پژوهش دانشگاهی – بررسی تاثیر موانع استراتژی بر پیاده سازی و اجرای استراتژی- قسمت ۱۳

۳-۱)مقدمه
در این فصل مواردی از قبیل تعیین نوع و روش تحقیق از نظر هدف، روش انجام کار و روش گردآوری داده ها، تعیین جامعه و نمونه آماری، تعیین ابزار گردآوری داده ها و بررسی روایی و پایایی آن و همچنین تشریح روش های مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها(که در فصل چهار خواهد آمد) آورده.شده.است.
۳-۲)روش اجرای تحقیق
از نظر روش شناسی این تحقیق از نوع تحقیقات همبستگی است (خاکی،۱۳۸۷). تحقیق حاضر ازنظر طبقه بندی تحقیقات با توجه به اهداف آنها، در زمره تحقیقات با ماهیت توصیفی قرار دارد. هدف هر مطالعه توصیفی عبارت است از تشریح جنبه هایی از پدیده مورد نظر پژوهش گر و با دیدگاهی فردی، سازمانی، صنعتی ونظایر آن (سکاران، ۱۳۸۸). از لحاظ نوع نظارت ودرجه کنترل این تحقیق از جمله تحقیقات میدانی قرار دارد، چرا که محقق متغییر ها را در حالت طبیعی آن ها بررسی می کند. از لحاظ وسعت کاربرد این تحقیق در سطح تحقیقات کاربردی قرار دارد، و نهایتاً از لحاظ روش جمع آوری داده ها و اطلاعات این تحقیق از نوع میدانی می باشد.
۳-۳) جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری عبارت است تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند . به عبارت دیگر ، جامعه آماری به کل گروه افراد ، وقایع و چیزهای اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق درباره آن بپردازد ( سکاران ، ۱۳۸۸). جامعه آماری این تحقیق حاضر کارکنان بانک ملت استان گیلان هستند. روش نمونه گیری نیز در این تحقیق نیز با توجه شرایط هزینه و زمان به صورت غیر احتمالی در دسترس خواهد بود و از آنجا که تعداد کارکنان بانک ملت ۵۸۰ نفر است ، و باتوجه به نرمال بودن متغیر مورد بررسی تحقیق (جدول (۴-۷)) ، از فرمول کوکران در حالت جامعه محدود جهت نمونه گیری استفاده شده است.
n= حجم نمونه
= اندازه متغیر مورد بررسی مطابق توزیع نرمال استاندارد با سطح عدم اطمینان
= میزان خطا
= واریانس نمونه (براساس متغیر مورد بررسی)
N= حجم جامعه
 
۳-۴) روش جمع آوری اطلاعات
روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق میدانی می باشد. روش های میدانی به روش هایی اطلاق می شود که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیر است با مراجعه به افراد یا سازمان ها و غیره و نیز برقراری ارتباط مستقیم با آنها اطلاعات مورد نظر خود را جمع آوری نماید.
۳-۵) ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات
روش جمع آوری داده ها و اطلاعات در این تحقیق میدانی می باشد. روش های میدانی به روش هایی اطلاق می شود که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیر است با مراجعه به افراد یا سازمان ها و غیره و نیز برقراری ارتباط مستقیم با آن ها اطلاعات مورد نظر خود را جمع آوری نماید. یکی از ابزارهای رایج تحقیقات برای جمع آوری داده ها ، پرسشنامه می باشد . پرسشنامه مجموعه از سوال ها است که در آن از پاسخ دهنده خواسته می شود نظر خود را نسبت به آن ها ارایه نماید. در تحقیق حاضر به منظور استفاده از دیدگاه و نگرش های پاسخ دهندگان از پرسشنامه استفاده شد و طیف پاسخی مورد استفاده درآن طیف لیکرت ۵تایی از بسیار زیاد تا بسیار کم به شرح زیر بوده است:
جدول۳-۱) صفات طیف پاسخی پرسشنامه

طیف کلی بسیار زیاد زیاد تا حدودی کم بسیار کم
مقیاس اندازه گیری فاصله ای ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir