تحقیق دانشگاهی – بررسی تاثیر تداعی های برند بر اعتماد و وفاداری مشتریان- قسمت ۴۴

۴٫افخمی، علی، (۱۳۹۲)، آتیه ای درخشان در صنعت نساجی، اقتصاد سنجی سرمایه گذاری و ادغام شرکت های تحت پوشش در استان گیلان، منتشر شده در شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند، ص ص۱۴۷-۱
۵٫الماسی، میثم .(۱۳۹۰ )بررسی عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان با استفاده از مدل آکر، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی رشت
۶٫امیر شاهی، میر احمد، سیاه تیری، ویدا، روان بد، فریبا، (۱۳۸۸)شناسایی عوامل موثر بر ایجاد”اعتماد” در مشتریان کلیدی بانک:مشتریان کلیدی بانک کارآفرین در شهر تهران، پژوهش های مدیریت در ایران، دوره۱۳، شماره۴، ص ص ۷۶-۶۱
۷٫بلالی، مجید، آقازاده، هاشم و احمدی، سمیه(۱۳۹۱)”بررسی نقش برند در خرید خودروهای لوکس کشور”مجله مدیریت بازرگانی، دوره ۴، شماره۴، ص ص۲۰-۱٫
۸٫پرهیزکار، محمد مهدی؛رمضانی، سعیدو حلوایی ها، وحید رضا، “بررسی تاثیر نام و نشان تجاری بر وفاداری مشتری در صنعت مواد غذایی ایران”، ۱۳۹۲، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول۱۲ص ص۸۰-۷۵
۹٫تاج زاده نمین، ابوالفضل، تاج زاده نمینعآیدین، رمضانی، مرتضی، ۱۳۹۰، “عوامل مرتبط با وفاداری مشتریان ایرانی در هتل های پنج ستاره تهران، مجله کاوش های مدیریت بازرگانی، بهار و تابستان، شماره ۵، ص ص ۱۳۵-۱۱۸
۱۰٫جوانمرد، حبیب الله، سلطان زاده، علی اکبر، (۱۳۸۸)بررسی ویژگی های برند اینترنتی و وب سایت ها و تاثیر آن بر اعتماد و وفاداری مشتریان(مطالعه موردی: خرید محصولات فرهنگی از طریق اینترنت) فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۵۳، ص ص۲۵۶-۲۲۵
۱۱٫حسینی، سید مهدی، نبوی، سید علی، نیلی، مهدی.(۱۳۹۲)سنجش قابلیت اعتماد برند شرکت های بیمه بر تعهد و وفاداری مشتریان، فصلنامه مدیریت، سال دهم، شماره ۲۹، ص ص ۲۴-۱۳
۱۲٫حسینی، میرزا حسن، رضائی، مهدی.(۱۳۹۰)بررسی عوامل موثر بر وفاداری برند در بازار فرآورده های لبنی، چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره ۵، ص ص ۷۹-۵۷
۱۳٫حسینی، محمد سلطان، نصر اصفهانی، داود، جوانی، وجیهه، سلیمی، مهدی(۱۳۸۹)تعیین سهم نسبی وفاداری به برند از تداعی برند در بین هواداران لیگ برتر فوتبال ایران، مدیریت ورزشی، شماره ۹، ص ص :۱۰۷-۸۷ .
۱۴٫حسینی، محمد سلطان، نصراصفهانی، داود، جوانی، وجیهه، سلیمی، مهدی، ۱۳۹۰، تعیین سهم نسبی وفاداری به برند در بین هواداران فوتبال ایران، نشریه علمی-پژوهشی مدیریت ورزش، شماره۹، ص ص ۱۰۸-۸۷٫
۱۵٫حق طلب، حامد، (۱۳۹۰)بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند و رضایت مشتریان بیمه ایران در شهر مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تربت جام
۱۶٫حیدرزاده، کامبیز، غفاری، فرهاد، فرزانه، سپیده، (۱۳۹۰)، بررسی تاثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتریان در صنعت بانکداری ایران، مجله پژوهش های مدیریت، شماره ۸۸، صص۸۸-۶۹٫
۱۷٫حیدرزاده، کامبیز؛الوانی، سید مهدی و قلندری، کمال، (۱۳۸۹)، “بررسی تاثیر ابعاد قدرت اجتماعی برند بر اساس سطوح آمادگی ذهنی مشتریان بر تصمیم خرید”، مجله پژوهش های مدیریت، شماره ۸۶، پاییز، ص ص ۵۲-۲۷٫
۱۸٫خاکی، غلامرضا، (۱۳۸۲)، “روش تحقیق در مدیریت”، تهران، مرکز آزاد علمی دانشگاه آزاد اسلامی.
۱۹٫خدنگ، مهدیه، ۱۳۸۸، “طراحی مدلی جهت تبیین عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کنندگان جوان محصولات بهداشتی با استفاده از مدل آکر”، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
۲۰٫خواجوی، فاطمه، نایب زاده، شهناز، (۱۳۹۲)تاثیر رضایت و بی تفاوتی(اینرسی)بر وفاداری مشتری(مطالعه موردی:گوشی تلفن همراه) مجله مدیریت بازاریابی، شماره۱۹، ص ص۴۶-۲۹
۲۱٫خورشیدی، غلامحسین، کاردگر، محمد جواد.(۱۳۸۸)شناسایی و رتبه بندی مهمترین عوامل موثر بر وفاداری مشتریان با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره(مطالعه موردی بانک مسکن)، چشم انداز مدیریت، شماره۳۳، ص ص ۱۹۱-۱۷۷
۲۲٫دلاور، علی (۱۳۸۵). روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران، انتشارات: دانشگاه پیام نور.
۲۳٫دهدشتی شاهرخ، زهره، جعفرزاده کناری، مهدی، بخشی زاده، علیرضا، (۱۳۹۱) بررسی دیدگاه هویت اجتماعی برند و تاثیر آن در توسعه وفاداری به برند ( مورد مطالعه: شرکت تولید کننده محصولات لبنی کاله) فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال دوم، شماره دوم، صص ۱۰۶-۸۷
۲۴٫دهقانی سلطانی، مهدی، محمدی، اسفندیار، پور اشرف، یاسان الله، سایه میری، کوروش، (۱۳۹۲) بررسی عوامل موثر بر ارزیابی نگرش مصرف کنندگان از توسعه برند، مدیریت بازرگانی، دوره۵، شماره ۱، ص ص ۱۰۴-۸۵
۲۵٫دهقانی سلطانی، مهدی، محمدی، اسفندیار، پور اشرف، یاسان الله، سایه میری، کوروش، قهری شیرین آبادی، الهه.(۱۳۹۲).رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری در تبیین اثر تجربه، اعتماد و وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند، مجله مدیریت بازاریابی، شماره ۲۱، ص ص ۱۱۷-۱۰۱
۲۶٫رحمانی، یاسمین، (۱۳۸۶)” بررسی ارتباط بین ابعاد و پیامد های وفاداری مصرف کننده به نام و نشان تجاری :مطالعه موردی شامپو در فروشگاههای شهروند در سطح شهر تهران”، پایان نامه کارشناسی ارشد، واحد علوم تحقیقات تهران.
۲۷٫رحیمی هلری، محمد.( ۱۳۸۴)بررسی تاثیر ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر پاسخ مصرف کننده ( مطالعه موردی : نام و نشان تجاری شرکت ایرانول، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
۲۸٫رشیدی، حسن و رحمانی، زین العابدین، (۱۳۹۲)، برند و تاثیر آن بر وفاداری مشتری، مجله اقتصادی، شماره ۹و۱۰، صص ۸۰-۶۵٫
۲۹٫سرمد،
زهره، بازرگان، عباسو حجازی، الهه.(۱۳۸۳).”روش های تحقیق در علوم رفتاری. نشرآگه، جلد اول، تهران.
۳۰٫سکاران، اوما، (۱۳۸۵)، “روش های تحقیق در مدیریت”، ترجمه علی صائبی، محمد و شیرازی، محمود، چاپ چهارم، تهران، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
۳۱٫سید جوادین، سید رضا، امینی، علیرضا، امینی، زهرا.( ۱۳۸۹)ارزیابی تاثیر برند بر وفاداری مشتریان صنعتی، چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره ۳، ص ص ۷۳-۵۷
۳۲٫سید جوادین، سید رضا، شمس، راحیل.( ۱۳۸۶)عوامل تعیین کننده ارزش ویژه برند کفش ورزشی در میان گروه سنی جوانان، پژوهش نامهعلوم انسانی و اجتماعی«مدیریت» سال هفتم، شماره ۲۵، ص ص ۹۶-۷۳
۳۳٫سیدجوادین، سیدرضا، امینی، علیرضا، امینی، زهرا، ( ۱۳۸۹)، ارزیابی تاثیر برند بر وفاداری مشتریان صنعتی، فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره ۳۶، صص ۷۴-۵۷٫
۳۴٫شاه حسینی، محمد علی، اخلاصی، امیر، رحمانی، کمال، (۱۳۹۰)ارزش ویژه خدمات و رفتار خرید مشتریان، دوفصل نامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال اول، شماره سوم، ص ص ۷۸-۶۳
۳۵٫شاهین، آرش و تیموری، هادی، (۱۳۸۷۹)، “وفاداری مشتری مفاهیم و الگو ها”، اصفهان، انتشارات جهاد دانشگاهی.
۳۶٫شفیعی، شهریار .( ۱۳۸۸)”تحلیل مفهوم شناختی مکاتب برند و بن مایه های فلسفی هریک”. مدیریت بازاریابی و تبلیغات، شماره ۱۵، ص ص۲۲-۲۷
۳۷٫شخم کاری بناب، مهدی، (۱۳۹۱)” ارزش ویژه نام و نشان تجاری (برند)”، چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره ۳۸، ص ص ۸۳-۶۷
۳۸٫صفر زاده، حسین، خیری، بهرام، آقاسیدآقا، ریحانه، بررسی تاثیر عوامل زمینه ای، (۱۳۹۰)”وفاداری به برند و تغییر دادن برند بر روی تصمیم خرید مصرف کنندگان جوان”، مجله مدیریت بازاریابی، شماره ۱۰، صص۹۴-۶۵٫
۳۹٫صمدی، منصور، حاجی پور، بهمن و فارسی زاده، حسین، (۱۳۸۷)، نارسایی در ارئه خدمات، استراژی های احیاء خدمات و تاثیر آنها بر مصرف کننده، نشریه مدیریت بازرگانی، دوره ۱، شماره۱، پاییز و زمستان، ص ص ۸۶-۷۱
۴۰٫عباس نژاد، سعید؛حقیقی کفاش، مهدی و صحت، سعید(۱۳۹۰)”رابطه رفتار فروش اخلاقی با وفاداری مشتریان در بیمه عمر(مطالعه موردی:یک شرکت بیمه)پژوهشنامه بیمه، سال ۲۶، شماره۱۰۴، ص ص۱۵۴-۱۳۱٫