نوامبر 26, 2020

ارزیابی نقش تسهیلات اعطایی بانکداری اسلامی در موفقیت صندوق مهر امام رضا (ع)- …

1 min read

Combination of photography (background image) and computer generated graphics. Brightly colored and sharply rendered lines fill the left 1/3 of the image. Faded and blurry lines fill the rest and add movement to the burgundy colored background.

نمودار ۴-۲۴- نمودار میله ای مربوط به جدول ۴-۲۳ ۷۶
نمودار ۴-۲۵- نمودار میله ای مربوط به جدول ۴-۲۴ ۷۷
نمودار ۴-۲۶- نمودار میله ای مربوط به جدول ۴-۲۵ ۷۸
نمودار ۴-۲۷- نمودار میله ای مربوط به جدول ۴-۲۶ ۷۹
نمودار ۴-۲۸- نمودار میله ای مربوط به جدول ۴-۲۷ ۸۰
نمودار ۴-۲۹- نمودار میله ای مربوط به جدول ۴-۲۸ ۸۱
نمودار ۴-۳۰- نمودار میله ای مربوط به جدول ۴-۲۹ ۸۲
نمودار ۴-۳۱- نمودار میله ای مربوط به جدول ۴-۳۰ ۸۳
نمودار ۴-۳۲- نمودار میله ای مربوط به جدول ۴-۳۱ ۸۴
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل ۱-۱- مدل مفهومی تحقیق ۶
چکیده
میزان موفقیت یک سازمان را با عملکرد آن می توان ارزیابی نمود. تحقیقات مختلفی در زمینه عملکرد سازمانی صورت گرفته که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر عملکرد سازمان موثر بوده اند. در دنیای پر رقابت امروز عملکرد یک راهنمای ضروری برای هر سازمانی برای تحلیل سطح موفقیتش نسبت به سایر سازمانهای همرده خودش است. ارزیابی نقش تسهیلات اعطایی بانکداری اسلامی در صندوق مهر امام رضا[۱] (ع) استان گیلان و مقایسه آن با سایر بانکهای فعال استان گیلان یک وظیفه کاملا پیچیده است زیرا این ارزیابی می تواند راهنمای خوبی برای سازمان باشد ، تا سازمان در جهت موفقیت بیشتر گامهای موثرتری بردارد .
این تحقیق بر اساس طرح تحقیق، توصیفی و بر اساس هدف، از نوع علی – مقایسه ای است. اجرای تحیقی توصیفی می تواند برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد .در این تحقیق به تسهیلات اعطایی قرض الحسنه صندوق مهر امام رضا (ع) در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی جوانان می پردازیم و میزان موفقیت این تسهیلات را ارزیابی می نماییم و متغییر های قابل سنجش در این تحقیق اعطای تسهیلات در بخش کشاورزی(روستایی)، صنعت، مسکن، خدمات، ازدواج، سپرده گذاری(ضروری) و اشتغال جوانان می باشند. نمونه آماری در این تحقیق ۲۲۰ نفر از مشتریان بهره برده از تسهیلات صندوق و متقاضیان جدید دریافت تسهیلات اعطایی که از سایر بانکها نیز تسهیلات دریافت کرده‎اند، می باشند. روش تحقیق به کار رفته توصیفی – تحلیلی است و ابزار پژوهش نیز پرسشنامهای است که بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت اندازه گیری می شود.برای تجزیه و تحلیل این یافته ها از آزمون تی استفاده گردید. این آزمون نشان می دهد که اعطای تسهیلات در بخشهای خدمات، ازدواج، سپرده گذاری و اشتغال جوانان با موفقیت روبرو شده اند .
کلمات کلیدی : تسهیلات اعطایی – صندوق مهر امام رضا –موفقیت – بانکداری اسلامی
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
از مصادیق از بین بردن فقر در جامعه اسلامی و بازتوزیع درآمدها، حجم قرض‌الحسنه و گسترش آن می‌باشد. در شرایطی که اقتصاد کشور به طور مستمر با تورم دورقمی مواجه بوده، از یک سو میزان تقاضا برای تسهیلات قرض‌الحسنه بسیار فراتر از میزان منابع قابل دسترس از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه بوده و از سوی دیگر نرخ تورم دو رقمی کشور سبب گردیده که بسیاری از سپرده‌گذاران از جنبه خیرخواهانه و عام‌المنفعه بودن سپرده‌های قرض‌الحسنه به جنبه اقتصادی آن روی آورند. در همین راستا و به دلیل ماهیت نظام بانکی کشور و لحاظ کردن موازین شرع اسلام می‌طلبد که بانک با هدفمند نمودن این منابع و تفکیک مشتریان، موجبات سود‌مندی نیازمندان واقعی را فراهم آورد. لذا پیاده‌سازی قرض‌الحسنه با برنامه‌های مدرن در اموری مشخص و با شروط خاص می‌‌تواند بستر مناسبی را برای تحقق صحیح بانکداری اسلامی در سیستم بانکی مهیا نماید. یکی از تفاوت‏های اساسی مکتب اقتصادی اسلام با سایر مکاتب اقتصادی، توجه خاص به نیازمندان، آسیب‏دیدگان و اقشار ضعیف جامعه است و برای تأمین نیازهای معیشتی آنان، راه‌کارهای انسانی و مناسب با شأن و کرامت انسان در نظر گرفته شده است. از جمله این راه‌کارها که در قرآن و روایات مورد تشویق و ترغیب جدی بوده، اعطای قرض بدون سود و به اصطلاح قرض حسن یا قرض‌الحسنه است به طوری که فرهنگ‌ غنی‌ اسلامی‌ با برانگیختن‌ انگیزه‌های ‌معنوی‌ در صدد تنظیم ‌رفتارهای ‌اقتصادی‌ درجهت‌ رفع‌ نیازهای اجتماعی‌ برآمده است ( هدایتی ، ۱۳۷۳).
در این‌ فرهنگ شاید قرض‌الحسنه‌ تنها موردی‌ است‌ که‌ در مقام‌ پاداش‌ از صدقه‌ پیشی‌ می‌گیرد؛ به‌ گونه‌ای‌ که‌ پیامبر اکرم(ص) می‌فرمایند:
شب‌ معراج‌ بر در‌ بهشت، این‌ نوشته‌ را دیدم: صدقه‌ به‌ ده‌ برابر و قرض به‌ هجده‌ برابر پاداش‌ داده‌ می‌شود (النجار وهمکاران، ۱۳۶۸).
در نظام بانکداری اسلامی بانک ها، با تکنیک هایی که دارند نیاز مشتریان خود را برآورده می کنند، یعنی مشتری پس از مراجعه به بانک مشکل وامی خود را عنوان نموده و در اینجاست که بانک آن نیاز مشتری را در قالب یکی از عقود تامین می کند و پس از بررسی از طریق کارشناسان و اخذ وثایق مورد قبول مبادرت به اعطای تسهیلات می نماید. یک بررسی دقیق تر و جزئی تر این است که عملکرد هر یک از عقود ۱۲ گانه در بخش های مختلف اقتصادی نسبت به سایر بانکها مورد مقایسه قرار گیرد ولی از آنجایی که این مقایسه مستلزم زمان و گستردگی زیاد است، لذا دراین تحقیق تاثیر تسهیلات قرض الحسنه اشتغال صندوق مهر امام رضا (ع) در بخش های مختلف اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد .
۱-۲- بیان مساله تحقیق
در این تحقیق تلاش بر این اس

نوشته ای دیگر :   تحقیق - مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۸۸

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

ت، نشان داده شود که صندوق مهر امام رضا ( ع ) در پرداخت اعتبارات یا تسهیلات خود به متقاضیان در بخش های مختلف اقتصادی چه مقدار موفقیت داشته است و آنگاه عملکرد این صندوق با سایر بانک های فعال در استان مورد مقایسه قرار خواهد گرفت تا نهایتا نشان داده شود که موفقیت صندوق در اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سایر بانکها در سال های مورد مقایسه چگونه بوده است آگاهی از نتیجه عملکرد یک سازمان می تواند در روند عملیات آن سازمان در آینده موثر باشد به عبارت دیگر بازخورد یک عمل می تواند در چگونگی هدایت و رهبری آن عمل در سازمان موثر باشد .
این پژوهش بدان جهت حائز اهمیت است که با استفاده از آمار و اطلاعات و مقایسه عملکرد صندوق مهر رضا در یک دوره ۷ ساله ( ۹۱– ۸۵ ) میتواند به سوال اصلی تحقیق پاسخ داد کهتسهیلاتاعطایی اشتغال جواناندرصندوق مهر امام رضا (ع) در مقایسه با سایر بانکهای فعال در استان از چه میزان موفقیتی برخوردار بوده است ؟
از آنجا که آثار تسهیلات اعتباری ارتباط مستقیم به بخش های اقتصادی دارد، لذا موفقیت بیشتر در اعطای تسهیلات به معنای توجه بیشتر به رشد و توسعه اقتصادی کشور است، در نتیجه هدف نهایی صندوق مهر امام رضا کمک و مساعدت هر چه بیشتر به اقتصاد و رشد و شکوفایی آن است .جهت نیل به پاسخ اصلی می توان سوالهای زیر را مطرح کرد.
سوالهای تحقیق عبارتند از:
۱- آیاصندوق مهر رضا در اعطای تسهیلات در بخش کشاورزی نسبت به سایر بانک های استان موفقیت بیشتری داشته است ؟
۲- آیاصندوق مهر رضا در اعطای تسهیلات در بخش صنعت نسبت به سایر بانک های استان موفقیت بیشتری داشته است ؟
۳- آیاصندوق مهر رضا در اعطای تسهیلات در بخش مسکن نسبت به سایر بانک های استان موفقیت بیشتری داشته است ؟
۴- آیاصندوق مهر رضا در اعطای تسهیلات در بخش خدمات نسبت به سایر بانک های استان موفقیت بیشتری داشته است ؟
۵- آیاصندوق مهر رضا در اعطای تسهیلات در بخش ازدواج جوانان نسبت به سایر بانک های استان موفقیت بیشتری داشته است ؟
۶- آیاصندوق مهر رضا در اعطای تسهیلات در بخش سپرده گذاران نسبت به سایر بانک های استان موفقیت بیشتری داشته است ؟
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
آگاهی از نتیجه عملکرد یک سازمان می تواند در روند عملیات آن سازمان در آینده موثر باشد، به عبارت دیگر بازخورد یک عمل می تواند در چگونگی هدایت و رهبری آن عمل در سازمان موثر باشد. این پژوهش بدان جهت حائز اهمیت است که با استفاده از آمار و اطلاعات و مقایسه عملکرد صندوق در یک ۷ ساله (۹۱-۸۵) می توان اظهار نمود که سیستم تسهیلات اعطایی در صندوق مهر امام رضا(ع) در مقایسه با سایر بانکهای فعال استان از چه میزان موفقیت برخوردار بوده است .
از آنجائیکه آثار تسهیلات اعتباری ارتباط مستقیم به بخشهای اقتصادی دارد، لذا موفقیت بیشتر در اعطای تسهیلات به معنی توجه بیشتر به رشد و توسعه اقتصادی کشور است. بنابراین هدف نهایی صندوق کمک و مساعدت هر چه بیشتر به اقتصاد و رشد و شکوفایی کشور است.
بحث اشتغال جوانان در کشورمان در سالهای گذشته و پیشرو یکی از موضوعات مهم بوده است، و صندوق مهر امام رضا (ع) نیز یکی از ارگانهایی است که می کوشد تا با اعطای تسهیلات، زمینه را برای ایجاد فضای کسب و کار مناسب مهیا نماید .
ضرورت انجام این تحقیق برای صندوق مهر امام رضا (ع) از آن بابت دارای اهمیت است که، آنها بازخورد تسهیلاتی را که طی این سالها به متقاضیان خود اعطا کرده اند را مورد ارزیابی قرار می دهند تا از این طریق میزان موفقیت کسب شده تسهیلات اعطایی را بسنجند.البته این موفقیت عوامل مختلفی را در بر دارد و فقط صرف اعطای تسهیلات نمی باشد. بلکه به عواملی از قبیل طرح انتخابی متقاضی و تلاش و پشتکاراو نیز مربوط می شود.با توجه به اهمیت و ضرورت این موضاعات، صندوق مهر امام رضا کارشناسانی برای بررسی طرحهای پیشنهادی متقاضیان در اختیار دارد تا کار اعطای تسهیلات به بهترین شکل ممکن صورت پذیرد.
۱-۴- چهارچوب نظری تحقیق
چهارچوب نظری الگویی است که فرد پژوهش گر بر اساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مساله مهم تشخیص داده اند نظریه پردازی می کند. چهار چوب نظری تحقیق نباید صحبت پژوهش گر باشد و گاه به طور منطقی از نتایج تحقیقات قبلی پیرامون مساله نشات می گیرد، در بسیاری از موارد ادغام باورهای منطقی فرد پژوهش گر و تحقیقات مرتبط منتشر شده با مساله تحقیق در ایجاد مبنایی برای بررسی موضوع تحقیق نقش محوری دارد. ایجاد چهارچوب نظری در تکمیل درک پژوهش گر از دو مساله به فرضیه سازی و آزمون آنها کمک می کند، چهارچوب نظری یک شبکه منطقی توسعه یافته، توصیف شده و کامل بین متغییرهایی است که از طریق فرایندهایی مانند مصاحبه، مشاهده در بررسی موضوع(پیشینه تحقیق) فراهم آمده است (خاکی، ۱۳۸۳). برای مدل تحقیق یا از مدل استاندارد استفاده می شود یا با استفاده از مدل ها و دیدگاههای دیگر دانشمندان و نظریه پردازان به ارایه مدل پرداخته خواهد شد .

نوشته ای دیگر :   متن کامل - شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر براستراتژی فروش خدمات تلفن همراه- قسمت ۹

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.