تحلیل طلاق توافقی (مطالعه در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران)- قسمت ۷

بسمه تعالی
پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۱۹۳۰۱۰۰۲۴۸ شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان تنکابن دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۱۹۲۰۱۰۰۳۱۴
خواهان‌ها:
۱- آقای م.خ ساکن تنکابن.

 

 

  1. خانم م.ک

 

خواسته: طلاق توافقی
«گواهی عدم امکان سازش»
درخصوص دادخواست طلاق توافقی زوجین آقای م.خ فرزند صفرعلی با وکالت مع‌الواسطه م.و.ب و زوجه م.ک فرزند حسین مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق، دادگاه پس از وصول دادخواست موضوع را به مرکز اورژانس اجتماعی اداره بهزیستی تنکابن ارجاع، با تشکیل جلسه با حضور نامبردگان و انجام مذاکره و دعوت آنان به منظور اصلاح ذات‌البین، علی‌رغم مساعی دادگاه با تشکیل جلسه رسیدگی و تلاش مرکز یاد شده سازش برقرار نشد. طرفین به شرح ذیل توافق نمودند و وکیل زوج براین‌اساس حاضر شد ضمن قبول ما بذل و سایر شرایط همسر موکلش را طلاق دهد زوجه کلیه حقوق مالی و قانونی خود شامل مهریه، نفقات متصوره، اجرت‌المثل و حق النحله در قبال طلاق به زوج بذل نموده است. در خصوص جهیزیه ادعایی ندارد. حضانت فرزندان مشترک با پدر[است] و زوجه درخصوص ملاقات فرزندان در دادخواست جداگانه اقدام می کند. زوجه و وکیل زوج حق تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی را از خود ساقط نمودند. وکیل زوج به زوجه وکالت یا حق توکیل جهت ثبت و اجرای صیغه طلاق داده است. هزینه محضر بر عهده زوجه است. حسب گزارش پزشکی قانونی زوجه باردار نمی‌باشد. اعتبار این رأی ظرف سه ماه پس از قطعیت دادنامه می‌باشد. لذا دادگاه به استناد مواد ۱۱۳۳ و ۱۱۳۹ و ۱۱۴۷ قانون مدنی و مواد ۲۵ و ۲۷ و ۳۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق مبارات را صادر می کند. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان مازندران و پس از آن ظرف بیست روز قابل فرجام‌خواهی می‌باشد.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی(حقوقی)تنکابن ـرستمی
بسمه تعالی
پرونده کلاسه ۹۴۰۹۹۸۱۹۲۰۱۰۰۲۴۹ شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان تنکابن دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۱۹۲۰۱۰۰۳۱۶
خواهان‌ها:
۱- آقای د.ن
۲- خانم م.ر
خواسته: طلاق توافقی
«گواهی عدم امکان سازش»
درخصوص دادخواست طلاق توافقی زوجین د.ن فرزند محمدقاسم و م.ر فرزند یعقوبعلی مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق، دادگاه پس از وصول دادخواست موضوع را به مرکز اورژانس اجتماعی اداره بهزیستی تنکابن ارجاع، با تشکیل جلسه با حضور نامبردگان و انجام مذاکره و دعوت آنان به منظور اصلاح ذات‌البین، علی‌رغم مساعی دادگاه با تشکیل جلسه رسیدگی و تلاش مرکز یاد شده سازش برقرار نشد. طرفین به شرح ذیل توافق نمودند و زوج براین‌اساس حاضر شد ضمن قبول ما بذل و سایر شرایط همسرش را طلاق دهد زوجه کلیه حقوق مالی و قانونی خود شامل مهریه، نفقات متصوره، اجرت‌المثل و حق النحله در قبال طلاق به زوج بذل نموده است. زوجه حسب‌الاقرار باکره نمی‌باشد. در خصوص جهیزیه ادعایی ندارد. زوجین فرزند مشترک ندارند.. هزینه محضر به تساوی بر عهده زوجین است. زوج به زوجه وکالت یا حق توکیل جهت ثبت و اجرای صیغه طلاق داده است. حسب گزارش پزشکی قانونی زوجه باردار نمی‌باشد. اعتبار این رأی ظرف سه ماه پس از قطعیت دادنامه می‌باشد. لذا دادگاه به استناد مواد ۱۱۳۳ و ۱۱۳۹ و ۱۱۴۷ قانون مدنی و مواد ۲۵ و ۲۷ و ۳۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق مبارات را صادر می کند. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان مازندران و پس از آن ظرف بیست روز قابل فرجام‌خواهی می‌باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی(حقوقی)تنکابن ـ رستمی
بسمه تعالی
پرونده کلاسه ۹۲۰۹۹۸۱۹۲۰۱۰۰۶۳۳ شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان تنکابن دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۱۹۲۰۱۰۰۸۲۴
خواهان‌ها:
۱- خانم م.ج
۲- ک.ع
خواسته: طلاق توافقی
«گواهی عدم امکان سازش»
درخصوص دادخواست طلاق توافقی زوجین آقای ک.ع فرزند محمدعلی با وکالت مع‌الواسطه محمد رسول بهره ور و زوجه خانم م.ج فرزند محمد مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق، دادگاه پس از وصول دادخواست موضوع را به مرکز اورژانس اجتماعی اداره بهزیستی تنکابن ارجاع، با تشکیل جلسه با حضور نامبردگان و انجام مذاکره و دعوت آنان به منظور اصلاح ذات‌البین، علی‌رغم مساعی دادگاه با تشکیل جلسه رسیدگی و تلاش مرکز یاد شده سازش برقرار نشد. طرفین به شرح ذیل توافق نمودند و وکیل زوج براین‌اساس حاضر شد همسرش را طلاق دهد. زوجه از کل مهریه‌اش که پانصد عدد سکه تمام بهار آزادی است فقط ۱۱۰ (یکصد و ده عدد) سکه تمام بهار آزادی را به صورت تقسیط مطالبه نموده است و مابقی مهریه را به انضمام نفقات متصوره، اجرت‌المثل و حق النحله را در قبال طلاق به زوج بذل نموده است، زوجه جهیزیه‌ای نداشته تا ادعا کند وکیل مع‌الواسطه زوج موکل خود را متعهد پرداخت تعداد یکصد و ده عدد سکه تمام بهار آزادی به صورت ده (۱۰) عدد سکه تمام بهار آزادی پیش‌قسط و مابقی هر ماه دو سکه تا استهلاک کامل ۱۱۰ عدد سکه بهار آزادی نموده است. زوجه و وکیل زوج حق تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی را از خود ساقط نمودند. زوجین فرزند مشترک ندارند. حسب گزارش پزشکی قانونی زوجه باردار نمی‌باشد. اعتبار این رأی ظرف سه ماه پس از قطعیت دادنامه می‌باشد. لذا دادگاه به استناد مواد ۱۱۳۳ و ۱۱۳۹ و ۱۱۴۷ قانون مدنی و مواد ۲۵ و ۲۷ و ۳۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق مبارات را صادر می کند. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان مازندران و پس از آن ظرف بیست روز قابل فرجام‌خواهی می‌باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی(حقوقی)تنکابن ـ رستمی
بسمه تعالی
پرونده کلاسه ۹۴۰۹۹۸۱۹۲۰۱۰۰۲۵۰شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان تنکابن دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۱۹۲۰۱۰۰۳۱۵
خواهان‌ها:
۱- خانم م.ا
۲- ف.م
«گواهی عدم امکان سازش»
درخصوص دادخواست طلاق توافقی زوجین آقای ف.م فرزند علی‌اکبر و م.ا فرزند نادر مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق، دادگاه پس از وصول دادخواست موضوع را به مرکز اورژانس اجتماعی اداره بهزیستی تنکابن ارجاع، با تشکیل جلسه با حضور نامبردگان و انجام مذاکره و دعوت آنان به منظور اصلاح ذات‌البین، علی‌رغم مساعی دادگاه با تشکیل جلسه رسیدگی و تلاش مرکز یاد شده سازش برقرار نشد. طرفین به شرح ذیل توافق نمودند و زوج براین‌اساس حاضر شد ضمن قبول مابذل و شرایط همسرش را طلاق دهد. زوجه کلیه حقوق مالی و قانونی خود شامل مهریه، نفقات متصوره، اجرت‌المثل و حق النحله در قبال دریافت مبلغ دو میلیون تومان (ودیعه مسکن مسکونی) و همچنین در قبال طلاق به زوج بذل نموده است. قصد دریافت جهزیه را دارد. زوج به علت بیماری (کم‌بینایی) در معیت نماینده اوژانس اجتماعی اداره بهزیستی تنکابن خانم ا.ا حضور دارد و اظهار می‌دارد که ادعایی نسبت به ودیعه منزل مسکونی ندارد و مبلغ فوق متعلق به زوجه است. همچنین زوج متعهد تحویل اثاثیه منزل مشترک به عنوان مهریه قبل از طلاق به زوجه گردیده است. حضانت فرزند مشترک پسر تا ۱۸ سال با مادر و پدر متعهد پرداخت ماهیانه سیصد هزار تومان به انضمام مخارج تحصیل در مدارس دولتی بابت نفقه فرزند به مادر شده است. حق ملاقات برای پدر جمعه هر هفته از ساعت ۱۰ صبح الی ۶ غروب در حوزه محل سکونت پدر تعیین شده است. حسب گزارش پزشکی قانونی زوجه باردار نمی‌باشد. اعتبار این رأی ظرف سه ماه پس از قطعیت دادنامه می‌باشد. لذا دادگاه به استناد مواد ۱۱۳۳ و ۱۱۳۹ و ۱۱۴۷ قانون مدنی و مواد ۲۵ و ۲۷ و ۳۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق مبارات را صادر می کند. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان مازندران و پس از آن ظرف بیست روز قابل فرجام‌خواهی می‌باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی(حقوقی)تنکابن ـ رستمی
بسمه تعالی
پرونده کلاسه ۹۴۰۹۹۸۱۹۲۰۱۰۰۲۵۲ شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان تنکابن دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۱۹۲۰۱۰۰۳۲۳
خواهان‌ها:
۱- خانم ع.خ
۲- آقای ج.ب
خواسته: طلاق توافقی
«گواهی عدم امکان سازش»
درخصوص دادخواست طلاق توافقی زوجین ج.ب فرزند علی با وکالت مع‌الواسطه و معاضدتی خانم ن.ت و دوشیزه ع.خ فرزند محمدعلی مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق، دادگاه پس از وصول دادخواست موضوع را به مرکز اورژانس اجتماعی اداره بهزیستی تنکابن ارجاع، با تشکیل جلسه با حضور نامبردگان و انجام مذاکره و دعوت آنان به منظور اصلاح ذات‌البین، علی‌رغم مساعی دادگاه با تشکیل جلسه رسیدگی و تلاش مرکز یاد شده سازش برقرار نشد. طرفین به شرح ذیل توافق نمودند و وکیل زوج براین‌اساس حاضر شد همسر موکلش را طلاق دهد. زوجه قصد دریافت تعداد هفتاد عدد سکه تمام بهار آزادی را از کل مهریه‌اش دارد و مابقی مهریه را به انضمام نفقات متصوره، اجرت‌المثل و حق النحله در قبال طلاق به زوج بذل نموده است. دعوی مهریه زوجه به کلاسه ۹۳۰۷۲۱/ ح ۱ در شعبه اول حقوقی تنکابن تحت رسیدگی است که زوجه قصد ادامه آن را جهت دریافت ۷۰ سکه دارد. زوجه جهیزیه‌ای نداشته تا ادعا کند. زوجه و وکیل زوج حق تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی را از خود ساقط نمودند. وکیل زوج به زوجه وکالت با حق توکیل جهت ثبت و اجرای صیغه طلاق داده است. هزینه محضر به عهده زوجه می‌باشد. حسب گزارش پزشکی قانونی زوجه باردار نمی‌باشد و باکره است. اعتبار این رأی ظرف سه ماه پس از قطعیت دادنامه می‌باشد. لذا دادگاه به استناد مواد ۱۱۳۳ و ۱۱۳۹ و ۱۱۴۷ قانون مدنی و مواد ۲۵ و ۲۷ و ۳۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق بائن غیرمدخوله را صادر می کند. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان مازندران و پس از آن ظرف بیست روز قابل فرجام‌خواهی می‌باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی(حقوقی)تنکابن ـ رستمی
بسمه تعالی
پرونده کلاسه ۹۴۰۹۹۸۱۹۲۰۱۰۰۲۵۳ شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان تنکابن دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۱۹۲۰۱۰۰۳۵۳
خواهان‌ها:
۱- آقای ن.م
۲- خانم س.ا
خواسته: طلاق توافقی
«گواهی عدم امکان سازش»
درخصوص دادخواست طلاق توافقی زوجین آقای نازعلی مجیدی فرزند محمد با وکالت مع‌الواسطه خانم م.ب و زوجه خانم س.ا فرزند شاهرخ مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق، دادگاه پس از وصول دادخواست موضوع را به مرکز اورژانس اجتماعی اداره بهزیستی تنکابن ارجاع، با تشکیل جلسه با حضور نامبردگان و انجام مذاکره و دعوت آنان به منظور اصلاح ذات‌البین، علی‌رغم مساعی دادگاه با تشکیل جلسه رسیدگی و تلاش مرکز یاد شده سازش برقرار نشد. طرفین به شرح ذیل توافق نمودند و وکیل زوج براین‌اساس حاضر شد ضمن قبول مابذل و سایر شرایط همسر موکلش را طلاق دهد. زوجین قبلاً زن و شوهر بوده که مفارقت حاصل و بعد از مدتی عقد مجدد نمودند. زوجه کلیه حقوق مالی و قانونی خود شامل مهریه، نفقات متصوره، اجرت‌المثل و حق النحله در قبال طلاق به زوج بذل می‌کند. زوجه در خصوص جهیزیه ادعای ندارد. حضانت فرزند مشترک تا ۱۸ سال با مادر با توجه به شرایط ذکر شده در وکالت‌نامه شماره ۲۶۶۲۵ مورخه ۳/۱۲/۹۳ دفتر اسناد رسمی ۱۰۹ تنکابن و حق ملاقات برای پدر آخرین جمعه هر ماه از ساعت ۱۰ صبح الی ۶ غروب تعیین شده است. زوجه بابت نفقه فرزند در دادخواست جداگانه اقدام می کند. زوجه و وکیل زوج حق تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی را از خود ساقط نمودند. وکیل زوج به زوجه وکالت با حق توکیل جهت ثبت و اجرای صیغه طلاق داده است. هزینه محضر به عهده زوجه می‌باشد. که حسب گزارش پزشکی قانونی زوجه باردار نمی‌باشد. اعتبار این رأی ظرف سه ماه پس از قطعیت دادنامه می‌باشد. لذا دادگاه به استناد مواد ۱۱۳۳ و ۱۱۳۹ و ۱۱۴۷ قانون مدنی و مواد ۲۵ و ۲۷ و ۳۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق مبارات را صادر می کند. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان مازندران و پس از آن ظرف بیست روز قابل فرجام‌خواهی می‌باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی(حقوقی)تنکابن ـ رستمی
بسمه تعالی
پرونده کلاسه ۹۴۰۹۹۸۱۹۲۰۱۰۰۲۵۹ شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان تنکابن دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۱۹۲۰۱۰۰۳۲۰
خواهان‌ها:
۱- خانم پ.ا
۲- آقای ا.پ
خواسته: طلاق توافقی
«گواهی عدم امکان سازش»
درخصوص دادخواست طلاق توافقی زوجین آقای ا.پ فرزند مهدی و خانم پ.ا فرزند محمدتقی مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق، دادگاه پس از وصول دادخواست موضوع را به مرکز اورژانس اجتماعی اداره بهزیستی تنکابن ارجاع، با تشکیل جلسه با حضور نامبردگان و انجام مذاکره و دعوت آنان به منظور اصلاح ذات‌البین، علی‌رغم مساعی دادگاه با تشکیل جلسه رسیدگی و تلاش مرکز یاد شده سازش برقرار نشد. طرفین به شرح ذیل توافق نمودند و زوج براین‌اساس حاضر شد ضمن قبول مابذل و سایر شرایط همسرش را طلاق دهد. زوجه مهریه‌ایش را دریافت نموده است و سایر مطالبات مالی و قانونی خود شامل نفقات متصوره، اجرت‌المثل و حق النحله در قبال طلاق به زوج بذل نموده است. جهیزیه در تصرف زوجه می‌باشد. فرزند پسر مشترک زوجین به سن رشد رسیده است و قصد ادامه زندگی با مادر را دارد. زوجین حق تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی را از خود ساقط نمودند. زوج به زوجه وکالت با حق توکیل جهت ثبت و اجرای صیغه طلاق داده است. هزینه محضر به عهده زوجه می‌باشد. حسب گزارش پزشکی قانونی زوجه باردار نمی‌باشد. اعتبار این رأی ظرف سه ماه پس از قطعیت دادنامه می‌باشد. لذا دادگاه به استناد مواد ۱۱۳۳ و ۱۱۳۹ و ۱۱۴۷ قانون مدنی و مواد ۲۵ و ۲۷ و ۳۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق مبارات را صادر می کند. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان مازندران و پس از آن ظرف بیست روز قابل فرجام‌خواهی می‌باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی(حقوقی)تنکابن ـ رستمی
نتیجه گیری
در این پژوهش اقسام و کلیات طلاق با تاکید بر طلاق خلع ،مبارات یا توافقی مورد بررسی قرار گرفت و به این نتیجه دست یافتیم که رویه عملی و اجرایی محاکم تا حد بالایی با در نظر گرفتن سلائق متفاوت قضات محترم در اجرای قوانین و «صدور گواهی عدم امکان سازش» ، معلوم می‌شود قضات محترم با تفسیر متفاوت ازقانون(البته اختلاف نظردرفقه وحقوق دلیل پویایی این رشته بوده وازخصوصیات بسیارمهم ومثبت آن دررشته علوم انسانی تلقی می گردد) به گونه‌ای است که عملاّدر مرحله اجراکم وبیش مشکلاتی بوجود می‌ آورد که البته باتصویب واجرایی شدن قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱تاحدودزیادی ازاین اختلافات مرتفع شده است. و به نسبت قابل ملاحظه ای اختیارات مطلق مردان درطلاق رابه نفع زنان تعدیل ومتوازن نموده است. وتصمیم گیری برای قضات راسهل ترنموده است.
بنابراین تصویب ماده واحده‌ها باید با در نظر گرفتن قوانین دیگر باشد تا بتواند در ساختار قانونی جای گیرد. به عنوان نمونه، مقنن در سال ۱۳۷۶ به احیای ماده۲۱ قانون حمایت خانواده اقدام نمود، بدون توجه به این‌که ماده ۸ قانون حمایت خانواده سابق که به زوجین به طور مساوی حق طلاق داده بود به طور ضمنی توسط ماده ۱۱۳۳قانون مدنی که حق طلاق مرد را بی‌قید و شرط دانسته است؛ نسخ کرده است. ماده ۸ عنوان تمام آراء دادگاه به جدایی زوجین را به عنوان گواهی عدم امکان سازش نامیده بود. مع الوصف بازهم درپارهای موارد درعمل واجرابااجمال و ابهام قوانین مواجه خواهیم شد. لذا ورود قانونگذار در توضیح عبارات قانون و تعیین محدوده اجرای آن و به طور کلی اصلاح آن، با در نظر گرفتن اقسام طلاق و نحوه اجرای آن ضروری می‌باشد.
از همین رو، نظریات تفسیری و آراء متعددی از محاکم نیز مورد اشاره قرار گرفته اند اما باز هم باید بر این امر تاکید نمود، که علیرغم آزادی طرفین در اعلام قصد بر جدایی و طلاق به صورت توافقی، که قاضی را مجبور به اصدار رای بر اساس اصول و قواعد و درج کردن مبانی کلی، همچون قید تعهدات مالی و غیرمالی زوج می نماید، اما جزییات دیگری همچون چگونگی توافق بر طلاق و … را مبهم گذارده است.
از طرفی در طلاق توافقی ، بر خی احکام و آثارآن با طلاق رجعی و برخی احکام وآثارآن با طلاق بائن مطابقت دارد لذا به نظر می رسد نهاد حقوقی مستقلی باشد. اما بطور خلاصه طلاق خلع به دو عمل حقوقی تحلیل می شود.
۱ـایقاعی است که سبب جدائی زن ومرد میشود. ۲ـ قراردادی که سبب تملیک فدیه به شوهر می‌شود و در برابر حق رجوع شوهر را از بین می‌برد.
(اما همان گونه که قبلاّگفتیم طلاق توافقی نهادحقوقی مستقلی است که بدون دادن مال یافدیه توسط زن به مردرا هم شامل می شود.)
مع الوصف درمبحث طلاق خلع دو عمل (دادن فدیه توسط زن به مرد وموافقت مردباطلاق را) که در طلاق خلع با هم مخلوط می‌شوند، نباید به منزله دو رکن توافق طرفین در یک عقد بشمار آورد و آثار تعهد متقابل را برآنها بار کرد. لذا با امعان نظر به بند ۳ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی که حاکی است از طلاق خُلع؛ مادامی که زن رجوع به عوض نکرده است وازنوع بائن می‌باشد، نشانگر آن است که با رجوع زن به عوض طلاق خلع تبدیل به طلاق رجعی می‌گردد نه اینکه طلاق به کلی زائل می‌شود.
لیکن هرگاه چیزی که به عنوان عوض قرار گرفته است معیوب باشد، ضمن اینکه معیوب بودن عوض موجب از بین رفتن آثار طلاق نمی‌شود؛ و با عنایت به ماده ۴۲۲ قانون مدنی زوج می‌تواند عوض را نگهدارد و ارش بخواهد یا اینکه فسخ کرده بذل آن را از مثل یا قیمت مطالبه کند، اما به نظر می‌رسد منظور از فسخ این نیست که طلاق را فسخ کند، بلکه معیوب بودن عوض تنها در روابط مالی طرفین موثر است. لذا به نظر می‌رسد منظور از فسخ این است که طلاق صحیح بوده ولیکن زوج می‌تواند مال معیوب را قبول نکند و بدل آن را از مثل یا قیمت مطالبه کند، زیرا این قرارداد با معیوب بودن عوض فسخ نمی‌شود و طلاق خلع ضمن اینکه به قوت خود باقی می‌ماند، زوج می‌تواند بدل آن را از زن مطالبه کند و یا اینکه عوض معیوب را به زن تحویل داده و به طلاق رجوع کند.
در طلاق مبارات نیز هنگامی که زوجه از بذل رجوع می‌کند، زوج می‌تواند حق خود را اعمال نماید. ولی شارع او را مجبور به الغاء یک باره طلاق نمی‌کند. بلکه مقرر نموده که پس از رجوع زوجه به مبذول، طلاق رجعی خواهد شد، که در این صورت اگر زوج تمایل داشته باشد می‌تواند به زوجه رجوع نماید و در صورت عدم تمایل و انقضاء مدت عده دیگرحق رجوع نخواهد داشت.
لذا از حیث زمان و اعتبار گواهی عدم انکان سازش در طلاق توافقی نیز، مطابق قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، که در ماده ۲۱ قانون حمایت آن آمده بود: «مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، سه ماه از تاریخ صدور است. در صورتی‌که ظرف این مدت گواهی مذکور به دفتر طلاق تسلیم نشود، از درجه اعتبار ساقط می‌گردد…»، در قانون جدیدحمایت خانواده نیز این مدت را ۳ ماه معین کرده اما زمان اجرایی شدن آن را یک هفته پس از ابلاغ از سوی دفترخانه بیان نموده و حتی امکان درج آگهی برای زوجین مجهول المکان را نیز مقرر نموده که از این حیث به سردرگمی قانون قبلی پایان داده و حائز نقطه عطفی است

 

No comments yet, be the first!

Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *