بررسی تاثیر موانع استراتژی بر پیاده سازی و اجرای استراتژی- قسمت ۱۲

در این مورد تعدادی موضوع مهم هستند که باید در ابتدا مشخص شوند. این موضوعات عبارتند از:
اولویت‌ها: اولویت‌های شما چیست؟

  •  جدول زمانی: اجرای استراتژی با چه سرعتی باید پیش برود.
  •  تأثیرات: استراتژی، چه تأثیری بر فعالیت‌های شما می‌گذارد.
  •  مشارکت: چه کسانی بایستی مشارکت داشته باشند و در چه زمانی.
  •  مخاطرات: مخاطراتی که مانع اجرای استراتژی هستند را شناسایی و آنها را کاهش دهید.
    خطای مرگبار شماره ۳- مشتریان و کارکنان، استراتژی‌ها را به طور کامل در نیافته‌اند:

برنامه اجرای استراتژی باید شامل یک برنامه ارتباطات باشد که مشخص کند به چه افرادی و تا چه اندازه باید در مورد استراتژی توضیح داده شود.
خطای مرگبار شماره ۴ – مسئولیت اشخاص در زمینه اجرای تغییرات نامشخص است:
کارکنان باید به منظور اجرای استراتژی کاملاً تفهیم شده و مسئولیت‌های خاص هر یک به آنان واگذار شود. هر چه تعداد افرادی که بطور مستقیم در فرایند اجرا مشارکت داده می‌شوند بیشتر باشد بهتر است.
خطای مرگبار ۵- مدیر عامل و مدیران ارشد به هنگام شروع اجرا، از صحنه خارج می‌شوند:
غالباً، سطح علاقه مدیران ارشد پس از تدوین استراتژی و توافق بر آن کاهش می‌یابد. اگر کارکنان احساس کنند که مدیریت ارشد کاملاً نسبت به استراتژی متعهد نیستند علاقه آنان نیز کاهش می‌یابد.
خطای مرگبار ۶- عدم تشخیص موانع:
برنامه‌ها هیچگاه دقیقاً اجرا نمی‌شوند. سازمان‌ها در یک محیط پویا و متغیر فعالیت می‌کنند لذا حوادث پیش بینی نشده ممکن است در طول اجرا سر بر آورند. باید این موانع، تشخیص داده شوند و زمانی که این بحران‌ها و عدم اطمینان‌ها به وقوع می‌پیوندند، کارکنان باید برای ایجاد راه‌حل‌هایی خلاقانه در جهت غلبه بر این موانع تشویق شوند.
خطای مرگبار ۷-فراموش کردن کسب و کار:
یک مخاطره دیگر عبارت است از این که تدوین و اجرای استراتژی تمام توجه مدیران ارشد را به خود جلب نماید و آنان فراموش کنند که کسب و کاری دارند که باید به اداره آن بپردازند (یدک ، ۱۳۹۳).
۲-۱۳) موانع سازمانی در اجرای استراتژی
اگر چه دلیل شکست استراتژی ها به فرآیند اجرای استراتژی در مدیریت استراتژیک بر می گردد، در مطالعات توجه کمتری به آن شده است(Koseoglu et al,2009). از دلایل شکست اجرای استراتژی ها، می توان به عدم انتقال درست استراتژی در سرتاسر سازمان و نیز محدودیت بودجه و زمان و ناکارایی منابع در انجام پروژه ها و اقداماتی که بعضاً از اولویت استراتژیک و اهمیت بالایی در جهت دستیابی به اهداف، برخوردار نیستند اما قسمت اعظم منابع بهبود را به خود اختصاص می دهند، اشاره نمود (فرج پور خانا پشتان ی ونور السناء، ۱۳۹۰). رحیم نیا و همکارانش ( ۲۰۰۵ ) در تلاش برای دسته بندی دلایل شکست استراتژی ها به چهاردسته عوامل دست یافتند که شامل پیامدهای برنامه ریزی، مسائل سازمانی، مدیریتی و فردی می باشند. علاوه براین، در مطالعه دیگری که توسط رحیم نیا و همکارانش ( ۲۰۰۹ ) انجام گرفت، عوامل محیطی به دسته بندی آن ها از دلایل شکست استراتژی ها، اضافه گردید. مطالعه مذکور، موانع سازمانی اجرای استراتژی را یکی از عوامل مهم در عدم موفقیت اجرای استراتژی ها دانسته و آن را شامل ساختار نامناسب، تخصیص نامناسب منابع، ارتباطات ناقص و ناکافی، تشریک مساعی غیراثربخش، فقدان فرهنگ سازمانی مناسب، فقدان سیستم کنترل مناسب، نبود سیستم پاداش مناسب، مدارک تحصیلی نامناسب، فقدان سیستم انگیزشی مناسب و فقدان رویکرد اجرایی مطلوب می داند.
۲-۱۴)پیشینه تحقیق:
بخش اول: تحقیقات داخلی
-رحمانی و همکاران (۱۳۹۱) مطالعه ای را با عنوان “بررسی موانع اجرای استراتژی در سازمان امور مالیاتی استان گلستان” انجام دادند. در این تحقیق تلاش شد تا موانع اجرای استراتژی در سازمان امور مالیاتی استان گلستان شناسایی شود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان و مدیران سازمان امور مالیاتی استان گلستان تشکیل داده اند. در نهایت ۴۷ متغیر به عنوان موانع اجرای استراتژی شناسایی شدند. بعد از تحلیل داده های بدست آمده اصلی ترین موانع که شامل۳۵ مورد از ۴۵ مورد بود، شناسایی گردید.
-امیرنژاد و همکاران (۱۳۹۰) مطالعه ای را با عنوان “بررسی میزان تعهد مدیران در اجرای استراتژی سازمانهای ورزشی “ارائه کردند. هدف از این مقاله بررسی میزان تعهد مدیران و عوامل تاثیر گذار بر آن در اجرای استراتژی ها در سازمانهای ورزشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را مدیران ستادی سازمان تربیت بدنی و روسای فدراسیون های ورزشی تشکیل می دهد. پس از تجزیه و تحلیل داده ها اینگونه مشخص شد که از دیدگاه اساتید مولفه های مدیریتی مانند مشارکت، اعتقاد،تجربه، انگیزه موجب بهبود در میزان تعهد مدیران بر اجرای استراتژی های سازمانی می گردد.
-رحیم نیا و همکاران در تحقیقی تحت عنوان ارائه مدلی مفهومی به منظور بررسی موانع سازمانی اجرای استراتژی و سلامت سازمانی در بستر فرهنگ سازمان انجام داند. موانع مورد بررسی در تحقیق مذکور به شکل مدل زیر بود (رحیم نیا و همکاران، ۱۳۹۱).
شکل ۲-۴)موانع استراتژی (رحیم نیا و همکاران، ۱۳۹۱)
در پایان محققین دریافتند که تمامی عوامل مذکور جز موانع اجرای استراتژی هستند.
-تیموری و آبرومند (۱۳۸۸) مطالعه ای را تحت عنوان “هماهنگی بین استراتژی سازمان و استراتژی ساختار با استفاده از نقاط مرجع استراتژیک” ا

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

رائه کردند. با توجه به این که هدف هر سازمان، مبنای تدوین استراتژ یهای کلی و کارکردی آن است، در این مقاله، با تشریح الگوهای هماهنگی استراتژیک با سه رویکرد عقلایی، طبیعی و ترکیبی، الگوی هماهنگی بین استراتژی و ساختار مورد مطالعه قرار گرفته است. مقاله با نگاه به سطح استراتژیک در تلاش است تا با هدف دستیابی به انسجام، هماهنگی و ایجاد هم افزایی در شرایط زمانی که مدیران و رهبران دچار نگرانی جدی درخصوص افزایش بهره وری و بالا بردن عملکرد سازمان می باشند به این سؤال پاسخ دهد که چگونه بین استراتژی سازمان و استراتژی ساختار هماهنگی و ارتباط برقرار میشود. نتایج حاصل از مطالعات در الگوهای هماهنگی استراتژیک نشان میدهد که ساختار بسیار مکانیکی با استراتژی تدافعی، ساختار مکانیکی با استراتژی واکنشی، ساختار ارگانیک با استراتژی تحلیلگر و ساختار بسیار ارگانیک با استراتژی آینده نگر هماهنگی دارد. نتیجه نهایی، مبین این واقعیت است که در صورت تعریف رابطه بین استراتژی سازمان با ساختار آن میتوان بهره وری در عملکرد سازمان را افزایش داد.
-تحقیقی تحت عنوان” بررسی تأثیرات میان راهبرد، فرهنگ، ساختار، اثربخشی سازمانی و مدیریت دانش” توسط آقایی وهمکاران انجام شد. نتایج حاصل از یافته های تحقیق حاکی از آن است که راهبرد سازمانی بر فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، اثربخشی سازمانی و مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی برراهبرد سازمانی، ساختار سازمانی، اثربخشی سازمانی و مدیریت دانش، ساختارسازمانی بر اثربخشی سازمانی و مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی و مدیریت دانش تأثیرگذار هستند. از طرف دیگر، اثربخشی سازمانی تأثیر پذیرترین و فرهنگ سازمانی تأثیرگذارترین متغیرها می باشند (آقایی وهمکاران، ۱۳۹۰).
بخش دوم:تحقیقات خارجی
-نینگ (Ning,2013) مطالعه ای را با عنوان “اثرات کمی موثر بر موانع اجرای استراتژی در پروژه های دولتی” ارائه کرد. محققان در مطالعات گذشته دریافتند که استراتژی ها می توانند در شرکتها بهتر گسترش یابند و در نتیجه بر عملکرد شرکتها نیز تاثیر می گذارند. در این تحقیق موانع اجرای استراتژی عبارتند از نبود اعتماد، توزیع نامناسب اطلاعات، ضعف در رقابت پذیری ، ضعف در ارزش عملکرد، محدودیتهای سازمانی، وجود عادتها و روابط غیر رسمی در بخش خدمات، عدم تداوم و فقدان قابلیتها. محققان این موارد را در اجرای استراتژی های تیم انجام خدمات دولتی بررسی کردند.
-رسول منش و همکاران (Rasollimanesh et al,2014) مطالعه ای را با عنوان “بررسی عواملی که موجب بکارگیری موفقیت آمیز استراتژی برای توسعه شهر قزوین می شود”را ارائه دادند. از دیدگاه این محققان سازمانهایی شهری نیز باید استراتژی های مناسب و هماهنگی؛ با یکدیگر داشته باشند. این تحقیق به بررسی عوامل گوناگونی در موفقیت بکارگیری استراتژی پرداخته است. نتایج ارتباط مثبتی را بین عوامل ذکر شده و موفقیت استراتژی نشان داد. این عوامل عبارتند از رهبری، مدیریت مالی، ایجاد قابلیت سازمانی و مشارکت سهامداران از جمله این عوامل هستند.
-آمودو و همکاران (Amodo et al,2011) مطالعه ای را با عنوان “موانع بکارگیری فعالیتهای استراتژی: گزارش کارکنان و تئوری رفتارهای شناختی” ارائه کردند. هدف از این تحقیق بررسی موانع بکارگیری استراتژی و فعالیتهای مربوط به آن است. این تحقیق در فاصله زمانی بین سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ صورت گرفت. جامعه آماری این تحقیق سازمانهایی است که برنامه ریزی یکپارچه سازمانی۱ را در سازمان اجرا می کنند. نتایج تحقیق تنها در مورد موانع بکارگیری استراتژی در این گونه سازمان هاست.
-تحقیقی تحت عنوان “تاثیر ساختار ,استراتژی و فرهنگ بر اثربخشی مدیریت دانش واثربخشی سازمانی ” هدف این تحقیق بررسی تاثیر فاکتورهای ساختار ,فرهنگ و استراتژی به عنوان عواملی که در دو بعد اجتماعی و فنی مطرح هستند بر روی اثربخشی سازمانی و اثربخشی مدیریت دانش می باشد (Wei zheng ,2010)
فصل سوم
روش اجرای تحقیق