فایل – بررسی بازنویسی ها و بازآفرینی های کلیله و دمنه برای کودکان و نوجوانان، منتشر …

«… گفته بودم این‌جا خطرناک است و نباید با آتش بازی کرد .» (همان: ۵)
«ناگهان شیطان دریا از میان صخره‌ها بیرون آمد و قاه‌قاه خندید.» (همان: ۸)
«سیمرغ فریاد زد: «با زبان خوش می‌گویم جوجه‌های مرغ دریایی را پس بده وگرنه هرچه دیدی از چشم خودت دیدی!» شیطان دریا خندید و گفت: «برو پی کارت سیمرغ وگرنه همه‌تان را در یک چشم به‌هم ‌زدن غرق می‌کنم!».» (همان:‌ ۹)
«شیطان که دید هوا پس است، خواست به عمق دریا فرار کند…» (همان:‌۱۱)
«پس با همراهی سیمرغ و مرغ‌های دریایی، جوجه‌اش را پهلوی مادرش رساند.» (همان:۱۲)
از لحاظ کاربرد درست نکات دستوری، کار نویسنده بی‌نقص است و حذف و تکرارهای ملال‌انگیز در آن مشاهده نمی‌شود.
– درون‌مایه
نویسنده کلیله و دمنه اشاره‌ای صریح به درون‌مایه دارد:
«و هر که دشمن را خوار دارد و از غایلت محاربت غافل باشد، پشیمان گردد.» (منشی، ۱۳۸۶: ۱۱۰)
اثر حاضر نیز همین درون‌مایه را عنوان می‌کند، البته بازنویس به این مطلب به طور مستقیم اشاره نمی‌کند تا خود کودک با درگیر کردن ذهن، آن را دریابد.
– صحنه‌پردازی
نویسنده‌ی کلیله و دمنه، بدون اشاره به زمان وقوع حادثه، مکان را ساحل دریا می‌داند:
«آورده‌اند که نوعی از مرغان آب که آن را طیطوی خوانند و یک جفت آن در ساحلی بودند.» (همان: ۱۱۰)
بازنویس نیز به مکان داستان به‌ طور مستقیم اشاره کرده است:
«روزی روزگاری دو تا مرغ دریایی میان صخره‌های ساحل زندگی می‌کردند.» (پناهی‌آذر، ۱۳۸۷د: ۲)
بازنویس مکان زندگی شیطان دریا را نیز به تصویر کشیده است:
«آشیانه‌ی شیطان دریا، میان صخره‌ی بزرگی بود که در وسط دریا قرار داشت» (همان: ۸)
و اما شاه‌پری بعد از پیروزی بر شیطان دریا، مکان دیگری را برای زندگی بر می‌گزیند:
«شاه‌پری هم همان روز روی شاخه‌ی درختی دور از ساحل دریا آشیانه‌ای ساخت.» (همان: ۱۲)
همان‌طور که عنوان شد، زمان اثر جاضر مبهم است، یعنی روزی روزگاری
۳-۲-۵- نقد و بررسی داستان «کبوتر باهوش»
پناهی‌آذر، امید (۱۳۸۷). کبوتر باهوش. تهران: خانه هنر.
گروه سنی ذکر شده در کتاب: ‌ب، ج.
مأخذ کتاب: کلیله و دمنه
نویسنده در صفحه‌ی عنوان، کتاب مأخذ را ذکر کرده است.
مشخصات ظاهری: ۱۲ ص، مصور (رنگی)
۳-۲-۵-۱- خلاصه‌ی داستان
صیادی بعد از پهن کردن دامش به کمین می‌نشیند. کلاغی که شاهد ماجرا است، سعی دارد با جار زدن، حیوانات را از خطر نجات دهد، اما با یک لحظه غیبت او، دسته‌ای کبوتر به دام می‌افتند. کبوتران در تب و تاب رهایی و نجات هستند و صیاد هر لحظه به آن‌ها نزدیک‌تر می‌شود. تا این که سرانجام به پیشنهاد کبوتری باهوش، تور را برداشته و به آسمان پرواز می‌کنند، اما صیاد دست بردار نیست و پا به پای آن‌ها می‌دود. طوقی یعنی همان کبوتر باهوش، به یارانش می‌گوید که به سمت جنگل بروند تا هم از چشم دشمن خود، ناپدید شوند و هم موشی با نام زبرا که دوست اوست، با بریدن بندها، جانشان را نجات دهد. این اتفاق می‌افتد و کبوتران با آسودگی از آن‌جا می‌روند. کلاغ نیز که از نزدیک، شاهد همه‌ی رویدادها بوده است، می‌رود تا با زبرا دوست شود.
۳-۲-۵-۲- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی
الف. بخشی از متن بازنویسی شده
«یکی از کبوترها که نامش طوقی بود گفت: «دوستان من، تلاش بیهوده، ناامیدی و خستگی می‌آورد. ما باید با هم پرواز کنیم، این‌طور شاید بتوانیم دام را از روی زمین بلند کنیم. آن‌جا را نگاه کنید. صیاد دارد به طرف ما می‌آید. پس همه با هم پرواز کنیم.» کبوترها به یکباره بال زدند و تور را از زمین جدا کردند.» (پناهی‌آذر،۱۳۸۷ه: ۶)
ب. بخشی از متن اصلی
«مطّوقه گفت: جای مجادله نیست، چنان‌ باید که همگان استخلاص یاران را مهم‌تر از تخلص خود شناسد. و حالی صواب آن باشد که جمله به طریق تعاون قوّتی کنید تا دام از جای برگیریم که رهایش ما در آن است. کبوتران فرمان وی بکردند و سر خویش گرفت.» (منشی، ۱۳۸۶: ۱۵۹)
۳-۲-۵-۳- روش خلق اثر
پناهی‌آذر دو اثر خویش را به حکایت اصلی باب «دوستی کبوتر و زاغ و موش و باخه و آهو» کلیله و دمنه اختصاص داده است.
حکایت «کبوتر با هوش»، برگرفته از قسمت اول این بخش است و به دنبال آن ادامه‌ی ماجرا در حکایت «دوستان فداکار» عنوان شده است. خود بازنویس در صفحه‌ی پایانی داستان کبوتر باهوش، خوانندگان را به دنبال کردن ادامه‌ی آن در قسمت دوم (دوستان فداکار) دعوت می‌کند.
عنوان جدید (کبوتر باهوش)، نسبت به عنوان مأخذ (دوستی کبوتر و زاغ و موش و آهو و باخه) کوتاهتر است و البته بازنویسی این حکایت کلیله و دمنه، در دو اثر جداگانه، تغییر عنوان را ایجاب می‌کند.
بازنویس در تبدیل حکایت مأخذ به اثری که مورد پسند کودک و متناسب با روحیه‌ی آن‌ها باشد، ملزم به اعمال حذفیاتی شده است، بی‌آن‌که به اصل و محتوای داستان خللی وارد شود. برای نمونه حذف ابیات فارسی و عربی و پارهای از آموزههای اخلاقی.
در واقع سهم عمده‌ی کار بازنویس، تغییرات زبانی و ساده و امروزی کردن متن مأخذ است.
تصاویر کتاب نیز پابهپای متن، کودک را در دریافت محتوای داستان یاری می‌رساند.
مباحثی که نقل شد، نشان می‌دهد که کار پناهی‌آذر یک بازنویسی ساده از متن مأخذ است.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir