بررسی رابطه استفاده از برنامه های تلویزیونی با گرایش به حفظ محیط زیست۹۳- قسمت …

گفتگوهای تلویزیونی( میز گرد- مناظره – مصاحبه )
ب میزان استفاده از رسانه تلویزیونی شامل :
اصلاً استفاده نمی کنم –کم مصرف – پر مصرف.
۱-۷-۲- محیط زیست ( Environment)
تعریف مفهومی : محیط زیست عبارت است از آن چه که فرآیند زیستن را احاطه کرده، آن را در خود فرو گرفته و با آن در کنش متقابل قرار دارد. محیط یک موجود زنده عبارت است از فضایی که موجود زنده را احاطه کرده و از طریق روابط متقابل گوناگون با آن در تماس قرار دارد. به بیان دیگر، محیط را می توان مجموعه عوامل جاندار و بی جانی دانست که، در یک فضای مشخص و در زمانی معین موجود زنده را تحت تاثیر خود قرار می دهند( www.doe.ir).
تعریف عملیاتی: محیط زیست از تمام جنبه ها بررسی می شود( هم انسان و هم طبیعت و هم رابطه این دو ). با توجه به سیمای متنوع سطح کره خاکی و نیز طیف وسیع مسائل زیست محیطی، بایستی سعی گردد، تا تعاریف کاربردی برای محیط زیست ارائه شود.
بدین منظور می توان، آن چه که ما را احاطه کرده، بر ما تاثیر می گذارد و از ما تاثیر می پذیرد را، به سه بخش کلی تقسیم نمود:
۱- محیط طبیعی
۲- محیط اجتماعی
۳- محیط مصنوعی
اگرچه در تقسیم بندی های تئوریک مانند آن چه در بالا آمده سعی در تفکیک محیط زیست در بخش های مختلف (ولی همگن و متجانس) می شود، در عمل تفکیک این محیط ها از یکدیگر غیر ممکن است.
۱-۷-۲-۱- محیط زیست طبیعی
تعریف مفهومی: محیط زیست طبیعی قسمتی از فضای کره زمین است که به دست بشر ساخته نشده است . مانند کوه،جنگل،دریا…
تعریف عملیاتی: شاخص تعیین محیط زیست طبیعی به دو بخش تقسیم شده و بر همین اساس سنجیده خواهد شد :
الف- طبیعت بی جان: مانند آب ، هوا،خاک و …
ب- طبیعت جاندار: مانند گیاهان ، حیات وحش و …
۱-۷-۲-۲- محیط زیست مصنوعی
تعریف مفهومی: بخشی از محیط زیست که به دست بشر ساخته شده است را محیط زیست مصنوعی گویند . بطور کلی شهرهای ما با تمام محتوایشان محیط زیست مصنوعی ما را تشکیل می دهند. خانه ها، خیابان ها، مدارس، فرودگاه ها، کارخانه ها و … همگی از اجزای محیط زیست مصنوعی می باشند .
تعریف عملیاتی: فرم و شکل محیط زیست مصنوعی حاصل نیروی فکر جامعه می باشد و از آن می توان به عنوان شاخصی برای شناخت طرز تفکر و فرهنگ هر جامعه بهره جست ، بر پایه همین استدلال میتوان از طریق بررسی تمیزی یا آلودگی یک شهر به کیفیت فرهنگی مردم آن شهر و میزان اهمیتی که برای بهبود کیفیت شرایط زندگی خود قایل هستند پی برد. عواملی نظیر آلودگی هوا و آب و زبالهای کنار خیابان ها و … نیز جزء این بخش از محیط زیست محسوب می شوند چون حاصل فعالیت های انسان می باشند .
۱-۷-۲-۳- محیط زیست اجتماعی
تعریف مفهومی : همه انسان های اطراف ما اعم از خانواده ، همسایه ، همکار و … محیط زیست اجتماعی ما را تشکیل میدهند (پورتال سازمان حفاظت محیط زیست ایران/ دانش محیط زیست).
تعریف عملیاتی : با توجه شاخص محیط زیست اجتماعی، که زندگی انسان را (به عنوان یک موجود اجتماعی ) در سایه ارتباط با دیگران با مفهوم می داند، به بررسی میزان تولید برنامه های محیط زیست اجتماعی از سوی رسانه تلویزیونی و نمودار استفاده این برنامه ها از سوی جامعه پرداخته می شود.
مدل مفهومی تحقیق
استفاده از رسانه تلویزیونی
حفاظت از
محیط زیست
نمودار ۱-۱: مدل مفهومی تحقیق- بررسی رابطه استفاده ازبرنامه های تلویزیونی وحفاظت ازمحیط زیست
فصل دوم
مروری بر ادبیات،
چهارچوب نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه:
فصل دوم این تحقیق، مشتمل بر سه بخش بوده، در بخش اول، ضمن مروری بر ادبیات تئوری تحقیق، به بیان تعاریف و مفاهیم اساسی، ابعاد محیط زیست و تهدیدات زیست محیطی، رسانه جمعی، تلویزیون، آگاهی وآموزش رسانه ای، شاخص ها و…. می پردازیم. در قسمت دوم ، چهارچوب نظری تحقیق ارائه می گردد. در این راستا، با مطرح کردن نظریات و دیدگاههای متفاوت صاحب نظران و اندیشمندان در رابطه با استفاده از رسانه تلویزیونی و اثرات و نقش آن در حفاظت از محیط زیست، از نظریات “برجسته سازی” و “کاشت ” بهره برداری شده است به علاوه به شرح مختصری در خصوص “مدل های ارتباطات جمعی” مرتبط با رسانه ها می پردازیم. در قسمت آخر این فصل به بیان پیشینه تحقیقات انجام شده در کشور و خارج از کشور پرداخته و به مقالات یا رساله هایی که به نوعی با موضوع این تحقیق همخوانی و ارتباط دارند، اشاره خواهیم کرد.
۲-۲- مفهوم « محیط زیست »
محیط زیست (Environment): محیطی شامل هو ا، آب، زمین، منابع طبیعی ، گیاهان، جانوران، انسان و روابط متقابل بین آنهاست ، که سازمان در آن فعالیت می نماید. (استاندارد ISO 14000 / سازمان حفاظت محیط زیست/www.doe.org )
محیط زیست به همه محیط‌هایی که در آن‌ها زندگی جریان دارد گفته می‌شود. مجموعه‌ای از عوامل فیزیکی خارجی و موجودات زنده که با هم در کنش هستند محیط زیست را تشکیل می‌دهند و بر رشد و نمو و رفتار موجودات تأثیر می‌گذارند. حفاظت محیط زیست در قرن بیست و یکم به عنوان یکی از هشت هدف توسعه هزاره و یکی از سه پایه توسعه پایدار شناخته می‌شود.
س

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

طح کره زمین به طور کلی به چهار بخش تقسیم می‌شود که عبارتند از:
سنگ‌کره (لیتوسفر)، آب‌کره (هیدروسفر)، هواکره (اتمسفر)و بیوسفر.
بعضی از دانشمندان یخ‌کره را نیز جزء این تقسیم‌بندی می‌دانند. هر کدام از این بخش‌ها شامل اکوسیستم هایی گوناگون هستند که به طور کلی محیط زیست را تشکیل می‌دهند.
محیط زیست طبیعی عبارت ترکیبی از دانش های متفاوت در علم است از مجموعه عوامل زیستی و محیطی در غالب محیط زیست و غیر زیستی (فیزیکی، شیمیایی) که بر زندگی یک فرد یا گونه تأثیر می‌گذارند و از آن تأثیر می‌بینند. امروزه این تعریف غالباً به انسان و فعایت‌های او مرتبط می‌شود و می‌توان محیط زیست را مجموعه‌ای از عوامل طبیعی کره زمین، همچون هوا، آب، اتمسفر، صخره، گیاهان و غیره، که انسان را احاطه می‌کنند خلاصه کرد.
تفاوت محیط زیست با طبیعت در این است که تعریف طبیعت شامل مجموعه عوامل طبیعی، زیستی و غیر زیستی می‌شود که منحصراً در نظر گرفته می‌شوند، در حالی که عبارت محیط زیست با توجه به برهم‌کنش‌های میان انسان و طبیعت و از دیدگاه وی توصیف شده‌است.