حدود استقلال قضایی از دیدگاه فقه و حقوق ایران- قسمت 9

 • قربان نیا، ناصر، سخنرانی در تالار آمفی تئاتر دانشگاه مفید، مورخه 18/2/1391.
 • قاضی، ابوالفضل، بایسته های حقوق اساسی: چاپ هشتم، میزان، تهران، 1381.
 • قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، چاپ هفتم، انتشارات دانشگاه تهران، 1380.
 • قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجموعه نظریات شورای نگهبان، از سال 1351-1363، اداره کل قوانین و مقررات کشور، تهران، 1369.
 • قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1381.
 • قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368.
 • قانون و آئین نامه اجرایی نظارت بر رفتار قضات، مصوب 17/7/1390.
 • علامه حلی(حسن بن یوسف بن مطهر)، تحریرالکلام الشرعیه علی مذهب الامامیه، موسسه آل البیت(ع)، مشهد 1363.
 • عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، دروه سه جلسه ای، چاپ اول، امیر کبیر، تهران، 1379.
 • منتسکیو، شارال لویی، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی، چاپ هفتم، تهران، امیرکبیر، 1362.
 • مجله، درس هایی از مکتب اسلام، فروردین 1371، شماره 372.
 • مجمع تشخیص مصلحت نظام، حفظ و شان قضات، مصوبه 27/12/1384.
 • محمدی ری شهری، محمد، «میزان الحکمة»، جلد سوم، چاپ اول، انتشارات دارالحدیث، 416 هـ ق.
 • مهارت های ارتباطی رفتار قضایی، معاونت آموزشی قوه قضائیه جلد1، انتشارات قم، نشرقضا، تابستان1387.
 • مهارت های ارتباطی رفتار قضایی، معاونت آموزشی قوه قضائیه جلد3، انتشارات قم، نشرقضا، تابستان1387.
 • مهارت های ارتباطی رفتار قضایی، معاونت آموزش قوه قضاییه، جلد 9، قم نشر قضا، 1387.
 • مهارت های ارتباطی رفتار قضایی، معاونت آموزش قوه قضاییه، کنترل و نظارت قضایی، جلد10، قم نشر قضا، 1387.
 • میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مصوب 16 دسامبر 1966 میلادی (مطابق با 1345 شمسی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
 • مطهری، مرتضی، آینده انقلاب اسلامی ایران،تهران، انتشارات صدرا، 1371.
 • مدنی، جلال الدین، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، جلسه دوم، چاپ سوم، سروش، تهران، 1367.
 • مهتدی، علی اکبر، روح القوانین: چاپ هفتم، امیرکبیر، تهران، 1362.
 • مجله آنلاین حقوقی با کدمطلب 10897 نوشته شده در روز پنج شنبه 27تیر 1392
 • مهاجری، علی، خانلری مشیری، عبدالرضا، جرایم شغلی کارکنان دولت،تهران، انتشارات کیهان، 1388.
 • هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران جلسه دوم، چاپ دوم، مجتمع آموزشی عالی قم، 1375.
 • هاشم زاده هریسی، هاشم، مقاله استقلال قضا در اسلام و قانون اساسی، اینترنت به نشانی herisi.blogfa.com/tag.
 • هاشم زاده هریسی، هاشم، اسلام و قانون اساسی، مثل العلیا فی القضات الاسلامی، اینترنت به نشانی erisi.blogfa.com/tag.

Abstract
The Judicial neutrality, is all of value and prestige that a respectable Judicial system is needy it. No main element, directly leads to trampled the right and justice and the most trueborn moral and human values and its least result, is also promotion of oppression and corruption and developing Insecurity and Distrust in the society level and at last threating of society system and political structure. Certainty this neutrality, indeed needs to independence that both judge and Judicial system have to enjoy it. Therefore, what is for neutrality fate, is the independency criterion that there is in Judicial metabolism.And in other hand, if we believe elemens for the indepence of a nation, no doubt its basic element is judicial indicialorigin don,t strengthen in the social life of a nation, that nation don,t enjoyed the independence power, that is the back of individual and social rights and responsibleof proving to be true justice and charged function and to provide the purpose of judicial independence is such necessary. If the judicial power wasn’t independence, fundamentally it’s inpossible securing of justice and adjudication of individual and social rights. In this obligation. Independency means to be independence against another speech so, the Jurisconsult can directly or by Judicial force’s head give Judicial posituom to the jury. And the court judge obligates to following in view of majority jury. To formation jury has agreeables and disagreeings. Each agreeables and disagreeings have considerable reasons. But it is the fact, however, there isn’t the title, jury in islam but, there is its similar contents, and it is recommended according to judicial Rules that be ready some of scholarlies and scientists in the judge presence, until the judge dose everything in a right form. Note 168 constitution, also saying the presence of jury in necessary in the political and publications crimes and didn’t have any inconsistency to judge independency that is one of the important element in judicial system and determinative of correct execution of justice in society. And it’s presence in the country’s judicial system suggesd in some subjects and also, it must promote the judicial independence in the country laws, because the independence has important role in justic certainty.
Key words: judge, common judgment, judicial independency, independence provider elements.
بقره آیه 2 ↑

 • مائده آیه 16،15 ↑
 • سوره ص: آیه ی 26 ↑
 • تحریرالوسیله حضرت امام (ره): ص 81 ↑
 • جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی و حقوق، تهران گنج دانش، ص 15، 1384. ↑
 • همان، ص 15و16. ↑
 • شمس، عبداله، آئین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، جلد10، ص 159، 1384. ↑
 • مجله درس هایی از مکتب اسلام فروردین1371- شماره372 صفخه41 ↑
 • جعفری محمدتقی: حکمت اصول سیاسی اسلام- موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری سال نشر1386 صفحه457-462 ↑
 • 1 مهارت‏های ارتباطی و رفتار قضایی، جلد سوم، تهیه و تدوین معاونت آموزش قوه قضائیه – قم، نشر قضا، 1387 ص 15 الی 13. ↑
 • مهاجری، علی، جرایم شغلی کارکنان دولت، انتشارات کیهان، 1388. ↑
 • میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مصوب16 دسامبر1966 میلادی (مطابق با1345 شمسی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد(3)، بند1 ماده14. ↑
 • زحیلی، اصول الفقه اسلامی، چاپ دارالفکر، جلد1، ص 119، 1415ه ق. ↑
 • 1 دکتر مصطفی قضائیلی به نقل از دکتر رمضان دهقان، تأثیر انصاف در حقوق خصوصی، چاپ اول، انتشارات فکر سازان، ص 209 الی 211. ↑
 • 1 سوره مبارکه نساء، آیه 40. ↑
 • دکتر رمضان دهقان، همان منبع، ص40. ↑
 • 1 استاد مرتضی مطهری، آینده انقلاب اسلامی ایران، ص 149 و 150. ↑
 • 2 همان منبع، ص 152 و 153. ↑
 • 3 همان منبع، ص 155. ↑
 • 4دکتر رمضان دهقان- همان منبع پیشین، ص 31 الی 42 . ↑
 • 1- مطهری، 1371 ص 56. ↑
 • 2- حدید 25. ↑
 • 1 قربان نیا- ناصر، سخنرانی در تالار آمفی تئاتر دانشگاه مفید، مورخه 18/ 02/ 1391. ↑
 • 1- سوره حجرات آیه 9 – 10. ↑
 • 2- ص آیه 26. ↑

No comments yet, be the first!

Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *