مقاله – ارزیابی نقش تسهیلات اعطایی بانکداری اسلامی در موفقیت صندوق مهر امام رضا …

جدول ۴-۲۳- روند پرداخت تسهیلات اعطایی قرض الحسنه ضروری درمان صندوق نسبت به سایربانکهاچگونه است؟ ۷۶
جدول ۴-۲۴- میزان موفقیت صندوق درپرداخت تسهیلات قرض الحسنه ضروری درمان چگونه است؟۷۷
جدول ۴-۲۵- نرخ کارمزد تسهیلات قرض الحسنه تسهیلات قرض الحسنه ضروری درمان بدون سپرده گذاری چگونه است؟ ۷۸
جدول ۴- ۲۶- مدت زمان بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه ضروری درمان بدون سپرده چگونه است؟۷۹
جدول ۴-۲۷- شرایط پذیرش متقاضیان برای دریافت تسهیلات قرض الحسنه ضروری درمان بدون سپرده چگونه است؟ ۸۰
جدول ۴-۲۸- مدت زمان انتظاردریافت تسهیلات اعطایی قرض الحسنه اشتغال چگونه است؟ ۸۱
جدول ۴-۲۹- مدت زمان انتظاردریافت تسهیلات اعطایی قرض الحسنه ازدواج چگونه است؟ ۸۲
جدول ۴-۳۰- مبالغ اعطایی تسهیلات قرض الحسنه ضروری صندوق درمان چگونه است؟ ۸۳
جدول ۴-۳۱- کمک به اشتغال زایی جوانان با تسهیلات اعطایی قرض الحسنه صندوق نسبت به سایر بانکها چگونه است؟ ۸۴
جدول ۴-۳۲- جداول مربوط به آزمون T اشتغال جوانان ۸۵
جدول ۴-۳۳- جداول مربوط به آزمونTبخش کشاورزی ۸۶
جدول ۴-۳۴- جداول مربوط به آزمونT بخش صنعت ۸۷
جدول ۴-۳۵ مربوط به آزمونTبخش مسکن ۸۸
جدول ۴-۳۶- جداول مربوط به آزمونTبخش خدمات ۸۹
جدول ۴-۳۷- جداول مربوط به آزمونTبخش ازدواج ۸۹
جدول ۴-۳۸- جداول مربوط به آزمونTبخش سپرده گذاری ۹۰
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۴-۱- نمودارهای دایره ای و میله ای جنسیت پاسخ دهندگان ۵۴
نمودار ۴-۲- نمودارهای دایره ای و میله ای سن پاسخ دهندگان ۵۴
نمودار ۴-۳- نمودار میله ای میزان تحصیلات پاسخ دهندگان ۵۵
نمودار ۴-۴- نمودار میله ای مربوط به جدول ۴-۳ ۵۶
نمودار ۴-۵- نمودار میله ای مربوط به جدول ۴-۴ ۵۷
نمودار ۴-۶- نمودار میله ای مربوط به جدول ۴-۵ ۵۸
نمودار ۴-۷- نمودار میله ای مربوط به جدول ۴-۶ ۵۹
نمودار ۴-۸- نمودار میله ای مربوط به جدول ۴-۷ ۶۰
نمودار ۴-۹- نمودار میله ای مربوط به جدول ۴-۸ ۶۱
نمودار ۴-۱۰- نمودار میله ای مربوط به جدول ۴-۹ ۶۲
نمودار ۴-۱۱- نمودار میله ای مربوط به جدول ۴-۱۰ ۶۳
نمودار ۴-۱۲- نمودار مربوط به جدول ۴-۱۱ ۶۴
نمودار ۴-۱۳- نمودار میله ای مربوط به جدول ۴-۱۲ ۶۵
نمودار ۴-۱۴- نمودار میله ای مربوط به جدول ۴-۱۳ ۶۶
نمودار ۴-۱۵- نمودار میله ای مربوط به جدول ۴-۱۴ ۶۷
نمودار ۴-۱۶- نمودار میله ای مربوط به جدول ۴-۱۵ ۶۸
نمودار ۴-۱۷- نمودار میله ای مربوط به جدول ۴-۱۶ ۶۹
نمودار ۴-۱۸- نمودار میله ای مربوط به جدول ۴-۱۷ ۷۰
نمودار ۴-۱۹- نمودار میله ای مربوط به جدول ۴-۱۸ ۷۱
نمودار ۴-۲۰-نمودار میله ای مربوط به جدول ۴-۱۹ ۷۲
نمودار ۴-۲۱- نمودار میله ای مربوط به جدول ۴-۲۰ ۷۳
نمودار ۴-۲۲- نمودار میله ای مربوط به جدول ۴-۲۱ ۷۴
نمودار ۴-۲۳- نمودار میله ای مربوط به جدول ۴-۲۲ ۷۵

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است