بررسی تاثیر تداعی های برند بر اعتماد و وفاداری مشتریان- قسمت ۴۵

۴۱٫عزیزی، شهریار، قنبر زاده میاندهی، رضا، فخارمنش، سینا، (۱۳۹۱).ارزیابی تاثیر شخصیت برند بر وفاداری نگرشی و رفتاری مشتریان به برند هایپراستار، پژوهش های مدیریت در ایران، دوره ۱۶، شماره ۴، ص ص۱۲۳-۱۰۵
۴۲٫عزیزی، شهریار، جمالی کاپک، شهرام، رضایی، مرتضی، (۱۳۹۱)بررسی ارتباط بین ارزش ویژه برند با همخوانی شخصیت برندو مشتری، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال دوم، شماره چهارم، شماره پیاپی(۷)، ص ص۸۱-۶۳
۴۳٫قربانی قویدل، سهیل، (۱۳۹۱) . تاثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتریان از دیدگاه خریداران لوازم خانگی در شهر رشت، پایان نامه کارشناسی ارشد.
۴۴٫کاتلر، فیلیپ(۱۳۸۵)، مدیریت بازاریابی، ترجمه فروزنده، بهمن، چاپ سوم(ایران)تهران:آموخته.
۴۵٫کلر، کوین لین.(۱۳۸۹)، مدیریت استراتژیک برند، ترجمه عطیه بطحایی، تهران، سیته
۴۶٫کفاش پور، آذر، حسینی مقدم، سید محمد رضا، ساقی، زهرا، صفائی موحد، ابوالفضل، فارسی زاده، حسین، (۱۳۹۳)بررسی نقش واسط تفاهم بر رابطه بین کیفیت خدمات و اعتماد مسافران فرودگاه شهید هاشمی نزاد مشهد، مجله علمی-پژوهشی تحقیقات بازریابی نوین، صص۲۰۶-۱۸۳
۴۷٫کرامتی، محمد علی، نیکزاد شهریور، مسعود، (۱۳۸۹)ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت استراتژی مدیریت با مشتری در صنعت نساجی(با رویکرد فازی)، مجله علمی پژوهشی علوم و تکنولوژی نساجی سال چهارم، شماره اول، ص ص۸۵-۶۷
۴۸٫کاپفرر، ژان نوئل، (۱۳۸۵)، “مدیریت راهبردی نام تجاری”، ترجمه قربانلو، سینا، چاپ اول، تهران، انتشارات مبلغان.
۴۹٫کاتلر، فیلیپ و آمسترانگ، گری، (۱۳۸۶)، “اصول بازاریابی”، ترجمه پارسائیان، علی، چاپ هشتم، تهران، آیلار.
۵۰٫کاتلر، فیلیپ، (۱۳۸۸)«مدیریت بازاریابی، تجزیه تحلیل، برنامه ریزی، اجرا و کنترل» ترجمه بهمن فروزنده، انتشارات آموخته، اصفهان، چاپ سوم
۵۱٫گیلانی نیا، شهرام، موسویان، جواد.( ۱۳۸۹) تاثیر وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند بانک از دیدگاه مشتریان کارت الکترونیکی، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشگاه علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج- سال پنجم، شماره ۱۴، ص ص۱۲۰-۱۰۳
۵۲٫مرتضوی، مونا سادات، حاجی کریمی، عباسعلی، خداداد حسینی، سید حمید، (۱۳۹۳)بررسی و تحلیل تاثیر اعتماد شناختی و عاطفی بر تبادلات رابطه ای خریداران و فروشندگان (مورد مطالعه شرکت های صادراتی صنعت مواد غذایی) مجله علمی –پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، ص ص ۱۸۲-۱۶۷
۵۳٫مؤتمنی، علیرضا، مرادی، هادی، همتی، امین، (۱۳۸۹)تاثیر شخصیت نام تجاری بر وفاداری مشتریان، چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره۴، پیاپی۳۷، صص۱۰۵-۸۹
۵۴٫نصیری پور، امیر اشکان، گوهری، محمود رضا، نفیسی، ابوالفضل، (۱۳۸۹)رابطه برند سازی و شاخص های عملکردی(بیمارستان قائم(عج) مشهد)، نشریه مدیریت سلامت، شماره ۱۳، ص ص ۲۱-۱۷
۵۵٫نعلچی کاشی، علیرضا، رسولیان، محسن، بوجاری، حسین، (۱۳۹۱)بررسی رفتار خرید مصرف کنندگان نسبت به برند های خارجی در مقابل برند های داخلی، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، شماره ۸، ص ص۵۶-۴۷
۵۶٫ونوس، داور، ابراهیمی، عبدالحمید و روستا، احمد، (۱۳۸۴)، “تحقیقات بازاریابی(نگرش کاربردی)”، چاپ پنجم، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتاب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)
۵۷٫هاشم زاده، غلامرضا، سمیعی نصر، محمود، محمدی آزاد، غلام رضا.(۱۳۹۲) ارائه مدلی به منظور غلبه بر چالش های شرکت های صنایع غذایی در ورود به عرصه مدیریت برند( مطالعه موردی کشت و صنعت شمال)
۵۸٫هزار جریبی، جعفر، نجفی، ملک محمد، (۱۳۸۹)اعتماد اجتماعی و توسعه گردشگری، مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای سال دوم، شماره هفتم، ص ص ۷۰-۵۳
۵۹٫هومن، حیدر علی، (۱۳۸۴). مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل، چاپ سوم، تهران ، انتشارات سمت.
۶۰٫Aaker,D.A.(1991), Managing Brand Equity :Capitalizing on the Value of a brand name. New York :The Free Press
۶۱٫Aaker,D.A.(1996),Measuring brand equity across products and markets , California Management Review, 38,pp.102-120
۶۲٫Aker,D.(2003). The power of the branded differentiator. MIT sloan management review,45(1), pp.83-97.
۶۳٫Atilgan ,E,Asoy,s.,and Akinci, s.(2007). “Determinants of the brand equity” ,marketing Intelligence and planning, vol. 23 ,pp. 237-248
۶۴٫Batey,M.(2008)”Brand Meaning” .United states of America :Routledge
۶۵٫Boo,S,.Busser,J.&Baloglu,c(2009)”A model of customer-based brand equity and its application to multiple destinations”, Journal of Tourism Management,30(2),pp.219-231.
۶۶٫Buil,I.,Chernatony,L.D.,and Martinez , E.2008.”A cross-national validation of the consumer – based brand equity scale” , Journal of Product &Brand Mnagement ,Vol.17 No.6,pp.384-392
۶۷٫Chen,A.C.(2001).”Using Free association to examine the relationship between the characteristics of brand association and brand equity”. Journal of Product &Brand management . Vol. 1 .no 10.PP:439-449.
۶۸٫Chen,s.2010,strategic management of e- Business , john wiley and sons , new York ,pp.5-7
۶۹٫Cobb-Walgren,C.J., Ruble ,C .A .and Donthu,N.(1995)”Brand Equity ,Brand Preference ,and Purchase Intent,” Journal of Advertising,Vol.24 ,No.3,pp.25-40.