خرید پایان نامه حقوق : جنگ جهانی اول

لازم به ذکر است که پس از جمعآوری دادهها و اطلاعات لازم در راستای موضوع این پایاننامه، به تحلیل آنها پرداخته شد. آنگاه به تدوین فصول این پایاننامه برطبق زمانبندی لازم پرداخته شده و این فصول به طور جداگانه به اساتید محترم راهنما و مشاور جهت بررسی و اظهار نظر ارائه گردیدند. در نهایت نیز پس از انجام اصلاحات، متن نهایی پایاننامه جهت دفاع ارائه گردید.
ه) محتوای تحقیق
پایان نامه حاضر پس از بیان این مقدمه ( طرح پژوهشی ) با توجه به حجم مطالب مورد بحث به سه فصل تقسیم شده است:
نظر به لزوم معرفی سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو )، در این پژوهش در فصل نخست در مبحث اول به سابقه شکلگیری این سازمان و ارکان اصلی آن پرداخته و در مبحث دوم به بررسی حوزههای فعالیت سازمان یونسکو و تاثیری که این فعالیتها بر صلح و امنیت بینالمللی دارد پرداختهایم.
با توجه به اینکه این پژوهش به بررسی نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بینالمللی میپردازد، قاعدتا بایستی در فصل دوم به سراغ صلح و امنیت بینالمللی رفت. در همین راستا در مبحث اول این فصل به سراغ مفهوم صلح و امنیت بینالمللی به ویژه در دو سند بینالمللی مهم، یعنی میثاق جامعه ملل و منشور سازمان ملل متحد رفته و در ادامه به بررسی ارتباط صلح و امنیت بینالمللی با مفاهیم بنیادین دموکراسی و حقوق بشر پرداختهایم. در قالب مبحث دوم این فصل نیز به سراغ نهادهای تضمین کننده صلح و امنیت بینالمللی رفته که در این میان سازمان ملل و ارکان اصلی آن و همچنین گزیدهای از موسسات تخصصی آن سازمان مورد بررسی قرار گرفتند.
در فصل سوم نیز برخی از راهکارها و چالشهایی که سازمان یونسکو در اجرای رسالت اصلی خویش با آنها مواجه می شود را مورد تحللیل و بررسی قرار داده شدند. فصل دوم:


آشنایی با سازمان یونسکو و تاثیر اقدامات آن
بر صلح و امنیت بینالمللی
مقدمه فصل دوم
صلح و آرامش و زیستن در محیطی دوستانه و سرشار از امنیت و آسایش، از دیرباز جزو آمال و آرزوهای بشریت بوده که در برهه‌های مختلف تاریخی و به دست سودجویان و طمع‌خواران خدشه‌دار شده است. ستیزه‌هایی که پس از پایان جنگ سرد پدید آمده‌اند، پیامدهای جدید آزادی نیستند بلکه در پاسخ به بیدادها و ستم‌های پیشین سر بر آورده‌اند. جهل و عدم اطلاع ملل از طرق و ترتیبات زندگی یکدیگر در تمامی ادوار تاریخی بشر موجب سوءظن‌ها و عدم اعتمادهایی بین آنها بوده که غالبا باعث شده اختلافات میان آنها، منجر به جنگ شود. این سوء ظن‌ها و دیگر ناپذیری‌ها و نفرت‌ها، نه تنها در خلال چندین دهه بلکه چندین سده شکل گرفته‌اند. اما در این کشمکش‌های مسلحانه و جنگهای سال‌های اخیر، بشر مهارت تازه‌ای را برای حل ستیزها و ایجاد صلح از خود نشان داده است؛ ابتکار صلح را می‌توان به کمک گفتگو، میانجی‌گری‌ها و مذاکرات از پیش برد نه با زور و جنگ.
گسترده صدمات انسانی و خساراتی مالی جنگ جهانی دوم نه تنها برای اروپائیان بلکه برای جهانیان به حدی بالا بود که همه دولتها در تلاش جستجوی راههایی جهت جلوگیری از وقوع دوباره جنگ و برقراری صلح بودند. مذاکرات و گفتگوی میان ملتها برای نیل به صلح بالاخره با تصویب اساسنامه سازمان ملل‌متحد به ثمر نشست و یک سازمان بین‌المللی با هدف اولیه و اساسی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بوجود آمد. سازمانی که در نوع خود بی‌نظیر است. اما از آنجا که صلح مبتنی بر قراردادهای اقتصادی و سیاسی دولتها، نمی‌تواند از پشتیبانی و حمایت همگانی پایدار و صمیمی مردم برخوردار باشد؛ لذا شالوده چنین صلحی می‌بایست بر همبستگی فکری و اخلاقی بشریت استوار باشد. در همین راستا سازمان ملل متحد در چارچوب منشور خود اقدام به تأسیس سازمان یونسکو، بهعنوان یکی از موسسات تخصصی خود نمود.
یونسکو (UNESCO) ، سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، یکی از مهمترین نهادهای تخصصی ملل متحد در زمینه علمی و فرهنگی است. تأسیس و شکل‌گیری این سازمان به کنفرانسی برمی‌گردد که در آن نماینده 44 کشور، طی فراخوان مشترکی که توسط دولتهای بریتانیای کبیر و فرانسه انجام شده بود، در 16 نوامبر سال 1945 میلادی در شهر لندن گرد هم آمدند و اساسنامه آن را تنظیم کردند. اساسنامه مزبور با امضای کشور یونان در تاریخ 4نوامبر 1946 یعنی یکسال بعد، بهعنوان بیستمین کشور امضاء کننده الزام‌آور شده و یونسکو متولد شد. این سازمان در حال حاضر بیشتر از سازمان ملل متحد که نقش سازمان مادر را برای آن دارد، دارای عضو می‌باشد و دارای 195 عضو می‌باشد.
مقدمه اساسنامه یونسکو به کرات بهعنوان نماد تفکر اصلی سازمان و انجام فعالیتهای آن مورد استناد قرار می‌گیرد و اشعار می‌دارد: «از آنجایی که جنگها در اذهان مردم بوجود می‌آید، دفاع از صلح نیز باید در ذهن مردم بنا گردد». همچنین مقدمه اساسنامه یونسکو بر همبستگی معنوی و اخلاقی بشریت برای برقراری صلح تکیه می‌کند و می‌خواهد که از طریق ایجاد روابط تربیتی، علمی و فرهنگی ملل جهان در جهت درک متقابل و معرفت واقعی‌تر و کامل‌تر از یکدیگر به اهداف صلح بین‌المللی و رفاه بشریت کمک نماید. اساسنامه یونسکو صراحت دارد که براساس تجربه بشر، تنها تمهیدات سیاسی و اقتصادی برای ایجاد صلح پایدار و آنچه لازمه عدالت و کرامت انسانی است، کفایت نمیکند. از این رو کلیه برنامه‌های یونسکو باید در راستای ساختن صلح در اذهان انسانها بهویژه از رهگذر برنامه‌ریزی آموزشی صورت پذیرد. براساس نتایج بررسی‌های یونسکو، جهان نیاز فوری به یافتن دیدگاهی جهانی درباره موضوع‌های توسعه پایدار مبتنی بر رعایت حقوق بشر، احترام متقابل و زدودن فقر دارد. از این رو، یونسکو باید این موارد را در رأس رسالت‌ها، فعالیت ها و برنامه‌های خود قرار دهد.
یونسکو با توجه به زمینه‌های وسیع فعالیت، یکی از مهمترین موسسات نظام ملل متحد است که بهعلت موضوع اصلی کاری خود یعنی «فرهنگ»، مفهومی موسع، پیچیده و پرچالش در عرصه علوم اجتماعی، همواره محل برخورد آراء و عقاید، دیدگاهها و موضع‌گیریهای متفاوت دولتها و مردم بوده است. یونسکو در زمینه‌های آموزش، فرهنگ، علوم، علوم انسانی و اجتماعی، و ارتباطات با شاخه‌های گسترده‌تر در هر کدام فعال است و در طلب آن است که از طریق ترویج همبستگی اجتماعی، تقویت کثرت‌گرایی اجتماعی، گفتگوی میان فرهنگی از طریق ایجاد روابط علمی، تربیتی و فرهنگی دولتها و ملل جهان به اهداف اساسنامه که همانا صلح و امنیت بین‌المللی است، کمک کند. این سازمان در حال حاضر نه تنها ابزاری برای همکاری میان دولتها و همچنین نظام ملل متحد است، بلکه از سازوکار ویژه خود یعنی «کمیسیونهای ملی یونسکو» برای ارتباط با مردم و جوامع علمی و فرهنگی برای تحقق هدف خود، بهره می‌جوید.
ماده یک اساسنامه صراحت دارد که هدف یونسکو، کمک به صلح و امنیت در جهان از طریق ترویج تشریک مساعی میان ملل در امور تعلیم و تربیت و علوم و فرهنگ بهمنظور تقویت احترام جهانی به عدالت، حاکمیت قانون، حقوق بشر و آزادیهای اساسی می‌باشد که بهموجب منشور ملل متحد برای مردم جهان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، یا مذهب مورد تأئید قرار گرفته است.
در این فصل برآنیم تا به معرفی سازمان یونسکو، نحوه شکلگیری آن و ارکان آن، حوزه فعالیتها و اهم اقدامات آن بپردازیم.
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


مبحث اول: بررسی شکل‌گیری یونسکو و تشکیلات آن
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، یونسکو، بهمنظور ایجاد صلح پایدار از طریق همبستگی فکری و معنوی انسانها در سال 1945 بهوجود آمد. این سازمان که اندیشه‌های ایجاد تأسیس آن به قبل از جنگ جهانی اول برمی‌گردد که برای اولین بار در اندیشه‌های «کمینیوس» و توصیه‌ها و آراء «هرمن مولکنبویر» مطرح شد، بعد از جنگ جهانی دوم و در تاریخ 16 نوامبر 1945 در فراخوان مشترکی که به دعوت کشورهای بریتانیای کبیر و فرانسه در شهر لندن برگزار شده بود، تأسیس شد. این سازمان دارای 3 رکن اصلی می‌باشد که عبارتند از:
1- کنفرانس عمومی: که نمایندگان کلیه کشورها در این کنفرانس دارای نماینده می‌باشند. این رکن برنامه‌ها و بودجه سازمان را تعیین می‌کند و هر 2 سال یکبار تشکیل جلسه می‌دهد.
2- شورای اجرایی: شورای اجرایی یا به عبارتی شورای اداری یونسکو، مقدمات کار کنفرانس عمومی را تهیه و بر اجرای کامل تصمیمات کنفرانس عمومی نظارت می‌کند. این شورا سالانه 2بار تشکیل جلسه می‌دهد و از نمایندگان 51 کشور عضو تشکیل می‌شود که توسط کنفرانس عمومی، با توجه به تنوع جغرافیایی و فرهنگی، انتخاب می‌شود.
3- دبیرخانه، که مسئول اجرای برنامه‌های یونسکو بوده و شامل دبیرکل و کارکنان می‌باشد. دبیر کل که مدیر اجرایی سازمان می‌باشد، توسط کنفرانس عمومی و براساس توصیه‌های شورای اجرایی برای مدت 6 ساله انتخاب می‌شود.
گفتار اول: چگونگی شکل‌گیری یونسکو
همانطور که قبلاً ذکر شد، ایده شکل‌گیری یونسکو به قبل از جنگ جهانی اول برمی‌گردد. در واقع شکل‌گیری یونسکو به سه دوره تقسیم می‌شود:
1- پیش از جنگ جهانی اول
2- دوران بین دو جنگ جهانی
3- دوران بعد از جنگ جهانی دوم
بند 1- پیش از جنگ جهانی اول
ایده تأسیس یک سازمان آموزشی و فرهنگی با هدف دفاع از صلح و اعتلای تفاهم بین‌المللی مربوط به قبل از جنگ جهانی اول که برای اولین بار در اندیشه‌های دانشمندانی چون «کمینیوس» و توصیه‌ها و آراء «هرمن مولکنبویر» مطرح شد. «کمینیوس» تشکیل نوعی وزارت بین‌المللی آموزش را مجسم و وظایف یک «شورای دانش» مرکب از دانشمندان زمان را بهمنظور اعتلای دانش، صلح و سعادت توصیف کرده بود، که وظیفه داشت اکتشافات علمی گوناگون را بررسی کند و وسایل ترویج آنها را به موثرترین وجه به نفع کلیه انسانها مورد تأکید قرار دهد. همچنین در پایان قرن بیستم، «هرمن مولکنبویر» تاسیس یک شورای دائمی بین‌المللی آموزش را بهمنظور ترغیب مربیان سرتاسر جهان به دفاع از صلح و اعتلای تفاهم بین‌المللی توصیه کرد. اما نخستین تلاش عملی در مورد تأسیس یک شورای دائمی بین‌المللی آموزش را باید در اقدامات دولت هلند در سال 1913 جستجو کرد که کشورها را برای شرکت در یک کنفرانس بین‌المللی در مورد آموزش فراخواند و طرحی برای اساسنامه یک سازمان بین‌المللی آموزش تدارک دید که این کنفرانس در سال 1913 تشکیل نشد و به سال 1914 موکول شد که در سال 1914 هم بهدلیل شروع جنگ جهانی اول منتفی شد.
بند 2- دوران بین دو جنگ جهانی:
با پایان یافتن جنگ جهانی اول و پیدایش جامعه ملل، این تفکر که باید بین کشورهای جهان در امور معنوی و فرهنگی و آنچه با کرامت انسانی سروکار دارد، ارتباط و همراهی و همدلی وجود داشته باشد، قوت گرفت. بر همین اساس، در اولین اجلاس جامعه ملل در نوامبر 1920، ضرورت این همکاری در کنار فعالیتهای سیاسی دولتها مطرح شد. مجمع عمومی جامعه ملل، پیرو پیشنهاد کشورهای بلژیک، رومانی و ایتالیا، قطعنامه‌ای را به تصویب رساند و براساس آن تلاشی پیگیر را به منظور ایجاد این سازمان در دستور کار خود قرارد اد. در سال 1921 به پیشنهاد دولت بلژیک و فرانسه یک «کمیسیون همکاریهای علمی» به ریاست «هنری لوئیس برگسون» در جامعه ملل ایجاد شد که دارای 12 عضو بود و وظیفه داشت به پرسشهای مربوط به همکاری بین‌المللی پاسخ دهد. انتخاب برگسون و سایر اعضای کمیسیون که از شخصیت‌های علمی و فرهنگی بودند، نشان از اهمیتی داشت که متفکران برجسته آن روز برای همدلی میان اهل علم در زمینه جلوگیری از بروز جنگ و مصائب ناشی از آن قائل بودند. از اولین برنامه‌های این کمیسیون، ایجاد رابطه بین فرهنگستان‌ها و متخصصانی بود که از جنگ آسیب دیده بودند. لزوم و اهمیت ایجاد هماهنگی میان فعالیتهای گوناگون ملی، منجر به تشکیل کمیته‌های ملی در سطح کشورها شد که این کمیته‌ها وظیفه ایجاد مناسبت‌ها بین مراکز ملی و کمیته بین‌المللی فرهنگی و معنوی را به عهده گرفتند. اما بهعلت کمبود منابع مالی نتوانستند بیش از مکاتبه و گردهمایی سالانه و شرکت در بحثی که عملا کسی آن را دنبال نمی‌کرد، کاری انجام دهد.
در سال 1924، دولت فرانسه در پاسخ به درخواست کمک برگسون و به منظور کمک برگسون و به منظور کمک به مقاصد کمیسیون مذکور، یک «موسسه بین‌المللی همکاریهای معنوی»(IIIC) را بنیاد کرد و آن را در اختیار جامعه ملل قرار داد که این مهمترین ارمغان دولت فرانسه به جامعه ملل بود. بهدنبال شناسایی موسسه و استقبال موسسات و درخواست آنها در اجلاسهای موسسه، فعالیت های موسسه گسترش چشم‌گیری داشت که این تحولات بازنگری در نحوه همکاریهای معنوی را ضروری می‌ساخت. سرانجام این موسسه در سال 1931 براساس قطعنامه مجمع عمومی جامعه ملل و با هدف ایجاد ارتباط و همکاری بین‌المللی برای پیشرفت عمومی تمدن و دانش بشری، خصوصاً مبادله علوم، ادبیات و فرهنگ و نیز ایجاد زمین ه فکری مساعد برای حل مسالمت‌آمیز مسائل بین‌المللی در چارچوب جامعه ملل موجودیت رسمی یافت که برخی از برنامه‌های پیش‌بینی شده در این موسسه عبارت بودند از: ایجاد تسهیلات برای سفرهای مطالعاتی، تنظیم موافقتنامه‌های چندجانبه معنوی، تخصیص بورس و کمک هزینه‌های تحصیلی. سرانجام بروز جنگ جهانی دوم، ادامه کار موسسه را متوقف کرد.
به هرحال جامعه ملل به سبب گرایش دولتها مبنی بر حق تسلط مسلم در درون مرزهای خویش بر فرآیند آموزش و پاسداری از آن، فعالیتهای آموزشی موسسه را آشکارا در حد پرداختن به موضوعات نظری آموزشی محدود کرد. اما از طرف دیگر پافشاری و اصرار افرادی از آموزشگران و روشنفکران برای ایجاد سازمانی بین‌المللی که همکاری میان کشورها را در زمینه آموزش ترویج نماید، سبب شکل‌گیری اقدامی مستقل شد که تحت عنوان «دفتر بین‌المللی آموزش» بهعنوان سازمانی غیردولتی در ژنو نمود یافت. اما این دفتر هم بهدلیل عدم سرمایه‌گذاری کافی ناکام ماند. در خلال دومین جنگ جهانی، فعالیت های این دفتر محدود شد و تلاش‌های آن در اقدام انسان‌دوستانه، عرضه کمکهای فکری به اسیران جنگی ملتهای جهان تمرکز یافت و روی هم رفته 600 هزار جلد از آثار علمی و ادبی را به اردوگاههای اسیران جنگی فرستاد. با تشکیل یونسکو، دفتر بین‌المللی آموزش در وضعیتی بهتر قرار گرفت بهگونه‌ایکه در سال 1947 سازمان یونسکو و این دفتر، موافقت‌نامه‌ای را بین خود تنظیم نمودند و در سال 1948، یونسکو تمامی وظایف این دفتر را بهعهده گرفت.
بند3- دوران پس از جنگ جهانی دوم
پس از جنگ جهانی دوم، تلاشهایی برای تأسیس یک سازمان جدید بین‌المللی آموزش آغاز شد که دعوت آقای «ریچارد باتلر» از وزرای آموزش و پرورش کشورهای متفق برای شرکت در کنفرانس لندن و برگزاری نخستین «کنفرانس وزرای آموزش کشورهای متفق» در سال 1942 با هدف بازسازی نظام آموزشی کشورهایشان بعد از جنگ جهانی دوم نمونه‌ای از آنها بود که این کنفرانس زمینه تأسیس سازمانی برای آموزش و فرهنگ را پی‌ریزی کرد. در آن هنگام، شمار معینی از سازمانهای مستقل بین‌المللی به تشویق عده‌ای از روشنفکران اروپایی در تبعید، در لندن گردهم آمده بودند و به شناختن صورتهای مختلف نظامهای تربیتی که در دنیای بعد از جنگ شکل می‌گرفت، علاقمند شده بودند. تقریباً همه این تلاشها و مباحثات بر لزوم ایجاد یک یا چند سازمان بین‌المللی که شکل و یا اشکال]]>