متن کامل – بررسی اثر اسانس مرزه بر خواص فیزیکوشیمیایی، مکانیکی و عبوردهی فیلم نشاسته

نشاسته…………………………………………………………………………………………………..۲۴
۲-۷- معرفی مرزه……………………………………………………………………………………………………………………….۲۴
۲-۷-۱- طریقه اسانس گیری……………………………………………………………………………………………………….۲۷
۲-۸- خواص کاربردی فیلمهای نشاستهای……………………………………………………………………………………..۲۸
۲-۸-۱- بازدارندگی نسبت به بخار آب ………………………………………………………………………………………..۲۸
۲-۸-۲- بازدارندگی نسبت به گازها و ترکیبات فرار………………………………………………………………………..۲۸
۲-۸-۳- خواص مکانیکی…………………………………………………………………………………………………………….۲۹
۲-۸-۳-۱- ارزیابی خواص مکانیکی فیلم های بیوپلیمری………………………………………………………………..۲۹
۲-۸-۴- رنگ……………………………………………………………………………………………………………………………..۳۰
۲-۸-۵- پلاستیسایزرها………………………………………………………………………………………………………………۳۱
۲-۸-۵-۱- مقایسه پلاستیسایزرهای مورد استفاده…………………………………………………………………………۳۱
فصل سوم: مواد و روشها
۳-۱- مواد………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۴
۳-۲- تهیه فیلمها………………………………………………………………………………………………………………………..۳۴
۳-۳- ضخامت فیلمها………………………………………………………………………………………………………………….۳۵
۳-۴- آنالیز فیلمها………………………………………………………………………………………………………………………۳۵
۳-۴-۱- ویژگی های مکانیکی……………………………………………………………………………………………………..۳۵
۳-۴-۲- رنگ سنجی…………………………………………………………………………………………………………………..۳۷
۳-۴-۳- نفوذپذیری نسبت به بخار آب (WVP) ………………………………………………………………………….37
۳-۴-۴- حلالیت فیلم ها (Solubility) ……………………………………………………………………………………..38
۳-۴-۵- ظرفیت جذب آب (WAC) ………………………………………………………………………………………….39
۳-۴-۶- خاصیت ضد میکروبی…………………………………………………………………………………………………….۳۹
۳-۵- تجزیه و تحلیل آماری…………………………………………………………………………………………………………۴۰
فصل چهارم: نتایج و بحت
۴-۱- ارزیابی کیفی فیلم های خوراکی…………………………………………………………………………………………..۴۲
۴-۱-۱- بررسی اثر اسانس مرزه بر خواص ظاهری فیلم های نشاسته سیب زمینی………………………………۴۲
۴-۲- بررسی اثر اسانس مرزه بر خواص مکانیکی فیلم های نشاسته سیب زمینی…………………………………۴۲
۴-۳- بررسی اثر اسانس مرزه بر خواص فیزیکوشیمیایی فیلم های نشاسته سیب زمینی………………………..۴۵
۴-۳-۱- اندازه گیری حلالیت……………………………………………………………………………………………………….۴۵
۴-۳-۲- اندازه گیری میزان جذب آب (WAC)……………………………………………………………………………46
۴-۴- بررسی اثر اسانس مرزه بر خواص ممانعتی فیلم های نشاسته سیب زمینی………………………………….۴۷
۴-۴-۱- تعیین میزان نفوذ پذیری نسبت به بخار آب (WVP) ………………………………………………………..47
۴-۴-۲- نفوذ پذیری نسبت به بخار اکسیژن……………………………………………………………………………………۴۸
۴-۵- مشخصه های رنگی……………………………………………………………………………………………………………۴۹
۴-۶- بررسی اثر اسانس مرزه بر خواص ضد میکروبی فیلم های نشاسته سیب زمینی…………………………..۵۰
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….۵۴
۵-۲- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………۵۴
فهرست منابع