بررسی تاثیر موانع استراتژی بر پیاده سازی و اجرای استراتژی- قسمت ۶

توزیع نامناسب اطلاعات: این متغیر با استفاده از سوالات موجود در پرسشنامه نینگ ( Ning, 2013) سنجیده می شود که در طیف لیکرت قرار دارد. این سوالات در برگیرنده مواردی است که در ادامه بیان می شود: درک متقابل بین اعضا، تعهد اثربخش بین اعضا، تقسیم اطلاعات بین سازمانها.
۱-۸)قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی: این تحقیق به لحاظ موضوعی در حوزه مدیریت استراتژیک قرار دارد
قلمرو مکانیقلمرو مکانی تحقیق حاضر بانک ملت استان گیلان است
قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق حاضر از دی ماه ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۴است.
فصل دوم
ادبیات تحقیق
۲-۱) مقدمه
فصل دوم تحقیق، مربوط به مباحث نظری و پیشینه تحقیق می باشد. این فصل دارای دو بخش می باشد که در بخش آغازین به مدل ارائه شده در این تحقیق وبیان مختصری تعاریف اصطلاحات استراتژی ، برنامه ریزی استراتژیک ،تفکر استراتژِی،فرایند مدیریت استراتژیک و جهت گیری استراتژیک و موانع اجرای استراتژی پرداخته شده است و در بخش دوم به پیشینه تحقیق که در آن نتایج برخی تحقیقات مرتبط با موانع اجرای اسراتژی ارائه خواهد شد، می پردازیم.
۲-۲) تعریف مفاهیم اصلی مدیریت استراتژیک
در این جا برای آشنایی بهتر و روشن تر شدن موضوع بحث به تعریف برخی از اصلاحات مرسوم در این حوزه پرداخت می شود.
۲-۳)استراتژی
مفهوم استراتژی از سال ۱۹۶۰ در مطالعه‎های کسب و کار به کار برده شده و با وجود پذیرش گسترده آن، هنوز مفهومی مبهم و خاص در مدیریت است. تعریف مفهوم استراتژی از یک پژوهشگر به پژوهشگردیگر متفاوت است. اما در جوهره بسیاری از تعاریف، مفهوم استراتژی چنین بیان شده است. الگوی به جریان انداختن تصمیمات و فعالیت‎هاست که خصیصه اصلی آن، ارتباط با محیط‎اش است و عاملی تعیین کننده در دستیابی به اهداف است (زارعی متین و همکاران، ۱۳۸۹).
براساس تعریف مینتز برگ از استراتژی که به ۵P معروف است. استراتژی را می‎توان به پنج شکل توصیف کرد.
Plan[2] : طرح و نقشه یا برنامه‎ریزی
Ploy[3]: صف آرایی / ترفند
Pattern[4] : الگو
Position[5]: موقعیت یا جایگاه
Perspective[6] : چشم انداز یا دیدگاه
استراتژی یک چارچوب فکری که در یک چشم‎انداز معین، در چارچوب یک طرح و الگو و با صف‎آرایی مشخص اهداف، سیاست‎ها و زنجیره عملیاتی را در قالب یک کل بهم پیوسته و در جهت رسیدن به یک موقعیت ویژه ترکیب و راهبری می‎کند. چندلر به عنوان یکی از پیشگامان نظریه پردازی در حوزه مفاهیم استراتژی، استراتژی را این‎گونه تعریف می‎کند. استراتژی عبارتست از تعیین اهداف و مقاصد بنیادین شرکت و انجام سلسله اقداماتی به منظور تخصیص منابع ضروری برای اجرای این اهداف.
بروس هندرسون: استراتژی یک مزیت منحصر به فرد برای تمایز سازمان از رقبا و مشاوران.
مک کینزی: استراتژی درک ابعاد مختلف ساختار صنعت و مبانی رقابت در آن.
اموری استراتژیک نامیده می‎شوند که حداقل دارای سه شرط باشند:
بلند مدت باشند،
در محیط رقابتی باشند
جنبه حیاتی داشته باشند.
مورگان و استرانگ (۲۰۰۳)، استراتژی را براساس ویژگی‎ها یا ابعاد چندگانه برای همه بنگاه‎ها مشترک دانسته است و استراتژی را نه براساس طبقه‎بندی، بلکه براساس اهمیت آن در بنگاه مورد ارزیابی می‎توان قرار داد.
پورتر ماهیت تدوین استراتژی را مرتبط کردن یک شرکت با محیط اطرافش بیان کرده است.
استراتژی کسب و کار طریقی است که شرکت با کمک آن در بازار به رقابت می‎پردازد و تأکید آن بر حفظ مزیت رقابتی در یک صنعت است. اگر کارکرد استراتژی خلق مزیت رقابتی دانسته شود، تفکر استراتژیک برای بقا و رشد سازمان در محیط پر رقابت امروز امری اجتناب‎ناپذیر خواهد بود. مزیت رقابتی مستلزم تمایز جهت‎گیری نسبت به رقیب است و تمایز در جهت‎گیری به دیدگاه‎های متفاوت و تازه‎ای نیاز دارد (احمدیان، ۱۳۹۳).
۲-۴)برنامه‎ریزی استراتژیک:
کوششی سازمان یافته و منظم برای تصمیمات مبنایی و اجرای اقدامات زیربنایی است که ماهیت فعالیت یک سازمان را در موقعیت محیطی و در ارتباط با دیگر سازمان‎ها در چارچوب قانون نشان می‎دهد و آن عبارتست از مجموعه تصمیمات و فعالیت‎هایی است که از تنظیم و اجرای استراتژی‎های طراحی شده برای کسب اهداف یک سازمان ناشی شده باشد (دیوید، ۱۳۹۱). اگربخواهیم درمحیطی پویا،پیچیده ومتحول برنامه ریزی نمائیم،صرفاً نمی توان به قلمرومدیریت دردرون سازمان تکیه کردوتحولات بیرونی وتاثیرگذاربرسازمان وماموریت های آن ویادستیابی به چشم اندازرانادیده انگاشت،بنابراین می توان برنامه ریزی استراتزیک رابرنامه ریزی درمحیط های پویا قلمدادنمود که ازطریق مدیران ارشداجرایی وتیم های برنامه ریزی بصورت گروهی تهیه می گردد.برنامه ریزی استراتژیک ازیک سوتوجه خودرابه ماموریت های سازمانی وارزش های بنیادی ومدیران ارشداجرایی وذینفعان استراتژیک معطوف نموده وازسویی دیگر،آن بایدبه تحولات محیطی ونقاط کلیدی وبحرانی محیط درونی وبیرونی وتجزیه وتحلیل وارزیابی آن بپردازد.بنابراین اگربرنامه ریزی استراتژیک رابه عنوان یک سیستم تلقی نمائیم اگرچه خودیک زیرسیستم ازمدیریت استراتژیک می باشد،آنگاه اجزای این سیستم شامل:
ورودی های فرایند برنامه ریزی استراتژیک عبارتند از:
الف-ماموریت هاوفلسفه ایج

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

ادسازمان
ب-ارزشهای بنیادی سازمان ومدیران ارشداجرایی
ج-شناخت و تعیین حوزه تاثیرات محیط درونی وبیرونی سازمان وجمع آوری داده های موردنیاز
د-اهداف والگوهای رفتاری ذینفعان سازمان