بررسی رابطه استفاده از برنامه های تلویزیونی با گرایش به حفظ محیط …

۸۹/۱

۹۳/۰

۳۶٫ توجه به تکمیل برنامه های آموزشی تلویزیون برای حفظ محیط زیست، انعکاس افکار عمومی و انتشار اطلاعات حقوقی شهروندان

۰۲/۲

۸۷/۰

۳۷٫ شفاف و قابل فهم بودن اطلاع رسانی در مورد حفظ محیط زیست و استفاده از منابع زیستی برای عموم مردم در صدا و سیما

۰۵/۲

۹۱/۰

۴-۴-۱- مرحله نخست: ارزیابی عوامل داخلی [۹](IFE) و خارجی [۱۰](EFE)
۴-۴-۱- ۱- ارزیابی “عوامل داخلی” موثر بر عملکرد برنامه های تلویزیون در رابطه با حفاظت از محیط زیست
هدف از این مرحله ارزیابی قابلیت های صدا و سیما و برنامه های تلویزیون ، جهت شناسایی نقاط ضعف و فاکتورهای قوت می باشد؛ یعنی جنبه هایی که در راه دستیابی به هدف بهینه عمل کردن صدا و سیما برای تولید برنامه های محیط زیست ، می توانند نقش مساعد یا بازدارنده ایفاء نمایند. مهمترین نقاط قوت و ضعف برنامه های تلویزیون در رابطه با محیط زیست طبق جدول(۴-۲۶ ) ارئه شده است.
۴-۴-۱-۲- ارزیابی “عوامل خارجی” مؤثر برعملکرد برنامه های تلویزیونی در رابطه با محیط زیست و حفاظت از آن
در این مرحله از پژوهش، با تفحص و ارزیابی درمحیط خارجی و شناسایی فرصت ها و تهدیدهای موجود در رابطه با قابلیت های صدا و سیما جهت تولید برنامه های محیط زیست برای پخش تلویزیونی، مطالعات انجام شده وبررسی ها، مجموع فرصت ها وتهدیدهای موجود بر سر راه عملکرد صدا و سیما و برنامه های تلویزیونی محیط زیست مشخص شد. نتایج بدست آمده مطابق جدول (۴-۲۷) تنظیم شده است. عوامل داخلی و خارجی تأثیرگذار بر تولید برنامه های زست محیطی جهت پخش تلویزیونی پس از بررسی اطلاعات مرتبط از قبیل آیین نامه ها و نظرات شهروندان، شناخته شدند. تعداد عوامل داخلی ۱۸ عامل تعیین شد که تعداد ۱۵ عامل از دید شهروندان نقاط ضعف و تعداد ۳ عامل نقاط قوت برنامه های تلویزیون در رابطه با محیط زیست تشخیص داده شدند که ابتدا نقاط قوت و سپس نقاط ضعف چنین برنامه هایی در این ماتریس قرار می گیرند. همچنین تعداد عوامل خارجی ۱۹ عامل تعیین گردید که از نظر شهروندان ۱۷ عامل آن تهدید و ۲ عامل آن به عنوان فرصت شناسایی شد. ابتدا عواملی که موجب فرصت شده و سپس آن هایی که به عنوان تهدید شناحته شده اند در این ماتریس قرار می گیرند.
جدول ۴-۲۶: عوامل داخلی موثر بر تولید، پخش و مصرف برنامه های تلویزیونی مؤثربرحفظ محیط زیست

ردیف عوامل درونی
نقاط قوّت نقاط ضعف
۱ S1 – تاثیر برنامه های تلویزیون بر میزان اعتراض مخاطبین به آسیب رسانان به محیط زیست W1- ضعف برنامه های تلویزیونی در ایجاد تمایل به همکاری با سازمان ها و تشکل های زیست محیطی
۲ S2 – تاثیر پیام های برنامه های تلویزیون در رابطه با افزایش احساس مسئولیت نسبت به اطلاع رسانی به همشهریان در مورد حفاظت از محیط زیست
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.