دانلود تحقیق در مورد ارزیابی، خارجی، تهدیدات، مدیریت

5
به روز بودن تکنولوژی و فناوری اطلاعات بر فعالیت سازمان تاثیر دارد. جدول 4-5: لیست تهدیدات مدیریت دانش سازمان ردیف
لیست تهدیدات مدیریت دانش سازمان
1
نیروهای دانشی و افراد تحصیل کرده در سازمان ماندگار نیستند. 2
رقبای سازمان دارای سیستمهای اطلاعاتی قوی و تکنولوژی های به روز هستند.
3
هزینه تکنولوژی های جدید بسیار زیاد است
4-4-2 ارزیابی موقعیت سازمان نسبت به مولفه های خارجی (ماتریس EFE)
در این مرحله از پژوهش به ارزیابی موقعیت سازمان نسبت به محیط خارجی پرداخته می شود.در این مرحله وضعیت سازمان را نسبت به اینکه سازمان به عوامل بیرونی چه واکنشی نشان داده است ارزیابی می شود.بیشتر این ارزیابی مربوط به استراتژی های کنونی سازمان در رابطه با استفاده از فرصت ها و دفع تهدیدات مقابل سازمان می باشد.در واقع ارزیابی از میزان اثربخش بودن استراتژی های کنونی سازمان در برخورد با عوامل خارجی می باشد.فرصت ها و تهدیدات به دست آمده از قسمت قبل در جدول زیر جهت تکمیل، ارائه داده شده است.در ماتریس ارزیابی عوامل خارجی به هر عامل ضریبی بین صفر تا یک داده میشود که بیان کننده اهمیت نسبی آن در موفقیت سازمان می باشد.به عواملی که تاثیر بیشتر دارند ضریب بیشتری داده می شود.مجموع ضرایب باید یک باشد.در ستون بعدی با توجه به اثر بخش بودن استراتژی های کنونی سازمان، به هر عامل با توجه به واکنش سازمان نسبت به عامل مذکور نمره ای بین 1 تا 4 داده میشود که به ترتیب بیان کننده واکنش ضعیف، واکنش در حد متوسط، از حد متوسط به بالا و واکنش عالی می باشد.با ضرب کردن ضرایب و نمره هر عامل و جمع آنها نمره نهایی به دست می آید.
در ذیل ماتریس ارزیابی عوامل خارجی مدیریت دانش سازمان(EFE) آمده است: ]]>