نوامبر 30, 2020

علمی : بررسی رابطه میان کارآفرینی، قابلیت بازاریابی، قابلیت نواوری و مزیت رقابتی پایدار …

1 min read

۳-تجزیه و تحلیل علی (خاکی،۱۳۷۹)[۱۷۱]
بطور کلی روشهای تجزیه و تحلیل مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از :
۳-۷-۱-   رگرسیون
در تحقیقاتی که از تحلیل رگرسیون استفاده می‌شود، هدف معمولا پیش‌بینی یک یا چند متغیر وابسته از یک یا چند متغیر مستقل است. یک مدل رگرسیونی که یک متغیر مستقل داشته باشد را یک مدل رگرسیونی ساده می‌گویند. چنانچه هدف پیش‌بینی یک متغیر وابسته از چند متغیر مستقل باشد از مدل رگرسیون چند‌گانه استفاده می‌شود اما در صورتی که هدف پیش‌بینی هم زمان چند متغیر وابسته از متغیر‌های مستقل یا زیرمجموعه آن‌ها باشد از مدل رگرسیون چند متغیری استفاده می‌شود. در تحقیقات رگرسیون هدف پیدا کردن متغیرهای مستقلی است که تغییرات متغیر وابسته را پیش‌بینی می‌کند.
با توجه به پژوهش حاضر از آنجایی که هدف پیش‌بینی تغییرات متغیر وابسته بر اساس متغیر مستقل تحقیق می‌باشد از رگرسیون خطی ساده استفاده می‌شود.که معادله کلی آن به شرح زیر است:
y = β۰ + β۱x1 + ε
در این رابطه:
: xمتغیرمستقل : Yمتغیر وابسته : β۰عرض از مبدا معادله ε :خطای پیش‌بینی
می‌باشند.
۳-۷-۲ تحلیل واریانس فریدمن
این آزمون هنگامی به کار می‌رود که داده‌های آماری حداقل ترتیبی باشند و بتوان با مفهوم ترتیبی آنها را در رده‌بندی دو طرفه مرتب نمود.
به کمک این آزمون می‌توان متغیرهای موجود در تحقیق را رتبه‌بندی نمود. (صدقیانی، ابراهیمی، ۱۳۸۱: ۱۷۷).
آماره آزمون فریدمن  به شرح زیر تعریف می‌شود.
 
که در آن.
تعداد موارد یا پاسخ دهندگان = n.
تعداد متغیرهایی که رتبه‌بندی می گردند = k.
حاصل جمع رتبه‌های داده شده به متغیرها از سوی پاسخ دهندگان = R.
۳-۷-۳ ضریب همبستگی
ضریب همبستگی، شدت و نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) بین دو متغیر را نشان می دهد. از آنجا که داده های تحقیق، از نوع کمی هستند، از ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون ارتباط بین آنها استفاده شده است. فرمول ضریب همبستگی پیرسون در رابطه زیر نشان داده شده است.
 
در این رابطه X، متغیر مستقل، Y متغیر وابسته و N حجم نمونه می‌باشند.
از این آزمون نیز جهت بررسی روابط بین متغیرها استفاده میشود.
۳-۷-۴ آزمون میانگین یک جامعه آماری
اگر فرضیه ای در خصوص میانگین یک جامعه آماری طراحی شود با استفاده از مراحل آزمون آماری می توان صحت یا سقم فرضیه را در سطح معنی داری  تعیین کرد.
مراحل چهارگانه آزمون فرض آماری برای  به شرح زیر است .
فرضها : بر اساس قواعد بیان شده ، فرضیه های آماری برای میانگین جامعه ، صرف نظر از فرضیه پژوهشی یکی از تعاریف زیر را خواهد داشت :
۱ )  ۲ )  ۳ )
در رابطه فوق  می تواند نشان دهنده ادعا یا نقیض ادعا باشد . همچنین  همان میانگین مورد آزمون است .
آماره آزمون : توزیع  بر اساس شرایط تخمین ، یکی از توزیعهای z یا t را خواهد داشت . حال بر اساس هر یک از حالتهای تخمین  ، آماره آزمون به این شرح تعریف می شود :
وقتی نمونه از جامعه نرمال با انحراف معیار معلوم انتخاب شود ، توزیع  صرف نظر از حجم نمونه نرمال است و در نتیجه آماره آزمون ، Z خواهد بود که چنین تعریف می شود :
 
هرگاه نمونه از جامعه ای نرمال با انحراف معیار نامعلوم انتخاب شود ، توزیع نمونه گیری  بر اساس حجم نمونه به شرح زیر است :
الف) اگر حجم نمونه کوچک باشد n<30 ، توزیع  از t استودنت برخوردار است و ماره آزمون عبارتست از :
 
ب) در صورتیکه حجم نمونه بزرگ باشد n>30 توزیع  بر اساس قضیه حد مرکزی از تقریب نرمال برخوردار است و آماره آزمون آن عبارتست از :

نوشته ای دیگر :   بررسی بازنویسی ها و بازآفرینی های کلیله و دمنه برای کودکان و نوجوانان، منتشر شده ...

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.