تجارت الکترونیک

تبلیغات، تاثیر تبلیغات در مدل سلسله مراتبی، میزان درگیری مصرف کننده در انتخاب یک محصول گران قیمت مانند اتومبیل و یا ارزان قیمت مانند شامپو . پنج هزار مشتری برای تحقیق انتخاب شدند که بطور تصادفی نمونه گیری شدند. مصرف کنندگان در ارتباط با توانایی خرید دو کالای اتومبیل و شامپو به دو گروه با قدرت مالی کم و زیاد تقسیم شدند. نتایج نشان داد که عوامل شخصی و عوامل تولیدی تاثیر واضحی بر میزان قدرت مالی مصرف کنندگان دارند وگروه های با قدرت مالی متفاوت تاثیر مشخص و متفاوتی بر ویژگیهای شخصی و مقوله تولید دارند. و نیز پنج بخش از محتوای تبلیغات وجود دارد که تفاوت عمده ای بینگروه های با قدرت مالی بالا و پایین برای اتومبیل را نشان میدهد که این بخشها شامل طرح، شعار، توصیف محصول، بیان و طرح می باشند که گروه با قدرت مالی بالا نسبت به گروه با قدرت مالی کمتر بیشتر به این بخشهای پنجگانه اهمیت نشان میدهد و برای شامپو نیز گروه با قدرت مالی بیشتر اهمیت بیشتری به آیتم های پنجگانه نشان دادند.
تنها چهار بخش از مدل سلسله مراتب تبلیغات تفاوت عمده ای باگروه های با قدرت مالی بالا و پایین نشان دادند که این بخشها شامل آگاهی، دانش، متقاعد شدن و خرید می باشند. وگروه های با قدرت مالی بالا اهمیت بیشتری به این چهار آیتم نسبت بهگروه های با توانایی مالی کمتر نشان دادند.
از آنجاکه گروه با قدرت مالی بیشتر در بخش محتوای تبلیغات نسبت به گروه با قدرت مالی کمتر واکنش نشان دادند می توان نتیجه گرفت که رابطه مثبتی بین میزان توانایی مالی مصرف کننده و اهمیت محتوایی تبلیغات وجود دارد. و نیز از آنجاکه گروه با قدرت مالی بالا در شامپو اهمیت بیشتری به مدل سلسله مراتب تبلیغات نسبت به گروه با قدرت مالی کمتر می دهند رابطه مثبتی بین میزان قدرت مالی مصرف کننده و تاثیر سلسله مراتبی تبلیغات وجود دارد.
میزان اهمیت برای دادن تبلیغات در هردو گروه با توان مالی بالا و پایین در مورد اتومبیل توجه زیادی را به مرحله توصیف محصول و طرح تبلیغات در سلسله مراتب تبلیغات نشان دادند.
تفاوت بینگروه های با توان مالی بالا و پایین در پاسخ به نتیجه سلسله مراتب اثرات در دادن تبلیغات نشان داد که بخش بااهمیت در سلسله مراتب تبلیغات دانش است که در نتیجه آن گروه با توان مالی بالا خرید کردند و گروه با توان مالی پایین متقاعد شدند.
تفاوت بینگروه های با توان مالی بالا و پایین در میزان اهمیت برای هر بخش در دادن تبلیغات برای شامپو نشان داد که هر دو گروه با توان مالی بالا و پایین اهمیت زیادی به توصیف و بیان کالا و اهمیت کمی به طرح تبلیغ نشان دادند.
تفاوت بینگروه های با توان مالی بالا و پایین در چگونگی پاسخ دهی به سلسله مراتب تبلیغات نشان داد که درگروههای با توان مالی بالا مهمترین چیز در سلسله مراتب تبلیغات آگاهی و خرید است و درگروه های با توان مالی پایین آگاهی و متقاعد شدن بیشترین اهمیت را دارد.
نتایج این تحقیق نشان داد که میزان توان مالی مصرف کننده بر میزان اثربخشی تبلیغات تاثیر می گذارد و میزان توان مالی مصرف کننده در مورد یک محصول یک متغیر وابسته مهم در دادن تبلیغات می باشد.
بسیاری محققان مقوله محصول را از قدرت خرید مصرف کننده مجزا می دانند ولی مصرف کنندگان را از یکدیگر مجزا نمی دانند. با این وجودگروه های با توان مالی متفاوت پاسخهای متفاوتی به تاثیر دادن تبلیغات در مورد یک محصول خاص می دهند.
این مطالعه بازار را با استفاده از توان مالی مصرف کنندگان توصیف می کند، نتایج نشان داد که ارتباط مثبتی بین میزان توان مالی مصرف کننده و محتوای تبلیغات وجود دارد طوریکه یک مصرف کننده با توان مالی بالا از نتایج یک تبلیغ قوی تاثیر می پذیرد.
تبلیغات بنر و تاثیرات هماهنگی وب سایت با بنر بر دیدگاه مصرف کننده از وب سایت
اریک نیومن ، دونالد استم و دیوید اسپرات (2004) تحقیقی را با عنوان تبلیغات بنر و تاثیرات هماهنگی وب سایت با بنر بر دیدگاه مصرف کننده از وب سایت را روی 282 دانشجوی دوره لیسانس با هدف آزمودن اثرات اضافه کردن تبلیغات بنر در یک وب سایت انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که اگر یک تبلیغ بنری بخواهد در یک وب سایت قرار بگیرد باید آن بنر با سایت هماهنگ باشد و اگر هماهنگ نباشد دیدگاه نسبت به آن سایت تخریب می شود و به همین دلیل به صاحبان کسب وکارها توصیه می کند که به ذات تبلیغ بنری و تناسب آن با وب سایت هنگام تبلیغ در اینترنت توجه نمایند. چیزی که در این تحقیق بدون پاسخ ماند این است که تاثیر تبلیغات بنری و وب سایت بر ادراکات مصرف کننده چه می باشد که تحقیقات در این زمینه بوسیله تحقیقات روانشناختی در فرآیند شناخت انسان هدایت می شود.
در بسیاری ازدیدگاه ها برای ساختن تصویر یک برند در اینترنت یک وب سایت ابزار بسیار مناسبی می باشد و تصمیم مدیر سایت آن برند برای قرار دادن تبلیغات بنری دارای اهمیت است.این مقاله تاثیر تبلیغات بنر و هماهنگی وب سایت با دیدگاه مصرف کننده به وب سایت یک برند را مورد بررسی قرار می دهد. نتایج نشان داد که اگر مدیران چنین تبلیغاتی را در وب سایتشان قرار می دهند آن تبلیغات باید هماهنگی وب سایت آن برند را با دیدگاه مصرف کننده در نظر گیرد و همچنین شناخت ما را از مصرف کنندگان و اینترنت با بررسی پاسخ مصرف کننده به پیشرفتهای بازاریابی برند در وب سایتها افزایش می دهد.
موضوع مورد بحث این مقاله اضافه کردن تبلیغات بنر برای وب سایت یک شرکت است. تبلیغات بنری که بعد از تبلیغات چاپی رواج یافت این فرصت را به کاربران می دهد تا با کلیک بروی آن مستقیماً به وب سایت تبلیغ دهنده آن بنر بروند.
درهم ریختگی یک وب سایت و ناهماهنگی با دیدگاه مصرف کننده تاثیرات منفی بر ساختن تصویر یک برند در اینترنت دارد و هماهنگی با آن دیدگاه تاثیر مثبت و قوی در ساخت تصویر آن برند دارد. دیدگاه نسبت به یک برند شامل احساسات و ارزیابی های یک مصرف کننده نسبت به آن برند می باشد.
موضوع قابل توجه دیگر مربوط به فونت ها ، رنگها و گرافیکهای قابل استفاده در گسترش تبلیغات بنری است که باید این عناصر گرافیکی در تناسب با وب سایت آن تبلیغ باشند و این بنرها باید بطور مناسبی در یک وب سایت گنجانده شوند.
رابطه بین هماهنگی تبلیغات بنری و وب سایت بوسیلهی عوامل زیر تعدیل می گردد:
– میزان زمانی که مصرف کننده در اینترنت صرف می کند. هر چه زمان بیشتری در اینترنت سپری کنند بیشتر ترغیب به قرار گرفتن در آن حالت می شوند. و این میانگین بوسیله تعداد ساعت هفتگی که دراینترنت سپری می شود محاسبه می گردد.
– لذت خرید آنلاین در اینترنت از ویژگیهای شخصی است که از آنجاکه خرید آنلاین بیشتر به علاقه مشتریان توجه می کند مشتریان بیشتر مایل به مراجعه به اینترنت و لذت از خرید هستند که هر چه بیشتر از خرید آنلاین لذت ببرند بیشتر از تبلیغات بنرها و وب سایتها مطلع می شوند.
– دانش و آگاهی کاربران از اینترنت که با افزایش آگاهی استفاده از آن برای کاربران آسانتر و قادر به تشخیص تبلیغات متناسب با وب سایت ها می شوند.
تفاوت اندکی در افراد با دانش کم و زیاد در پاسخ دهی به وب سایتها با تبلیغات بنری وجود دارد و به طور کلی افراد با دانش بالا اهمیت کمتری به وب سایتهای فاقد تبلیغات بنری نسبت به افراد با دانش کم نشان می دهند.
دیدگاهها نسبت به وب سایت شامل سه زیر مجموعه است :
سرگرمی
اطلاع رسانی
سازمان دهی
سرگرم کنندگی با چهار آیتم که می پرسد آیا وب سایت مفرح ، سرگرم کننده ، جالب و تماشایی است سنجیده می شود.
اطلاع رسانی بوسیله آیتم هایی مانند اطلاع رسانی، مرجعیت ، کاربردی بودن و مفید بودن وب سایت سنجیده می شود.
سازمان دهی وب سایت با عواملی مانند اینکه آیا وب سایت شلوغ ، طاقت فرسا، گیج کننده و آزار دهنده است سنجیده می شود. و در نهایت میانگین این 12 آیتم دیدگاه کلی درمورد وب سایت را شکل می دهد.
تنها جزیی که بوسیله تبلیغات بنری تاثیر می پذیرد سازماندهی وب سایت است.
نتایج نشان داد که بطور مشخص مصرف کنندگان با دانش کم ترجیح میدهند که از وب سایتهایی که بدون تبلیغات بنری هستند استفاده کنند در حالیکه مصرف کنندگان با آگاهی زیاد از وب سایتهای دارای تبلیغات بنری لذت می برند. (Newman ,Stem and Sprott, 2004)
بازاریابی ارجاعی و تاثیر آن بر تجارت الکترونیک
دنیز دافی (2005)تحقیقی با عنوان بازاریابی ارجاعی و تاثیر آن بر تجارت الکترونیک انجام دادند و به این نتیجه رسیدندکه بازاریابان خلاق اینترنتی می توانند نمایندگان فروش هزاران کالای آنلاین باشند و از درآمد قابل توجه ای به عنوان درصد فروش برخوردار باشند و کلید موفقیت این بازاریابی در ایجا یک رابطه مناسب برد- برد بین صاحب کالا و بازاریاب است و در آینده این بازاریابی به یک جریان اصلی و اولیه در تجارت الکترونیک مبدل خواهد گردید.
در بازاریابی ارجاعی فعالیتهای تبلیغاتی که در روش سنتی از طریق دادن تبلیغ در رسانه و یا ارسال کاتالوگ به مشتریان انجام می شد در این روش از طریق بازاریابان انجام می شود. در واقع این بازاریابها از طریق ایمیل کردن کاتالوگها همراه با تصاویر و توضیحات و یاروش های دیگر با مشتریان ارتباط برقرار می کنند و هزینه های بازاریابی خود را از طریق جذب مشتری تامین می کنند. در این روش گرچه هزینه های بازاریابی نسبت به روش سنتی تبیلغات بالاتر است اما فعالیتهای بازاریابان باعث ترغیب مشتریان شده و بر تعداد آنها می افزاید و نه تنها هزینه ها را تامین کرده بلکه سود به همراه دارد.
با رواج اینترنت تجارت الکترونیکی هم رونق گرفت و مسائلی مانند بازاریابی از طریق ایمیل بوجود آمد اما نتوانست مطابق با اهداف پیش بینی شده موفق گردد اما تشکیل شبکه ای از بازاریابان و گذاشتن تبلیغات محصولات مختلف در سایتهای متفاوت و تشویق مشتریان به خرید توسط بازاریابان و پیشرفت کالاها وخدمات صاحبان سرمایه این روش بیشتر ازروش های دیگر سودمند و رایج می باشد. این شبکه ها نه تنها فرآیند تقاضا را تسهیل داده بلکه با فراهم آوردن زمینه دستیابی به تبلیغ و معرفی محصولات و خدمات مشارکت میان بازاریابان و کمپانی های تبلیغ کننده را نیز افزایش داده است . بازاریابان با انجام بازاریابی در مقیاس وسیع و در جمعیت گسترده مصرف کنندگان و در ازای دریافت کمیسیون فروش محصولات شرکتهای دیگر درآمد پیوسته ای دارند.
ایجاد سایتهایی که با قرار دادن محصولات شرکتها همراه قیمت و تصاویر آنان به بازدیدکنندگان امکان بهتری برای خرید کالا می دهد و برای بازاریابان فرصتی برای بدست آوردن یک جریان درآمدزا بدون سرمایه گذاری و یا افتتاح حساب فراهم آورده و باعث ایجاد یک فضای مجازی بدون داشتن موجودی واقعی گردیده است. تنها چیزی که مورد نیاز است فراهم آوردن یک وب سایت ب ا جاذبه های لازم برای علاقه مند کردن مشتریان به آن و ارائه خدمات بوسیله بازاریابها می باشد.
اگر درصد کمیسیون برای بازاریابان کافی نباشد ممکن است بازاریابان زمان کمتری را برای مکالمه با مشتریان روی خط صرف کنند همچنین قرار دادن تصاویر کم کیفیت و یا توصیف ضعیف یک کالا و نداشتن قیمت مناسب و رقابتی از دلایلی می باشد که این بازاریابی موفق نگردد. (Duffy, 2005)
بازاریابی ویروسی و دهان به دهان : دمایی از گرم ترین گرایش در بازاریابی
ریک فرگوسون(2008) تحقیقی را با عنوان “بازاریابی ویروسی و دهان به دهان : دمایی از گرم ترین گرایش در بازاریابی” را با هدف بررسی مثالهایی از گرایشات بازاریابی مانند بازاریابی ویروسی و دهان به دهان و تلاش برای تعیین تاثیرگذاری این تبلیغات از طریق برگشت سرمایه و اندازه گیری پاسخ مصرف کننده از طریق رقابتهای ویروسی و دهان به دهان و آزمودن رقابتهای زندگی واقعی شرکتهای معروف انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که یک رقابت محرک و حساب شده می تواند جرقه ای از یک رعد و برق و یا صدایی که برای سالها در رسانه های جدیدی مانند اینترنت تاثیرگذار خواهد بود.
یافته ها این تحقیق نشان داد که
برندهای بزرگ و کوچک ویدئوهایی را در سایتهایی مانند YouTube و MySpaceبرای گسترش بازاریابی دهان به دهان شروع کرده اند اما بدون شناسایی مشتریان و دست یابی به اطلاعات مشتریان بازاریابی ویروسی هیچ ارزشی ندارد ؟
گرچه پیگیری بازاریابی دهان به دهان مشکل است اما شرکتها 4.9 بیلیون دلار در سال 2007 روی این روش تعاملی تبلیغات از طریق اینترنت هزینه کردند که این 26% درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است و 82 درصد از شرکتهای خصوصی پر رشد از تکنیک تبلیغات دهان به دهان استفاده کرده اند.
گرچه تبلیغات ویروسی آگاهی ایجاد میکند اما برای بازارمحصول رقیب نیز ایجاد می کند؟ آیا بازاریابان می توانند برندها یا مشتریانی که فعالانه خدمات ومحصولات مطلوب به خانواده ، دوستان و متعلقات بازرگانی را ترفیع می دهند شناسایی و یا ایجاد کنند؟ آیا اثراتشان می تواند اندازه گیری شود؟ چگونه می توان تبلیغات ویروسی را به تلاشهای بازاریابی موجود ارتباط داد؟
قبل از پیدایش رسانه های پخشی و پرینتی و اینترنت تبلیغات دهان به دهان تنها راه بازاریابی فروش کالاها بود. بعد از دستیابی وسیع به شبکه هایی اجتماعی مانند بلاگها ، تبلیغات دهان به دهان به طور سریعی در حال رشد است و بازاریابانی که از چنین تکنیک موثر و منبع پر جمعیت دوری کنند بی شک زیان می بینند.
بازاریابی دهان به دهان بدون بدست آوردن آدرس پست الکترونیک مشتریان و شناسایی مشتریان یک تکنیک موثر نمی باشد.شناسایی اولین قدم و مهمترین مرحله در ایجاد زنجیره روابط است که منجر به فروش چند برابر می گردد و بخش زیادی از تلاشهای این نوع بازاریابی این است که به گردآوری گروههایی از افراد متخصص دست یابیم و در این صورت قادر خواهیم بود که پیامهایی بفرستیم که اعتقاد داریم ارتباط موثر خود را پیدا خواهد کرد. هیچ تعهدی بالاتر از آنچه برای مشتریانتان دارید نمی باشد که مایلند وقت صرف کنند و به دوستانشان درباره شما و از محصولاتتان بگویند و اگر شما پیشنهادات مشتریان را بکار ببرید قطعاً موفق خواهید بود.
شرکت کامپیوتری دل اخیراً یک وب سایت بنام www.Dell Idea Storm.com ایجاد کرده است تا اجازه دهد مشتریانش نظراتشان را راجع به خط تولید محصول جدید بدهند و پیشنهاداتشان را ارائه دهند در طی 90 روز بیش از 200 هزارنامه به آدرس آنها فرستاده شد. آمریکن اکسپرس نیز از چنین شیوه ای استفاده کرده است و افراد را تشویق به ثبت نام در سایت می کند و برای افرادی که بهترین پیشنهادات را برای ارتقا سطح کیفی خدمات بدهند جوایزی را در نظر گرفته است.
درخواست برای ایجاد و اندازه گیری

]]>