منابع مقالات علمی : بررسی رابطه استفاده از برنامه های تلویزیونی با گرایش به حفظ محیط زیست۹۳- …

 • رسانه ها با پذیرش و ایفای تعهدات موردنظر، باید به خودانضباطی حرفه ای خویش در چارچوب قوانین و نهادهای موجود بپردازند. (مک کوایل، ۱۷۱:۱۳۸۲).
 • رسانه ها باید از آن چه ممکن است به جنایت، خشونت یا بی نظمی در کشور یا هتک حرمت گروه های اقلیت منجر شود، پرهیز کنند(مهدی زاده، سید محمد، ۱۳۸۹).
 • ۲-۴-۲- مدل های ارتباطات جمعی – مدل های مخاطب محور
  به دلایل خاص خود، ما مدل را به عنوان یک شرح خلاصه شده، آگاهانه به شکل نموداری از یک چیز یا یک واقعیت تلقی می کنیم . مدل در پی نشان دادن عناصر اصلی هر ساختار یا فرایند و روابط بین این عناصر است. ما ابتدا مدل ها را به عنوان وسایل کمک فکری تلقی می کنیم که به شکل خاصی با مطالعه ارتباطات تناسب دارند. دویچ (۱۹۶۶) امتیازهای اصلی مدل ها در علوم اجتماعی را به شرح زیر خاطرنشان می کند: اول آنکه، مدل ها با مرتب و مرتبط کردن سیستم ها به یکدیگر و با فراهم کردن تصاویری از کل هایی که ما از طرق دیگر قادر به درک آنها نیستیم، کارکردی سازمان دهنده دارند.
  یک وجه این کارکرد آن است که یک مدل ، تصویری کلی از شرایطی خاص و متفاوت به ما می دهد .دوم، با فراهم کردن اطلاعات به طریقی ساده، مسئله مورد نظر را شرح می دهد که در غیر این صورت توضیح آن پیچیده و مبهم خواهد بود .سوم، مدل ها امکان پیش بینی نتایج یا مسیر وقوع رویدادها را ممکن می سازند . یقیناً هیچ مدلی وجود ندارد که برای همه منظورها و سطوح تجزیه و تحلیل مناسب باشد و انتخاب مدل درست و مناسب، برای منظوری که در ذهن شخص است، اهمیت ویژه ای دارد. یکی از اهداف این پژوهش ، بررسی مدل های ارائه شده در خصوص استفاده از رسانه تلویزیونی و اثر بخشی آن بر جامعه است تا با بهره گیری از آن مدل بتوانیم الگویی برای بررسی بهتر موضوع تحقیق خود بیابیم.
  مدل وابستگی بال-راکیچ و دفلور(Ball–Rokeach, S. and DeFleur)
  از آثار ارتباطات جمعی
  این مدل که به وسیله بال- راکیچ و دفلور ( ۱۹۷۶ ) ترسیم شد، به عنوان نکته اصلی اش، شرایط ساختاری جامعه ای را با خود دارد که احتمال وقوع آثارحاصل از رسانه های جمعی راکنترل می کند.
  شاید مهم ترین و اصلی ترین ایده ای که این مدل ارائه می دهد این باشدکه مخاطبان جوامع مدرن برای دانستن و جهت گیری نسبت به آنچه درجامعه شان اتفاق می افتد، وابسته به منابع اطلاعاتی رسانه های جمعی هستند .این مدل ، رابطه متقابل بین سه مجموعه اصلی از متغیرها را نشان می دهد و انواع مهم آثار را که به تعامل این سه وابسته اند، مشخص می سازد (نمودار ۲-۲).
  نظام رسانه ای
  ( تعداد و محوریت کارکردهای اطلاعاتی متفاوت است)
  نظام اجتماعی
  (میزان پایداری ساختاری متفاوت است)
  مخاطبان
  (میزان وابستگی به اطلاعات رسانه ای متفاوت است)
  اثرات
  شناختی
  عاطفی
  رفتاری
  نمودار ۲-۲: مدل وابستگی بال راکیچ و دفلور، وابستگی جامعه، رسانه های جمعی، مخاطب و آثار را نشان می دهد. (بال راکیچ و دفلور، ۱۹۷۹)
  بحثی که همراه با این مدل پیش می آید برخی آثار ر ا که ممکن است به وسیله این رویکرد به شکلی مفید مورد مطالعه قرار دهد، مشخص می سازد. این آثار را می توان به شکل زیر خلاصه کرد:
  الف: شناختی
  – ایجاد و ازبین بردن ابهام
  – شکل گیری نگرش
  – برجسته سازی
  – گسترش نظام های اعتقادی مردم
  – تبیین ارزش ها
  ب: عاطفی
  – ایجاد ترس و اضطراب
  – بالابردن و پایین آوردن روحیه (بیگانگی)
  ج: رفتاری
  – فعال سازی یا منفعل سازی
  – ایجاد مسئله یا حل مسئله
  – رسیدن به استراتژی یا فراهم کردن آن برای عمل(مثلاً تظاهرات سیاسی)
  – باعث رفتار معقول شدن (مثلاً اختصاص پول به امور خیریه)
  مدل لسول ( Lasswell )
  هارولد لسول، دانشمند علوم سیاسی آمریکا، در سال ۱۹۴۸ مقاله ای نوشت که شاید مشهورترین تک عبارت «پژوهش در ارتباطات» را شامل می شود که همان روش مناسب برای توصیف عمل ارتباطی پاسخ دادن به پرسش های زیراست:
  چه کسی؟ – چه می گوید؟ – از چه مجرایی؟ – به چه کسی؟- با چه تأثیری ؟
  این عبارت از آن پس به فرمول لسول مشهور شد؛ اگر این فرمول را به یک مدل گرافیکی تبدیل کنیم، نمودار (۲-۱) به دست می آید. هرچند مدل لسول تقریباً بسیار ساده است، اما برخی پژوهشگران، آن رامفید یافته و توسعه داده اند .از این فرمول ساده به چندین روش استفاده شده است. اکثر این روش ها برای سازمان دهی و ساختاردهی به بحث های راجع به ارتباطات بوده است خود لسول از این فرمول برای ذکر انواع متمایز پژوهش در ارتباطات استفاده می کند.

  برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.