نوامبر 30, 2020

تحقیق – بررسی تاثیر تداعی های برند بر اعتماد و وفاداری مشتریان- قسمت ۳۳

1 min read

تعداد

۳۱۰

۳۱۰

۳۱۰

۳۱۰

**روابط در سطح ۹۹ درصد معنی دار می‎‎باشد.
با توجه به جدول ۴-۹ مشاهده می‎‎شود بین متغیر های مکنون تحقیق رابطه خطی وجود دارد بطوریکه میزان این روابط همگی در سطح ۹۹% معنی دار هستند. به این ترتیب یکی دیگر از پیش نیازهای اصلی انجام معادلات ساختاری برقرار می‎‎باشد.
۴-۶ تحلیل عاملی تاییدی
در مدل یابی معادلات ساختاری[۱۸۵] عموما دو نقش اصلی مد نظر می‎‎گیرد.
۱- مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تاییدی
۲- مدلهای ساختاری یا تحلیل مسیر
تحلیل عاملی تاییدی یا تحلیل مدل اندازه گیری[۱۸۶]
به رابطه بین متغیرهای مکنون[۱۸۷] با مشاهده گرها، مدل اندازه گیری می‎‎گویند. با استفاده از بارهای عاملی[۱۸۸] حاصل از این روابط در مدلهای ساختاری، روایی مدلها مورد سنجش قرار می‎‎گیرد. به منظور تحلیل ساختار درونی پرسشنامه، از ابزار تحلیل عاملی تاییدی[۱۸۹] استفاده می‎‎شود. در نمودارهای زیر نتایج تحلیل عاملی متغیرهای درونزا و برونزای تحقیق به همراه جدول شاخصهای برازش مدلها آورده شده است که در مجموع روایی پرسشنامه و معادلات اندازه گیری تحقیق را مورد بررسی قرار می‎‎دهند.
۴-۶-۱ تحلیل عاملی تاییدی متغیر تداعی برند مبتنی بر تجربه مرتبط باکارکنان
در نمودار زیر متغیر تداعی برند مبتنی بر کارکنان در حالت ضرایب استاندارد نشان داده شده و بر اساس بارهای عاملی روایی همگرای آن بررسی می‎‎گردد. آنچه از معادلات اندازه گیری در این نمودار نتیجه گرفته می‎‎شود این است که کلیه بارهای عاملی مقادیر بالای ۰٫۴ را اختیار کرده و سوالات در حد زیادی می‎‎توانند متغیر مکنون تداعی برند مبتنی بر کارکنان را مورد سنجش قرار دهند.
 
نمودار ۴-۸: مدل اندازه گیری متغیر تداعی برند مبتنی بر کارکنان در حالت بار عاملی
در نمودار زیر متغیر تداعی برند مبتنی بر کارکنان در حالت ضرایب معناداری به وسیله آماره تی نشان داده شده است. نتایج آماره تی برای تک تک معادلات اندازه گیری نشان می‎‎دهد که ارتباط گویه ها با متغیر مکنون ارتباطی معنادار است.
 
نمودار ۴-۹: مدل اندازه گیری متغیر تداعی برند مبتنی بر کارکنان در حالت ضرایب معناداری
۴-۶-۱-۱شاخصهای برارزش برای مدل اندازه گیری تداعی برند مبتنی بر تجربه مرتبط باکارکنان
شاخصهای برازش مدل تحلیل عاملی متغیر تداعی برند مبتنی بر کارکنان که در جدول زیر آمده، نشان می‎‎دهد که مدل با داده های جمع آوری شده از نمونه های آماری تحقیق، برازش کامل دارد. یعنی گویه‎های مورد استفاده برای سنجش تداعی برند مبتنی بر کارکنان به درستی به کار گرفته شده اند.
جدول ۴-۱۰: شاخصهای برازش متغیر تداعی برند مبتنی بر کارکنان

نوشته ای دیگر :   ارایه‏ی یک الگوریتم مقیاس‎پذیر آگاه از بارکاری جهت زمان‏بندی ماشین‏های مجازی- قسمت ...

شاخص AGFI GFI CFI NNFI NFI
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.