کند.65]] در بخش های بعد این روش را توضیح خواهیم داد.AHP یک نظریه اندازه گیری مربوط به نتیجه گیری و استنتاج اهمیت و تسلط اولویت ها، از روی مقایسات زوجی از عناصر همگن نسبت به یک معیار مشترک است.
ساعتی،[66] AHP به ساخت مدل های تصمیم گیری از طریق فرآیندی که هم شامل مولفه های کیفی و هم کمی است، کمک میکند.
از لحاظ کیفی:از لحاظ کیفی این روش به تجزیه یک مسئله تصمیم گیری مطابق با اینکه در بالاترین سطح، هدف کلی برای مجموعه ای از خوشه ها و زیر]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *