ارزیابی کارایی رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار …

داده های مورد نظر از طریق اطلاعات موجود در دفاتر کارگذاری ویا اطلاعات موجود در دفاتر حسابرسی بصورت صورت وضعیت مالی یا صورت سود و زیان برای هر شرکت برای دو سال مالی ۸۸ و۸۹ گرداوری شده است.
۳-۷-روش های آماری مورد استفاده
در این تحقیق با استفاده از نرم افزار DEA-SOLVER و داده ها با استفاده از مدل CCR ورودی محور و خروجی محور و BCC ورودی محور و خروجی محور جهت تجزیه و تحلیل داده ها قرار گرفت و شرکت های مورد نظر بترتیب کارایی درجه بندی گشته و راهکارهایی جهت بهبود کارایی شرکت ناکارا و چگونگی رسیدن آنها به سطح شرکت کارا ارائه گردید.
مدل CCR پس از تعیین منحنی مرز کارا، مشخص می کند که واحدهای تصمیم گیرنده در کجای این مرز قرار دارند و برای رسیدن به مرز کارا چه ترکیبی از نهاده ها و ستاندهها را می بایست انتخاب کنند، که این امر میسر نمی شود مگر به وسیله مشخص کردن ضرایب نهاده ها و ستانده ها برای هر واحد. در الگوهای DEA، با دیدگاه ورودی ، به دنبال بدست آوردن ناکارایی فنی به نسبتی می باشیم که بایستی در ورودیها کاهش داده شود تا خروجی، بدون تغییر بماند و واحد در مرز کارایی قرلر گیرد . از اینرو فرم مضربی CCRبه صورت زیر میباشد:
 
n: تعداد واحدهای DUMs
m: تعداد نهادهها
s: تعداد ستادهها
(فرمول ۳-۷)
{{کرد-شیخ زاده،باقر-شکوه، ،۱۳۹۰}}
مدلهای DEA نحوه کاراسازی واحدهای مورد ارزیابی که ناکارا شناخته شده اند را نیز معرفی می کند. این مدل ها روشی ویژه برای محققانی می باشند که علاقه مند به کارایی چند ستاده در مقابل چند داده می باشد. دو جهت گیری کلی در DEA وجود دارد:
۱- تمرکز بر ورودیها در مدل ورودی محور
۲- تمرکز بر خروجیها در مدلهای خروجی محور
چارنز، کوپر و رودز براساس این دیدگاه کارآیی را به صورت زیر تعریف می کنند:
۱- در یک مدل ورودی محور یک واحد در صورتی ناکارا است که امکان کاهش هر یک از ورودیها بدون افزایش ورودیهای دیگر یا کاهش هر یک از خروجی ها وجود داشته باشد.
۲- در یک مدل خروجی محور یک واحد در صورتی ناکارا است که امکان افزایش هر یک از خروجیها بدون افزایش یک ورودی یا کاهش یک خروجی دیگر وجود داشته باشد.
یک واحد تصمیم گیری کارا است اگر و تنها اگر هیچ کدام از دو مورد فوق تحقق نیابد. در این صورت امتیاز کارایی آن برابر یک خواهد بود. کارایی کمتر از یک برای یک واحد بیانگر آن است که ترکیب خطی واحدهای دیگر میتواند همان مقدار خروجی را با ورودیهای کمتر تولید کند که چنین واحدی را ناکارا می نامند.
{{عالم تبریزو همکاران ، ۱۳۸۹}}
۳-۸-در مورد DEA-SOLVER
سال های اخیر انواع زیادی از برنامه های کاربردی DEA (تحلیل پوششی داده ها) برای استفاده در ارزیابی عملکرد انواع مختلفی از اشخاص درگیر در فعالیت های مختلف در بسیاری از زمینه های مختلف در بسیاری از کشورهای مختلف دیده می شود. یکی از دلایل این است که DEA فرصتهایی را برای استفاده در مواردی که مقاوم در برابر روش های دیگر به دلیل طبیعت پیچیده (غالبا ناشناخته) از روابط بین ورودی های متعدد و خروجی های متعدد درگیر در بسیاری از این فعالیت ها (که اغلب در واحدهای غیر قابل اندازه گیری باهم گزارش شده است) باز کرده است. مثالها عبارتند از: فعالیت های نگهداری از پایگاه های نیروی هوایی ایالات متحده در نقاط مختلف جغرافیایی، و یا نیروهای پلیس در انگلستان و ولز و همچنین اجرای بانک های شعبه در قبرس و کانادا، و بهره وری از دانشگاه ها در آموزش و پرورش و عملکرد پژوهش در ایالات متحده، انگلستان و فرانسه. این نوع از برنامه های کاربردی را برای ارزیابی کارایی شهرها، مناطق و کشورهای با بسیاری از انواع ورودی ها و خروجی ها که شامل “اجتماعی” و “ایمنی خالص” هزینه به عنوان ورودی و مختلف “کیفیت زندگی” ابعاد به عنوان خروجی گسترش می دهند.
۴-۱-مقدمه
مادراین فصل تحقیق به مطالعه مدلهای انتخابی برای رتبه بندی شرکت های مورد نظر می پردازیم.پس از اینکه در فصول قبل داده های مورد نظر که همان نرخ بازگشت حقوق صاحبان سهام، کل دارایی بعنوان ورودی وEPS ، رشد فروش، سود خالص، نسبت جاری، نسبت آنی بعنوان خروجی از صورت وضعیت مالی یا صورت سود وزیان شرکت ها با انجام محسابات انجام شده بر روی ان ها برای هر شرکت و برای دو سال مالی منتهی به اسفندماه ۸۸ و ۸۹ بدست امد.
سپس دراین فصل از تحقیق ،با استفاده از دو مدل CCR ورودی محور و خروجی محور و BCC ورودی محور و خروجی محور،اطلاعات مورد نظر در نرم افزار DEA-SOLVER برای دو مدل فوق الذکر ،بصورت داده هایی در جداول اکسل وارد میشود.سپس نرم افزار به تحلیل داده ها و در نهایت به رتبه بندی شرکت ها برای هر سال مالی می پردازد.دراینصورت شرکتها به دو نوع کارا و ناکاراتقسیم می شوند.که بر اساس درجه کارایی شرکت ها میتوانبرای شرکت ها گرافی ترسیم کرد که رتبه بندی شرکتها بصورت راحت تر قابل دید،فهم وتفکیک باشد.
۴-۲-تجزیه تحلیل:
۴-۲-۱-تجزیه و تحلیل سال ۱۳۸۸ شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با مدل BCC-Input:

Model Name = DEA-Solver Pro5.0/ BCC(BCC-I) Returns to Scale = Variable (Sum of Lambda = 1)
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است