دسترسی متن کامل – بررسی حکم فقهی سِحر از دیدگاه مذاهب اسلامی۹۲- قسمت ۳

اینجانب زهرا قیامی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/دکترای حرفه ای/دکترای تخصصی در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی که در تاریخ …………………… از پایان نامه/رساله خود تحت عنوان بررسی حکم فقهی سِحر از دیدگاه مذاهب اسلامی
با کسب نمره …………….. و درجه ……………… دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم :
۱) این پایان نامه/رساله حاصل تحقیق وپژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران ( اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
۲) این پایان نامه/رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( هم سطح، پایین تر یا بالاتر ) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
۳) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل ،قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب،ثبت اختراع و… از این پایان نامه
داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
۴)چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود،عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت .
نام ونام خانوادگی: زهرا قیامی
تاریخ و امضاء:
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۲
کلیات تحقیق ۴
شرح و بیان مسئله ۵
تاریخچه تحقیق ۵
پرسشهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶
اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶
روش کار و روش تحقیق ۷
وا‍‍‍‍ژگان کلیدی ۱۰
فصل اول: بررسی مفهوم شناسی سِحر و دیدگاههای مختلف در مورد آن
بخش اول: معنا شناسی سِحر از نظر لغوی و اصطلاحی
۱-۱- معنای لغوی و اصطلاحی سِحر ۱۲
۱-۱-۱- معنای لغوی سحر ۱۲
۱-۱-۲- معنای اصطلاحی سحر ۱۳
۱-۱-۲-۱- معنای اصطلاحی سحر از دیدگاه فقهای شیعه ۱۳
۱-۱-۲-۲- چشم زخم ۱۴
۱-۲- آیا چشم زخم واقعیت دارد؟ ۱۴
۱-۲-۱- پیشینه ی سحر ۱۵
۱-۲-۱-۱- تاریخچه جادوگری در ملل مختلف ۱۵
۱-۲-۱-۲- سحر در عصر حاضر ۱۶
۱-۱-۱-۱- سحر از دیدگاه فقها و علمای دین ۱۹
بخش دوم: ماهیّت سِحر و جادو و تاریخچه آن
۱-۲-۲- مفهوم سحر ۲۵
۱-۲-۲-۱- تاریخچه سحر ۲۵
۱-۲-۲-۲- چگونگی تأثیر سحر ۲۷
۱-۲-۳- استفاده از سحر برای مبارزه با قرآن و پیامبر ۲۸
۱-۲-۳-۱- جادوگری از نظر تورات ۲۸
۱-۲-۳-۲- تأثیر تکوینی سحر به اذن خدا ۲۹
۱-۲-۴- سحر و جادو تا چه اندازه صحت دارد ۳۰
بخش سوم: تمایز بین معجزه ، کرامت ،سِحر ـ چگونگی مقابله با طلسم؟
۱-۲-۴-۱- مفهوم معجزه ۳۳

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است