نوامبر 30, 2020

پژوهش – بررسی ارتباط چندشکلی های ژنتیکی ژن های GSTM1 ، GSTT1 و CAT با خطر اعتیاد به …

1 min read

Futuristic Circuit Board Render With Bokeh Effects - Technology Related Concept

جدول ۳-۴- برنامه ی PCR برای تکثیر ژن CAT ۳۰
جدول ۴-۱- اطلاعات جمعیت مورد مطالعه در دو گروه معتاد به هروئین و سالم ۳۷
جدول ۴-۲- توزیع فراوانی ژنوتیپ‌ ژن‌های GSTT1 و GSTM1 در افراد معتاد به هروئین و سالم ۳۸
جدول ۴-۳- فراوانی آللی و ژنوتیپی ژن کاتالاز در افراد معتاد به هروئین و سالم ۳۸
جدول ۴-۴- فراوانی ژنوتیپ ها و الل های چندشکلی CAT-262 در افراد معتاد به هروئین و سالم ۳۹
جدول ۴-۵- اطلاعات جمعیت مورد مطالعه در دو گروه معتاد به شیره و سالم ۴۰
جدول ۴-۶- توزیع فراوانی ژنوتیپ‌ ژن‌های GSTT1 و GSTM1 در افراد معتاد به شیره و سالم ۴۱
جدول ۴-۷- فراوانی آللی و ژنوتیپی ژن کاتالاز در افراد معتاد به شیره و سالم ۴۱
جدول ۴-۸- فراوانی ژنوتیپ ها و الل های چندشکلی CAT-262 در افراد معتاد به شیره و سالم ۴۲
عنوان صفحه
جدول ۴-۹- اطلاعات جمعیت مورد مطالعه در دو گروه معتاد به تریاک و سالم ۴۳
جدول ۴-۱۰- توزیع فراوانی ژنوتیپ‌ ژن‌های GSTT1 و GSTM1 در افراد معتاد به تریاک و سالم ۴۴
جدول ۴-۱۱- فراوانی آللی و ژنوتیپی ژن کاتالاز در افراد معتاد به تریاک و سالم ۴۴
جدول ۴-۱۲- فراوانی ژنوتیپ ها و الل های چندشکلی CAT-262 در افراد معتاد به تریاک و سالم ۴۵
جدول ۴-۱۳- اطلاعات جمعیت مورد مطالعه در دو گروه معتاد به شیشه و سالم ۴۵
جدول ۴-۱۴- توزیع فراوانی ژنوتیپ‌ ژن‌های GSTT1 و GSTM1 در افراد معتاد به شیشه و سالم ۴۶
جدول ۴-۱۵- بررسی تعادل هاردی- واینبرگ در جمعیت معتاد به شیشه و سالم برای ژن کاتالاز ۴۷
جدول ۴-۱۶- فراوانی ژنوتیپ ها و الل های چندشکلی CAT-262 در افراد معتاد به شیشه و سالم ۴۷
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل ۱-۱- فراوانی مصرف کننده گان الکل و مواد مخدر در ۶ کشور مختلف ۳
شکل ۱-۲- ساختار گیرندههای اپیوئیدی ۵
شکل ۱-۳- ROS و کانالهای L-Type کلسیمی ۷
شکل ۱-۴- آنزیم های GST مسؤل کاتالیز کردن ترکیبات کارسینوژنیک و سایتوتوکسیک از طریق کنژوگه کردن آنها با گلوتاتیون می باشند ۱۱
شکل ۱-۵- خانواده ی سوپر ژن گلوتاتیون-S- ترانسفراز ۱۲
شکل ۱-۶- شکل شماتیک ژن کاتالاز و جایگاه چندشکلی ژنتیکی مورد بررسی ۱۶
شکل ۳-۱- یک نمونه از آنالیز multiplex-PCR و چند شکلی ژنتیکی دو ژن GSTM1 و GSTT1 بر روی ژل آگاروز ۳۳
شکل ۳-۲- تعیین ژنوتیپ چندشکلی ژن کاتالاز بر روی ژل آگاروز ۳۴
فصل اول
مقدمه
۱-۱: اعتیاد[۱]
مصرف مواد مخدر یکی از خطرناک‌ترین پدیدههای جوامع بشری در عصرِ حاضر است. اعتیاد در جهان ما چنان گسترش یافته است که به یک بیماری مزمن اجتماعی تبدیل شده و امنیت اجتماعی را متزلزل ساخته است. بر طبق داده های رسمی ۲/۱ تا ۲ میلیون ایرانی با میانگین سنی ۱۸سال معتاد به آمفتامین هستند. بیش از ۱۱ میلیون از جمعیت کشور با مسئلهی اعتیاد روبرو هستند. در طول ۳۰ سالِ گذشته، جمعیت ایران با نرخ رشد سالانهی ۸ درصدی، با بیماری خانمان سوز اعتیاد دست و پنجه نرم کردهاند. این آمار بیانگر این است که تعداد نوجوانانی که گرایش به مواد مخدر پیدا کرده اند؛ در حال افزایش بوده است(Afkari et al., 2013). متأسفانه امروزه گسترش و شیوع اعتیاد بهحدی است که معضلات اجتماعی، جسمانی و خانوادگی بسیاری را موجب شده است .(Agha et al., 2008)
به طوریکه سازمان جهانی سلامت برآورد کرده بود که بیش از ۲ میلیارد مصرف کنندهی الکلی، ۳/۱ میلیارد مصرف کنندهی تنباکو و ۱۸۵ میلیون مصرف کنندهی داروهای غیرِمجاز وجود داشته است. بنابراین جهتِ پرده برداشتن از سطح معضلاتی که پارهای از کشورها با آنها درگیر بودهاند نمودار ترسیمی شکل ۱-۱ را که بیانگر مصرف مواد مخدر و مقدار الکل مصرف شدهی این گونه کشورها میباشد به عینه دربرابر دیدگان حقیقت بین خوانندگان قرار میدهیم .(Goldman et al., 2006)
 
شکل ۱-۱- فراوانی مصرف کنندهگان الکل و مواد مخدر در ۶ کشور مختلف
عواملی که در شیوع اعتیاد نقش دارند عبارتند از:

نوشته ای دیگر :   مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۴۴

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.