دسترسی متن کامل – ارزیابی نقش تسهیلات اعطایی بانکداری اسلامی در موفقیت صندوق مهر امام رضا (ع)- …

۲-۱-۱۰-۲-۲-مشارکت مدنی
عبارت است از در آمیختن سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشارع به منظور انتفاع، طبق قرارداد (هدایتی و صفری و کلهر، ۱۳۷۰).
۲-۱-۱۰-۲-۳-مشارکت حقوقی
یکی از ابزارهایی است که در جهت تامین قسمتی از سرمایه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی در شرف تاسیس و یا دایر بکار گرفته می شود .
۲-۱-۱۰-۲-۴-فروش اقساطی
قراردادی است که به موجب آن بانک بنا به درخواست مشتری کالایی را خریداری می نماید و سپس آن را به صورت قسطی به مشتری می فروشد (بانک مزکزی، ۱۳۷۷) .
۲-۱-۱۰-۲-۵-اجاره به شرط تملیک
عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد عین مستاجره را مالک گردد .
۲-۱-۱۰-۲-۶-سلف
پیش خرید نقدی محصولات واحدهای تولیدی به قیمت معین. بر این اساس یکی از روشهایی که به منظور تامین قسمتی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به کار گرفته می شود اعم از اینکه مالکیت آنها متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی باشد پیش خرید نقدی محصولات آنهاست .
۲-۱-۱۰-۲-۷-قرض الحسنه
عقدی است که به موجب آن بانک برای موارد خاصی به مشتری خود مبلغ معینی را قرض می دهد مشروط بر آنکه مشتری (قرض گیرنده) در موعد معین وام دریافتی را به بانک باز پرداخت نماید .
به منظور جبران هزینه های عملیاتی مربوط به تجهیز سپرده های قرض الحسنه کارمزد از مشتری بانک دریافت گردد .
۲-۱-۱۰-۲-۸-مزارعه
قراردادی است بین صاحب زمین و کشاورز که به موجب آن کشاورز زمین را کشت می نماید و محصول به سهم معینی که مورد توافق طرفین قرار گرفته بین آنها تقسیم می شود .
۲-۱-۱۰-۲-۹-مساقات
معامله ای است بین صاحب درختان مثمر (درختانی که از برگ و یا کل آن استفاده می کنند و میوه مال صاحب آن و یا در اختیار وی می باشد ) و عامل که تربیت و آبیاری و نگهداری این درختان را به عهده می‎گیرد .
۲-۱-۱۰-۲-۱۰-جعاله
عبارت است التزام شخصی (جاعل) یا کارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عمل معین، طبق قرارداد طرفی که عمل را انجام می دهد عامل یل پیمانکار نامیده می شود(هدایتی و همکاران ، ۱۳۷۳).
۲-۱-۱۰-۲-۱۱- خرید دین
آن دسته از اسناد و اوراق بهادار که مفاد آن حاکی از بدهی حقیقی ناشی از معاملات تجاری می باشد می تواند موضوع معاملات خرید دین قرار گیرد. از خصوصیات تنزیل اسناد و اوراق تجاری می توان گفت خرید دین از جمله تسهیلات کوتاه مدت جهت تامین نیازهای مالی واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی می باشد و سررسید این نوع تسهیلات نمی تواند از یکسال تجاوز کند .
۲-۱-۱۱- پایه های اساسی در بانکداری اسلامی
۲-۱-۱۱-۱- حذف ربا (بهره) ازعملیات بانکی
از دیدگاه اسلامی ربا عبارت است از گرفتن مبلغ اضافه روی دین واقعی مشروط بر اینکه از قبل شرط شده باشد .
۲-۱-۱۱-۲-اخذ سود در عملیات بانکی
از دیدگاه اسلامی درآمد ناشی از به کار گیری سرمایه ملکی مشخص در امور اقتصادی سود محسوب می‎گردد.
۲-۱-۱۱-۳-تجهیز سپرده ها
منابع در سیستم بانکی به شکل افتتاح انواع حسابهای قرض الحسنه (جاری ، پس انداز ) و حسابهای سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت است .
۲-۱-۱۱-۴-اعطای تسهیلات اعتباری بانکی
در قالب عقود مختلف بانکی عملیات بانکی بدون ربا صورت می پذیرد .
۲-۱-۱۱-۵-سیاست پولی ، ابزار های سیاست پولی عبارتند از :
-حداقل نرخ سود مورد انتظار : از جمله ابزارهایی است که حد آن از طرف مقام سیاست پولی تعیین می‎گردد .
-حداکثر نرخ سود معاملات قطعی بانکها.
این نرخ می تواند روی قیمت تمام شده اموال و کالاها و یا خدمات موضوع تسهیلات اعتباری بانکها اضافه شود که توسط مقام سیاست پولی تعیین می گردد(ابریشمی و مهرآرا و آجورلو، ۱۳۸۴).
۲-۱-۱۲- خصوصیات ویژه بانکداری اسلامی در ایران
انجام عملیات بانکی بر مبنای پایه های فوق موجب می گردد که بانکداری اسلامی در ایران از ویژگیهای زیر برخوردار گردد .
۱-جهت مصرف مشخص بوده و حصول به اهداف سیاست پولی تسهیل گردد .
۲-نظارت آسان و ساده باشد .
۳-پرتفوی اعتباری بانکها مشابه پرتفوی سرمایه گذاری بازار باشد .
۴-احتمال زیان سرمایه در بانکداری اسلامی کمتر از احتمال زیان در بانکداری کلاسیک بشود .
۵-درآمد بخش عمده ای از فعالیتهای اقتصادی در ایران در سطح وسیعی از جامعه توزیع گردد (موسسه تحقیقات بانکی، ۱۳۶۹).

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است