نوامبر 30, 2020

بررسی رابطه بین دانش مشتری و وفاداری مشتریان با میانجگری ارزش مشتری۹۳- قسمت ۳۶

1 min read

bubbles with different colors

شاخص توکر- لویس تلاش می کند تا نقطه ضعف شاخص بنتلر- بونت در به حساب نیاوردن جریمه شاخص برای افزودن پارامتر را مرتفع کند. این شاخص بر مبنای متوسط ضرایب همبستگی بین متغیرها در مدل قرار دارد. هر چه این ضرایب کوچکتر باشند، شاخص توکر- لویس نیز مقدار کوچکتری را نشان خواهد داد. از این شاخص در دو جهت می توان استفاده کرد: اول مقایسه دو یا چند مدل متفاوت با داده های یکسان و دوم مقایسه مدل مفروض با یک مدل صفر. این شاخص نیز بین صفر تا یک تغییر می کند و مقدار ۰٫۹۵ یا بیشتر منعکس کننده یک مدل خوب است. اگر این شاخص بزرگتر از یک شود برابر با یک قرار داده خواهد شد. این شاخص به عنوان معیار برازش هنجار نشده یا NNFI نیز خوانده می شود( بساق زاده، ۱۳۹۰).
هر چند از میان شاخص های فوق، به گونه کلی به عنوان شاخص مطلوب و به عنوان بهترین شاخص در نظر گرفته می شود، اما درباره آنها توافق کلی وجود ندارد. شاخص های برازندگی به گونه کلی در دامنه بین صفر و یک قرار داده می شوند. ضرایبی که بالاتر از ۰٫۹ باشد، قابل قبول در نظر گرفته می شوند.( هر چند که این سطح نیز مانند سطح خطای ۰٫۰۵ اختیاری است)( هومن، ۱۳۸۸).
تفسیر و تعبیر مدل
به طور کلی در کار با برنامه لیزرل، هر یک از شاخص های به دست آمده برای مدل به تنهایی دلیل برازندگی مدل یا عدم برازندگی آن نیستند، بلکه این شاخص ها را باید در کنار یکدیگر و با هم تفسیر کرد. اگر هم آزمون کای دو و هم آزمونهای تناسب ثانوی نشان دادند که مدل به طور کافی متناسب است، به سمت مشخص کردن عوامل مدل تناسب شده حرکت کرده و بر روی این عوامل تمرکز می کنیم. جدول(۳-۵) بیانگر مهمترین این شاخص ها می باشد و نشان می دهد که الگو در جهت تبیین و برازش از وضعیت مناسبی برخوردار است. تمامی این شاخص ها حاکی از تناسب مدل با داده های مشاهده شده می باشد. شاخص های تناسب مدل، بیانگر مناسب بودن مدل اندازه گیری می باشد. زیرا نسبت کای به درجه آزادی کمتر از ۳، شاخص در مرز ۰٫۰۹ و ما بقی شاخص ها نیز قابل قبول هستند. به بیان دیگر، مدل و چارچوب کلی معنادار و قابل پذیرش است.
جدول (۳-۵): شاخص های برازش مدل

نوشته ای دیگر :   فایل - بررسی بازنویسی ها و بازآفرینی های کلیله و دمنه برای کودکان و نوجوانان، منتشر شده ...

کای دو بر درجه آزادی GFI RMSEA NFI NNFI
کمتر از ۳ بالاتر از ۰٫۹ کمتر از ۰٫۰۹ بالاتر از ۰٫۹ بالاتراز ۰٫۹۵

۳-۹- ضریب همبستگی پیرسون
ضریب همبستگی پیرسون (r) به کمک رابطه زیر محاسبه می شود:
(۱)
این ضریب همبستگی، روش پارامتری است و برای داده هایی با توزیع نرمال یا تعداد داده هایی زیاد استفاده می شود.
۳-۹-۱- مفهوم معنی داری در همبستگی
مفهوم معنی داری در همبستگی این است که آیا همبستگی به دست آمده بین دو متغیر را می توان شانسی و تصادفی است یا واقعاً نشان می دهد که بین دو متغیر همبستگی وجود دارد. این موضوع که عدد به دست آمده معنی دار است یا نه از خود عدد به دست آمده با اهمیت تر است (مؤمنی،۱۳۸۷).
۳-۱۰- خلاصه فصل
در این فصل پس از بیان روش تحقیق، جامعه آماری، روش و حجم نمونهگیری، ابزار اندازهگیری، روایی و پایایی آن مورد سنجش قرار گرفت. در نهایت روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات، آمار توصیفی و استنباطی تشریح گردید.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات
۴-۱- مقدمه
برای تحلیل داده های جمع آوری شده و با عنایت به اهداف و فرضیات تحقیق، انتخاب صحیح تکنیک های تجزیه و تحلیل مهم ترین و اصلی ترین مرحله پژوهش است زیرا با انتخاب درست فنون آماری برای تحلیل داده ها اطلاعات ارزشمندی را می توان بدست آورد و در اختیار استفاده کنندگان از پژوهش قرار داد. در این فصل ابتدا با استفاده از آمار توصیفی به توصیف داده های پژوهشی و تجزیه و تحلیل داده هایی که به وسیله پرسشنامه از افراد نمونه گردآوری شده اند پرداخته خواهد شد و سپس با استفاده از آمار استنباطی به هر یک از فرضیات پاسخ داده می شود.
۴-۲- آمار توصیفی
۴-۲-۱- بررسی و سنجش ابعاد دانش مشتری

نوشته ای دیگر :   سامانه پژوهشی -ارزشیابی برنامه درسی فعالیت های هنری پایه ی ششم ابتدایی ازنظرمعلمان شهرستان ...

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.