علمی : بررسی رابطه استفاده از برنامه های تلویزیونی با گرایش به حفظ محیط زیست۹۳- …

شاخصی که در این جا مهم قلمداد می شود این است که بدانیم، منظور ما از محیط زیست، در رابطه با کدام موجود است زیرا آنچه وضعیت یک محل را برای زیست یک نوع موجود زنده بهبود می بخشد می تواند محیط زیست یک موجود دیگر را تباه کند.
برای این واژه دو نگرش ایجاد شده است : یک نگرش این است که عنوان محیط زیست از دو کلمه «محیط» و «زیست» ترکیب یافته است که در فارسی به معنای جایگاه و محل زندگی است. این عنوان از نظر لغت مواردی هم چون آلودگی هوا، راه های جلوگیری از تخریب طبیعت و… را شامل نمی شود، اما امروزه مفاهیم گوناگون را از آن ارایه می نمایند مثل آب و هوا، جنگل، کوه، حقوق حیوانات و پرندگان، راه های جلوگیری از آلودگی هوا، راه های مبارزه با عوامل مخرب طبیعت و … محیط زیست در اصطلاح به کلیه عوامل تهدید کننده یا بهبود بخش محیط زندگی اتلاق می شود.
اما نگرش بعدی بیانگر این است که چیزی به نام «محیط » وجود ندارد و این واژه یک معنای نسبی به مفهوم پیرامون دارد، همان طور که از مشتقات واژه با مراجعه به کتاب لغت پیدا است، این واژه یک معنای نسبی به مفهوم پیرامون دارد یعنی چیزی که توسط پیرامون خود محاط شده است.
۲-۲-۱- مفهوم « آلودگی »
پخش یا آمیختن هرگونه ماده خارجی به آب ، هوا ، خاک و زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیکی آن را به گونه ای تغییر دهد که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار و ابنیه مضر باشد. این آلودگی ممکن است در هریک از قسمتهای محیط زیست بوجود آید.( سازمان محیط زیست. / ماده ٩ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ١٣۵٣)
آلودگی های زیست محیطی، انواعی دارند که مهمترینِ آنها عبارتند از: آلودگی های هوا، آب، خاک، صوت، شیمیایی و هسته ای (. قوام، میر عظیم، ۱۳۹۱).
ماده آلاینده :
ماده آلاینده به ماده ای گفته می شود که دارای غلظتی بیش از غلظت مجاز یا طبیعی بوده و برروی موجودات زنده اثر نا مطلوب داشته باشد. به دلیل وسعت مطالب مرتبط با آلودگی ها ، در این مبحث نمی توان به شرح تمامی مواد آلاینده و منشأ آنها یا اثرات مخرب زیست محیطی آنها بپردازیم به همین دلیل ، به ارائه فهرست آنها اکتفا می شود تا خواننده با انواع آلودگی آشنا گردد.
آلوده کننده ها عبارتند از :
آلودگی های حاصل از احتراق- ضایعات صنعتی- مواد رادیواکتیو- زباله شهری- صوت یا سروصدا – حرارت- مواد شیمیایی- آلوده کننده های طبیعی ( آتشفشان ها ، آتش سوزی جنگلها ، مردابها و….) . این مواد در هوا، آب و خاک زیست بوم سبب ایجاد مخاطرات و تهدیدات زیست محیطی می شوند که در ذیل به مهمترین آنها اشاره می شود. (فیروزی، مهدی – ۱۳۸۴).
انواع آلاینده های هوا
گازها از جمله گاز CO2,CO,Nox,SOx:
اکسیدکننده های فتوشیمیایی
هیدروکربنها و ترکیبات آلی فرار
ترکیبات هالوژنه
مواد جامد معلق
Dust یا ذرات گرد وغبار
Smog یا دوده
مایعات معلق در هوا
بخار آب
انواع آلاینده های آب
پسابهای صنعتی : حاصل از فرآیند صنایع
فاضلابهای انسانی : مناطق اداری و مسکونی
آبروهای آبهای سطحی : روان آبهای ناشی از بارندگی
انواع آلاینده های خاک
دور ریز ضایعات به خاک
زباله های صنعتی ، خانگی یا بهداشتی
ضایعات فلزی
مواد جامد خطرناک مثل آزبست ، سرب ، روی ، نیکل و…
مایعات شامل
پساب صنعتی
مواد شیمیایی مانند اسیدها و بازها ، انواع مواد شوینده
مواد خطرناک مثل انواع سموم شیمیایی ، حشره کش ها ، و…
مواد سوختی و نفتی (گازوئیل ، مازوت و…)
شیرابه زباله ها و زنگاب فلزات
سایر آلودگی ها
آلودگی صوتی
آلودگی تصویری
آلودگی رادیو اکتیو
آلودگی نفتی

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.