نوامبر 26, 2020

سامانه پژوهشی – بررسی اثر اسانس مرزه بر خواص فیزیکوشیمیایی، مکانیکی و عبوردهی فیلم نشاسته- …

1 min read

3d render of dna structure, abstract background

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۵
منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………..۵۷
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………….۶۰
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول ۲-۱ ترکیبات شیمیایی اسانس مرزه……………………………………………………………………………………..۲۷
جدول ۴-۱ میانگین ضخامت فیلم های شاهد و نمونه های حاوی اسانس مرزه…………………………………..۴۲
جدول ۴-۲ پارامترهای رنگ سنجی از فیلم نشاستهای با غلظت های مختلف اسانس مرزه……………………۵۰
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۱-۱ مراحل پژوهش………………………………………………………………………………………………………….۱۰
نمودار ۴-۱ اثر اسانس مرزه بر مقاومت به کشش فیلم های نشاسته سیب زمینی………………………………….۴۴
نمودار ۴-۲ اثر اسانس مرزه بر کش آمدگی تا نقطه شکست فیلم های نشاسته سیب زمینی……………………۴۴
نمودار ۴-۳ اثر اسانس مرزه بر مدول یانگ فیلم های نشاسته سیب زمینی…………………………………………..۴۵
نمودار ۴-۴ اثر غلظت اسانس مرزه بر میزان حلالیت فیلم های نشاسته سیب زمینی……………………………..۴۶
نمودار ۴-۵ اثر غلظت اسانس مرزه بر محتوای رطوبت فیلم های نشاسته سیب زمینی………………………….۴۶
نمودار ۴-۶ اثر غلظت اسانس مرزه بر قابلیت جذب آب فیلمهای نشاسته سیب زمینی…………………………۴۷
نمودار ۴-۷ اثر غلظت اسانس مرزه بر نفوذ پذیری فیلمهای نشاسته سیب زمینی نسبت به بخار آب……….۴۸
نمودار ۴-۸ اثر غلظت اسانس مرزه بر نفوذ پذیری فیلمهای نشاسته سیب زمینی نسبت به اکسیژن…………۴۹
نمودار ۴-۹ سینتیک رشد میکروبی در فیلم نشاسته سیب زمینی با غلظت های مختلف اسانس مرزه………۵۲
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل ۳-۱ دیسپرسیون نشاسته………………………………………………………………………………………………………۳۵
شکل ۳-۲ نمونه فیلم های کنترل، ۱۰، ۲۰ و ۳۰ درصد اسانس مرزه حین اندازه گیری WVP……………..38
شکل ۳-۳ نمونه فیلم های کنترل، ۱۰، ۲۰ و ۳۰ درصد اسانس مرزه حین اندازه گیری حلالیت……………۳۸
شکل ۳-۴ نمونه فیلم های کنترل، ۱۰، ۲۰ و ۳۰ درصد اسانس مرزه حین اندازه گیری WAC…………….39
شکل ۳-۵ کشت سوش میکروبی استافیلوکوکوس اورئوس پلیت مربوط به آن…………………………………….۴۰
شکل ۴-۱ رنگ فیلمهای نشاسته سیب زمینی با غلظت های مختلف اسانس مرزه ………………………………۴۲
شکل ۴-۲ اثر اسانس مرزه بر سنتیک رشد میکروبی (استافیلو کوکوس اورئوس) در فیلمهای نشاسته سیب زمینی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۲
شکل ۴-۳ دستگاه اسپکترفوتومتر جهت قرائت میزان جذب نمونه ها…………………………………………………۵۲
چکیده
در این کار پژوهشی تولید و ارزیابی ویژگی های فیلمهای خوراکی بر پایه نشاسته سیب زمینی حاوی اسانس مرزه مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور اسانس مرزه در نسبتهای مختلف (۰%، ۱۰%، ۲۰% و ۳۰%) و پلاستیسایزر۴۰% به ۳ گرم نشاسته سیب زمینی اضافه شده و فیلمهای نشاستهای به روش کاستینگ تحت شرایط کنترل شده تهیه شد. خواص فیزیکوشیمیایی، ممانعتی، مکانیکی و ضد میکروبی فیلمها تحت شرایط استاندارد مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمون مکانیکی فیلمهای نشاسته سیب زمینی حاوی اسانس مرزه نشان داد که استحکام کششی و مدول یانگ کاهش و درصد کشیدگی این فیلمها افزایش معنی داری داشت. میزان جذب آب، محتوی رطوبت، حلالیت، میزان نفوذ پذیری به بخار آب و میزان نفوذیذیری به اکسیژن فیلمهای نشاسته سیب زمینی حاوی اسانس مرزه، با افزایش غلظت اسانس، کاهش یافت. بررسی مشخصههای رنگی نشان داد که با افزایش غلظت شفافیت فیلمها کاهش و رنگ فیلمها رو به قرمزی و زردی افزایش داشت. اسانس تهیه شده به دلیل وجود فلاونوئیدها، و فنول دی ترپنها خاصیت ضد میکروبی خوبی در برابر استافیلوکوکوس اورئوس از خود نشان داد. بنابراین میتوان از این فیلم بدست آمده در بسته بندی فعال در پوششهای خوراکی و بسته بندی محصولات غذایی و کشاورزی استفاده کرد.
واژگان کلیدیفیلم خوراکی، نشاسته سیب زمینی، اسانس مرزه، خواص مکانیکی، خواص ممانعتی، خواص فیزیکوشیمیایی، استافیلوکوکوس اورئوس.
فصل اول
مقدمه
 
پیش زمینه
از سال ۱۹۷۰ مصرف پلاستیکها هر ۴ یا ۵ سال ۲ برابر میشود. حدود ۳۰% پلاستیکهای تولیدی یک بار مصرف هستند. میزان پلاستیکهای یک بار مصرف در آمریکا سالانه ۸ میلیون تن است. همچنین بسیاری از پلاستیکهای مورد استفاده در بستهبندی بعد از استفاده، مورد استفاده مجدد قرار نمی گیرند. علت این امر آلودگی بالای این مواد و نیاز به تمیز کردن قبل از استفاده مجدد است که به دلیل هزینه بر بودن، غیر اقتصادی است. بر اساس یک بررسی ۲۸- ۱۴% حجم کل زبالههای جامد شهری و حدود ۱۲- ۹% حجم کل زبالههای جامد و فاضلاب شهری را پلاستیکها تشکیل میدهند. از طرفی با توجه به طول عمر بالای پلاستیکها و تقریباً زیست تخریب پذیر نبودن این پلیمرها[۱]، دچار یک بحران زیست محیطی شدهایم و این مشکل باید به نحوی حل گردد. یکی از راه حلهای این مشکل، سنتز و طراحی پلیمرهای زیست تخریب پذیر[۲] است (لیاقتی، ۱۳۹۱).
تولید بیوپلیمرهایی[۳] که از منابع تجدیدپذیر بدست میآیند بر خلاف پلیمرهای سنتزی که بیشتر منشأ نفتی دارند در محیط طبیعی تجزیه پذیر هستند و موجب حفظ منابع تجدید ناپذیر میگردد. این بیوپلیمرها که قابلیت برگشت به طبیعت را دارند از محصولات کشاورزی بدست آمده و موجب آلودگی محیط زیست نمیشوند و در فرآیند کمپوست توسط میکروارگانیسم ها به محصولات طبیعی مانند آب، متان، دی اکسید کربن، و توده زیستی تبدیل میشوند. پلیمرهایی که پس از فرآیند تجزیه توسط میکروارگانیسم ها کاملاً به محصولات طبیعی تبدیل میشوند زیست تخریب پذیر نامیده میشوند (قنبرزاده و همکاران، ۱۳۸۸). بسته بندیهای زیستی حاصل از بیوپلیمرهای خالص دارای سرعت زیست تخریب پذیری بالاتری نسبت به فیلمهای آلیاژ شده میباشند ولی کیفیت مکانیکی و نفوذپذیری آنها به نسبت پایین تر است (قنبرزاده و همکاران، ۱۳۸۸).

نوشته ای دیگر :   مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۳۵

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.