نوامبر 23, 2020

بررسی ارتباط چندشکلی های ژنتیکی ژن های GSTM1 ، GSTT1 و CAT با …

1 min read

colorful art clouds

براساس یک مطالعه که توسط Nakatomeو همکارانش در سال ۲۰۰۹ در ژاپن بر روی چندشکلی ژن GSTT1 و مصرفکنندگان متآمفتامین صورت گرفت، ارتباط معناداری را بین این پلیمورفیسم و مصرف متآمفتامین در جمعیت ژاپن مشاهده کردند .(Nakatome et al., 2009)
۲-۳: مطالعات صورت گرفته بر روی چندشکلی تک نوکلئوتیدی در ناحیه‌یC-262T پروموتور ژن CAT[16]
– بر اساس یک مطالعه که توسطChistiakov و همکارانش در سال ۲۰۰۶ در روسیه صورت گرفت، ارتباط معناداری بین پلیمورفیسم ژن کاتالاز C-262T با بیماری دیابت نوروپاتی وجود داشت (افراد با ژنوتیپTT میزان فعالیت کاتالاز گلبولهای قرمز نسبت به افراد با ژنوتیپ CC بیشتر است .(Chistiakov et al., 2006)
-براساس یک مطالعه که توسط Choi و همکارانش در سال ۲۰۰۷ در آمریکا بر روی چندشکلی های ژنتیکی در ژنهای مرتبط با استرسهای اکسیداتیو و ریسک ابتلا به سرطان پروستات در افرادی که زیاد سیگار میکشند صورت گرفت، هیچ ارتباط معناداری بین پلیمورفیسم ژن کاتالاز C-262T و سرطان پروستات دیده نشده است (مردان کمتر از ۶۵ سال با ژنوتیپ TT با افزایش ریسک ابتلا به بیماری همراه است (Choi et al ., ۲۰۰۷).
-براساس یک مطالعه که توسط Franko و همکارانش در سال ۲۰۰۸ در اسلوونی بر روی چندشکلی ژنتیکی کاتالاز C-262Tبا آزبستوزیس صورت گرفت، ممکن هست که ژنوتیپTT ارتباط کمی با ریسک ابتلا به آزبستوزیس داشته باشد (Franko et al., 2008).
– براساس یک مطالعه که توسط Galecki و همکارانش در سال۲۰۰۹ در لهستان بر روی چندشکلی ژنتیکی C-262T با اختلال افسردگی صورت گرفت، هیچ ارتباط معناداری بین این پلیمورفیسم و خطر ابتلا به افسردگی دیده نشده است (Galecki et al., 2009).
– براساس یک مطالعه که توسط Ezzikouri و همکارانش در سال ۲۰۱۰ در مراکش بر روی چندشکلی ژنتیکی کاتالاز۲۶۲- با سرطان کبد در جمعیت صورت گرفت، ارتباط معناداری بین افزایش ژنوتیپTT با سرطان کبد مشاهده شده است (Ezzikouri et al., 2010).
– بر اساس یک مطالعه که توسط Ghaly و همکارانش در سال ۲۰۱۲ در مصر بروی چندشکلی ژنتیکی کاتالاز۲۶۲- با بیماری لوپوس اریتماتوز سیستمیک صورت گرفت، ارتباط معناداری بین این پلی مورفیسم با بیماری لوپوس دیده نشده است.(بیماران با ژنوتیپ TT و CT کاتالاز با فعالیت کمتری دارند (Ghaly et al., 2012).
– بر اساس یک مطالعه که توسط Babusikova و همکارانش در سال ۲۰۱۳ بر روی چندشکلی ژنتیکی C-262T و آسیب اکسیداتیو با بیماریِ آسم در کودکان اِسلواکی صورت گرفت، ارتباط معناداری بین افزایش ژنوتیپ TT و بیماران مبتلا به آسم دیده شد (Babusikova et al., 2013).
تاکنون مطالعه ای پیرامون چندشکلیهای CAT و احتمال ابتلا به سوء مصرف مواد مخدر صورت نپذیرفته است.
۲-۴: فرضیه
فرضیهی ۱: ژنوتیپ نول (GSTM1– null) احتمال ابتلا به سوء مصرف مواد مخدر را افزایش می دهد.
فرضیهی ۲: ژنوتیپ نول (GSTT1– null) احتمال ابتلا به سوء مصرف مواد مخدر را افزایش میدهد.
فرضیهی ۳: با افزایش تعداد ژنوتیپهای نول GSTM1 و GSTT1 احتمال ابتلا به سوء مصرف مواد مخدر افزایش مییابد.
فرضیهی ۴: ژنوتیپ CT در مقایسه با ژنوتیپ CC احتمال ابتلا به سوء مصرف مواد مخدر را افزایش میدهد.
فرضیهی ۵: ژنوتیپ TT در مقایسه با ژنوتیپ CC احتمال ابتلا به سوء مصرف مواد مخدر را افزایش میدهد.
فرضیهی ۶: با افزایش آلل T احتمال ابتلا به سوء مصرفمواد مخدر افزایش مییابد.
فصل سوم
روش انجام کار
۳-۱- نمونهگیری
در این مطالعه مورد – شاهد، در مجموع ۱۵۰۷ نفر شامل ۷۰۸ معتاد به هروئین، تریاک، شیشه و شیره هستند که از ۶ مرکز دولتی و غیردولتی ترک اعتیاد نمونه های خون آنها گرفته شده است ۷۹۹ نفر سالم، به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند که نمونههای خون آنها از پایگاه انتقال خون شیراز فریز شده و به آزمایشگاه آورده شدند. اطلاعات مربوط به هر فرد از طریق پرسش نامهای که توسط خود فرد تکمیل می گردد به دست آمد. رضایت نامه از بیماران و از افراد سالم اخذ شده، و انجام این مطالعه توسط کمیته اخلاق دانشگاه شیراز تأیید شده است.
۳-۲- مواد و دستگاه ها
دستگاههای مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از:
سمپلر
ترازو
Vortex
میکروسانتریفیوژ
Electrophoresis( که شامل تانک و منبع جریان برق می باشد)
دستگاه PCR[17]
مایکروفر
اتوکلاو
دستگاه Gel documentation
Rotator
pH-meter
Hot plate
۳-۳: استخراج DNA

نوشته ای دیگر :   فایل - رابطه ویژگی های شغلی و شخصیتی با میزان تعهد سازمانی در بین کارکنان ...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.