دانلود تحقیق با موضوع اسناد بین المللی

موارد تخلفات مذکور در آییننامه انضباطی عبارتند از:
1-قصور و تقصیر و سهل انگاری در حفظ مواضع و مناطق استحفاظی در مقابل دشمن و اشرار و قاچاقچیان و سارقین مسلح و عوامل ضد انقلاب.
2-قصور و تقصیر در جلوگیری از فرار و از هم پاشیدگی پرسنل جمعی و همچنین جمع آوری پرسنل پراکنده به هنگام رزم.
3-قصور و تقصیر و سهل انگاری در بهکارگیری توان و امکانات دفاعی جهت انجام مأموریت در مقابل دشمن.
4-ارتکاب اعمال و رفتار برخلاف شئون نظامی و خلاف شرع بین.
5-قصور و تقصیر در حفظ و نگهداری جنگ افزار، تجهیزات، مهمات و هرگونه اموال و اسناد نظامی و دولتی.
6- سستی و سهل انگاری در امور نگهبانی، پاسداری، دیده بانی، دیدوری در مناطق رزمی، غیر رزمی و حیاتی کشور.
7- پخش شایعات در جهت تخریب روحیه پرسنل خودی.
8- سستی و سهل انگاری در مقابله با تبلیغات روانی دشمن.
9- سستی و سهل انگاری در انجام وظیفه و اجرای دستورات در زمینه های عملیاتی، اداری، تدارکاتی.
10- عدم احساس مسئولیت و بیتفاوتی در خدمت، عدم رعایت قوانین و مقررات، آییننامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و سایر دستورات.
قابل ذکر است که بازنشستگی اجباری به استناد موارد پیشگفته فقط با تشخیص هیأتهای رسیدگی موضوع ماده 104 قانون ارتش و تصویب مقامات مذکور در ماده 78 قانون ارتش اعمال میگردد. و در صورتی که کارکنان به موارد بازنشستگی اجباری اعتراض داشته باشند مراتب اعتراض آنها در هیأت تجدیدنظر ماده 105 قانون ارتش مطرح و تصمیم گیری میگردد. ( شهلائی و همکار، پیشین: 183)
موارد مذکور عمدتاً مواردی هستند که به سازمان و مأموریت های آن لطمه وارد مینماید و مرتبط با زمان جنگ و درگیری نظامی میباشد. به همین لحاظ نیز در صورت ارتکاب آنها توسط افراد برای آنها معافیت از خدمت در نظر گرفته شده است. در مقایسه معیارهایی که مصداق امنیت شغلی و دادرسی عادلانه هستند با نحوه برخورد با کارکنان متخلف ارتش با این توصیف که ابتدا پس از احراز تخلف، وضعیت متهم در هیأت رسیدگی به تخلفات مطرح میگردد. سپس جلسه رسیدگی هیأت با دعوت از فرد متخلف و الزام به حضور وی و استماع دفاعیات او تشکیل میشود و امکان تجدیدنظرخواهی نیز برای فرد محفوظ است، بنظر میرسد امنیت شغلی برای کارکنان تضمین شده است.
2- بازنشستگی اجباری ناشی از حذف یا تعدیل سازمان:
ماده 127 قانون ارتش، بازنشستگی به علت ” حذف یا تعدیل سازمان ” را بیان داشته است. بدینترتیب که ارتش می تواند در موارد حذف و یا تعدیل سازمان، کارکنان مربوط را مشروط بر اینکه در سازمانهای دیگر ارتش، شغل مناسبی برای آنان وجود نداشتهباشد، با داشتن 15 سال سابقه خدمت بازنشسته نماید. حذف یا تعدیل سازمان از اختیارات فرمانده کل نیروهای مسلح میباشد و به موجب مصوبه فرماندهی کل قوا، از تاریخ 31/6/1369، این نوع رهایی از خدمت، با تصویب ستاد ارتش، بدون ارفاق سنوات خدمتی و یا با ارفاق سنوات از حداقل زمان تا پنج سال به مورد اجرا گذارده میشود. بدین منوال که به مدت خدمت مشمولین این ماده فقط از نظر احتساب وجوه حقوق بازنشستگی، 5 سال اضافه میگردد.
3- بازنشستگی به سبب جانبازی:
به موجب ماده 108 قانون ارتش، جانبازان و معلولین در شرایط ذیل میتوانند بدون توجه به سابقه خدمت بازنشسته گردند.
1-جانبازان و معلولینی که خسارت وارده بر عضو یا اعضای آنان و یا میزان کارایی از دست رفته ایشان در حدی باشد که امکان ادامه خدمت را از آنان سلب نماید و کارکنانی که بیش از یک سال بستری باشند.
2- جانبازان یا معلولینی که خسارت وارده بر عضو یا اعضای آنان و یا میزان کارایی از دست رفته ایشان در حدی باشد که ادامه خدمت برای آنان توأم با مشقت باشد و تمایلی به ادامه خدمت نداشته باشند.
کسانی که خسارتی به عضو یا اعضاء آنها وارد میشود بنابر نظریه شورای پزشکی ادارات بهداشت و درمان ارتش وضعیت جسمی و میزان آسیب جسمی وارده آنان مشخص و به کمیسیون ماده 120 ارتش که مرجعی برای تصمیم گیری در خصوص جانبازی و … می باشد ارائه میشود و در صورت نظر مثبت کمیسیون پیشگفته بازنشسته میگردند.
قانونگذار حداقل سابقه خدمت برای بازنشستگی کارکنان ارتش را در موارد استثنائی بهصورت تنبیهی 20 سال و در صورت تعدیل سازمان 15 سال با احتساب 5 سال سنوات ارفاقی تعیین نموده است و برای کارمندان متخلف و مستخدمین آماده به خدمت همان شرایط بازنشستگی معمول حداقل 25 سال سابقه خدمت مدنظر قرار گرفته است که در این جا نیز قانون ارتش انعطاف بیشتری نسبت به قانون مدیریت خدمات کشوری دارد.
بند سوم: آثار بازنشستگی
1-خاتمه خدمت:
با تصویب بازنشستگی کارکنان ارتش و ابلاغ حکم بازنشستگی، دوران خدمت فرد پایان پذیرفته و پس از تسویه حساب با سازمان متبوع، از سازمان جدا میگردد.
2-اشتغال مجدد بازنشسته:
کارکنان ارتش پس از بازنشستگی در شرایط زیر میتوانند به خدمت خود ادامه دهند.

دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


الف- کارکنان ارتش که مدت خدمت قانونی آنها تمام شده و واجدشرایط بازنشستگی هستند در صورت نیاز سازمان و تمایل آنها میتوانند به موجب تبصره 1 ماده 110 قانون ارتش، بازنشستگی خود را به مدت محدود (معمولاً یک سال و بیشتر) به تعویق بیندازند.
ب- بر اساس ماده 111 قانون ارتش، سازمان در موارد استثنایی میتواند در صورت نیاز، کارکنان بازنشستهای را که صلاحیت اعاده به خدمت داشته باشند و سن آنها بیش از 65 سال سن نباشد با تمایل شخصی آنان و تصویب هیأت مذکور در ماده 105 قانون ارتش، با درجه یا رتبه و قدمت خدمت قبل از بازنشستگی برای مدت محدود به خدمت اعاده نماید.
ج- به موجب ماده 112 قانون ارتش، سازمان میتواند از کارکنان بازنشسته مشمول قانون ارتش و سایر بازنشستگان دولت، با حفظ وضعیت و حقوق بازنشستگی، به طریق خرید خدمت استفاده نمایند.
خاتمه خدمت و منع اشتغال مجدد هر دو گروه کارمندان و کارکنان ارتش شبیه به هم بوده و در خصوص اعاده به خدمت کارکنان نیز با ابلاغ جدید بلامانع است. در قانون ارتش به استفاده از کارکنان به صورت خرید خدمت نیز اشاره نموده است و کارمندان نیز میتوانند به صورت ساعتی اشتغال داشته باشند.
3- دریافت مستمری بازنشستگی و پاداش پایان خدمت:
به کارکنان بازنشسته ارتش بر مبنای معدل حقوق و مزایای دو سال آخر خدمت که ملاک کسور بازنشستگی میباشد به تناسب سابقه خدمت به ازاء هر سال سابقه خدمت یک روز حقوق پرداخت میشود. به عنوان مثال فردی که با سی سال سابقه خدمت بازنشسته گردیده سی روز حقوق دریافت میدارد.
همچنین پاداش پایان خدمت به ازاء هرسال سابقه خدمت معادل یکماه آخرین حقوق ثابت و فوق العاده های مبنای کسور به عنوان پاداش پایان پرداخت میگردد.
در خصوص دریافت مستمری بازنشستگی و پاداش پایان خدمت هر دو گروه شاغلان ( کارکنان ارتش و کارمندان) به یک شیوه با آنان رفتار میگردد.
گفتار سوم: بازنشستگی کارگران
برابر بند پ ماده 21 قانون کار یکی از طرق خاتمه قرارداد کار، بازنشستگی کارگر میباشد. بازنشستگی کارگران عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در قانون تأمین اجتماعی، که برای برخورداری از مستمری بازنشستگی ضرورت دارد سنوات معینی حق بیمه پرداخت شده باشد. (موحدیان، پیشین: 150) برابر ماده 23 همین قانون کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمرهایی ناشی بازنشستگی یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آن تابع قانون تأمین اجتماعی خواهد بود. لذا بازنشستگی کارگران برابر قانون تأمین اجتماعی صورت میپذیرد و کارگران مشمول این قانون میباشند. بطور کلی بازنشستگی و استفاده از مستمری در دوران کهولت و پیری از جمله وقایع حمایت شده و مورد توجه خاص در تأمین اجتماعی است.
بند اول: شرایط بازنشستگی
در قانون تأمین اجتماعی برای بازنشستگی کارگران چه از لحاظ سن و چه از نظر سابقه پرداخت حق بیمه و چه از جهت چگونگی تعیین و محاسبه مستمری بازنشستگی مقرراتی پیش بینی شده است. همچنین برخی قوانین موقت در خصوص بازنشستگی پیش از موعد تصویب شده است. به موجب ماده 76 قانون تأمین اجتماعی، مشمولین این قانون( کارگران) در صورت حائز بودن شرایط ذیل حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت:
1-حداقل 20 سال حق بیمه مقرر را قبل از بازنشستگی پرداخته باشند.
2-سن مرد به 60 سال تمام و سن زن به 55 سال تمام رسیده باشد.
در رابطه با بند یکم ابتدا مدت 10 سال بوده و به موجب مقررات بعدی تغییراتی حاصل شده است، بدین ترتیب که از تاریخ تصویب اصلاحیه یعنی 14/7/1380، حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای استفاده از مستمری بازنشستگی هر سال یکسال افزایش یافته تا اینکه این حداقل سابقه به بیست سال تمام برسد. لذا در تاریخ 14/7/1381 یعنی یکسال بعد از تصویب اصلاحیه یاد شده، برای احراز بازنشستگی 11 سال سابقه پرداخت حق بیمه به اضافه شرط سنی مندرج در بند 2 لازم بود و کسانی که در تاریخ مذکور به سن مذکور نائل آمده و دارای ده سال سابقه پرداخت حق بیمه باشند باید یکسال دیگر حق بیمه مقرر را بپردازند تا دارای شرایط لازم برای بازنشستگی شوند، تا اینکه سنوات پرداخت حق بیمه جهت احراز شرایط بازنشستگی از تاریخ 14/7/1390 بیست سال تمام محاسبه میگردد.
بدین منوال که در صورتی که کارگران واجدالشرایط دو شرط بالا باشند، یعنی کارگر مردی که به سن 60 سال رسیده و دارای حداقل 20 سال سابقه خدمت باشد و کارگران خانم نیز در صورت رسیدن به سن 55 سال و داشتن 20 سال سابقه میتوانند بازنشسته گردند. مورد بالا روش معمول در بازنشستگی کارگران میباشد ولی روش های استثنائی دیگری برای بازنشستگی کارگران وجود دارد که در بند بعدی به آن میپردازیم. ( همان منبع: 252)
در مقایسه شرایط بازنشستگی کارگران با دو گروه شاغلان دیگر، شرایط بازنشستگی کارگران نیز تلفیقی از سابقه کار و سن بوده و از این لحاظ به کارمندان شبیه است ولی حداقل سابقه خدمت 20 سال و 60 سال سن برای مردان و 55 سال سن برای زنان مد نظر قرار گرفته که نسبت به کارمندان مدت کمتری محسوب میگردد. همچنین در صورت داشتن 35 سال سابقه، نیاز به رعایت شرط سنی نمیباشد. نکته قابل توجه بازنشستگی کارگران زن میباشد که در قانون کارگران همانند قانون ارتش برای آنها حداقل سابقه 20 سال مدنظر قرار گرفته است ولی در قانون کارمندان بر خلاف دو قانون دیگر به بازنشستگی زنان اشارهای نشده است و فقط در بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور شرط سنی برای آنان لحاظ نگردیده است.< br />بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی
از طرف دیگر به موجب تبصرههای ماده 76 قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات و الحاقات مربوط، روشهایی به عنوان مستثنیات بندهای 1 و2 مذکور جهت احراز بازنشستگی تدوین شده که به شرح ذیل میباشد.
1-کسانی که30 سال کار کرده و حق بیمه داده باشند، در صورتی که سن مرد 50 سال و سن زن 45 سال باشد برای بازنشستگی کافی است و میتوانند بازنشسته گردند.
2-کسانی که20 سال متوالی یا 25 سال متناوب در کارهای سخت و زیانآور( مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و هر مورد حق بیمه مدت مذکور را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخته باشند، میتوانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند، هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور، یک و نیم سال محاسبه خواهد شد.
3-در صورتی که بیمه شدگان شاغل در کارهای سخت و زیان آور قبل از رسیدن به سابقه مقرر در بند بالا، دچار فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کارهای سخت و زیان آور گردند، با تأیید کمیسیونهای پزشکی (موضوع ماده 91 قانون تأمین اجتماعی) با هر میزان سابقه خدمت میتوانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند.
3-کسانی که 20سال متوالی یا 25 سال متناوب در مناطق بد آب و هوا کار کرده و حق بیمه مدت کارکردن پرداخت کرده باشند با شرط سنی 50 سال برای مرد و 45 سال برای زن امکان بازنشستگی با تقاضای آنان فراهم است.
4- با 35 سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون رعایت شرط سنی بازنشستگی با تقاضای آنان فراهم است.
5- زنان کارگر با داشتن 20 سال سابقه کار و 42 سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با 20 روز حقوق میتوانند بازنشسته شوند. (همان منبع: 253-252)
موارد استثنائی بازنشستگی کارگران عمدتاً معطوف به شرایط کار مانند مشاغل سخت و زیان آور و خدمت در مناطق بد آبوهوا میباشد ولیکن برای کارمندان و کارکنان ارتش موارد استثنائی بازنشستگی عمدتاً اجباری بوده و برای مشاغل سخت و زیان آور نیز مزایایی در نظر گرفته شده است و میتوان گفت علت این تفاوتها به شرایط شغلی متفاوت هر گروه از شاغلین ارتباط دارد. کاهش سن بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور که مورد توجه اسناد بین المللی است در مقررات سه قشر مورد بررسی لحاظ شده است. در مقایسه سقف سنی 65 سال برای بازنشستگی مقرر در اسناد بین المللی، در مقررات جاری برای کارگران و کارکنان ارتش رعایت گردیده ولی برای کارمندان متخصص در قانون خدمات کشوری سقف 70 سال سن در نظر گرفته شده است که فراتر از اسناد بین المللی است. همچنین در اسناد بین المللی، سپری نکردن دوره احراز( سابقه خدمت) به طور کامل مانع پرداخت مستمری نیست، بلکه در این صورت مستمری با میزان کمتری پرداخت خواهد شد. ولی در مقررات سه قشر مورد بررسی، سپری نکردن دوره احراز، مانع پرداخت مستمری است و کاهش مزایا پیش بینی نشده است که این امر میتواند به گونه ای تضییع حقوق بیمه شدگان را به همراه داشته باشد.
بند سوم: آثار بازنشستگی
1-خاتمه کار کارگر:
پس از پذیرش بازنشستگی کارگر، ارتباط وی با محل کار قطع گردیده و کارفرما فرد دیگری را به جای کارگر بازنشسته جایگزین میکند و کارگر دیگر ارتباطی با محل کار ندارد و بدین ترتیب خاتمه خدمت کارگر بازنشسته اتفاق افتاده است.
2-اشتغال مجدد بازنشسته:
کارگر بازنشسته منعی در اعاده به کار ندارد ولی حقوق بازنشستگی وی قطع و به حالت اشتغال برمیگردد. اشتغال محدود در کارگاه دیگر منعی نداشته و میتواند به طور روزمزد در کارگاه دیگری مشغول به کار گردد.
اشتغال مجدد کارگران بارنشسته در همان شغل قبلی تقریباً شبیه به اعاده به خدمت کارکنان دو قشر دیگر بوده ولی اشتغال روزمزد یا ساعتی آنان در مشاغل دیگر منعی ندارد. کما اینکه بازنشستگان ارتش و دولت نیز میتوانند در مشاغل بخش خصوصی مشغول بهکار گردند. در این خصوص رأی وحدت رویه شماره 1243 مورخ 25/10/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشعار می دارد: (( به موجب تبصره 7 قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان تأمین اجتماعی مصوب 1367، چنانچه بیمهشدگانی که بر اساس ماده واحده قانون فوق الذکر بازنشسته شوند و مجدداً به عنوان حقوق بگیر در کارگاهی به کار اشتغال ورزند ضمن قطع مستمری از استفاده مجدد از بازنشستگی موضوع ماده واحده مزبور محروم خواهند شد. نظر به اینکه مراد مقنن اشتغال به کار مستمر در یک کارگاه در قبال دریافت حقوق است و تعمیم و تسری حکم قانونگذار به مواردی که بیمه شدگان بازنشسته به منظور کمک به معیشت خود و خانواده به کار نیمه وقت با دریافت اجرت اشتغال میورزند و اطلاق فرد شاغل تمام وقت حقوق بگیر به اشخاص مذبور و نتیجتاً حذف مستمری بازنشستگی آنان موافق هدف و حکم مقنن نیست، بنابراین دادنامههای شماره 629 مورخ10/5/1382 شعبه چهارم تجدیدنظر، شماره 717 مورخ 15/5/1381 شعبه اول تجدیدنظر، شماره 1162 مورخ 18/12/1383 شعبه دهم تجدیدنظر دیوان بر ورود شکایت و تأیید استحقاق شاکیان به دریافت مستمری بازنشستگی در مدت اشتغال به خدمت نیمه وقت موافق اصول و موازین قانونی است….)). ( رفیعی،1393: 157)
3-مستمری بازنشستگی و پاداش پایان خدمت:
کارگری که برابر بند ب ماده 21 قانون کار، بر اساس موارد]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *