سامانه پژوهشی – ارزشیابی برنامه درسی فعالیت های هنری پایه ی ششم ابتدایی ازنظرمعلمان شهرستان …

با کمک کامپیوتر در حوزه ی هنری می توان دست به انجام کارهایی زد که منحصر به کامپیوتر است و با هیچ رسانه ی دیگری امکان پذیر نیست؛
قابلیت های کامپیوتر زمینه ای را فراهم می سازد، که هنرمند بتواند بدون هزینه، ریسک کند و دست به آزمایشگری بزند؛
آموزش هنر منهای کامپیوتر به منزله ی محروم کردن دانش آموزان از فرصت های اشتغال در این زمینه است، چرا که برای خلق آثار هنری، کامپیوترجای میزهای طراحی را گرفته است(مهرمحمدی،۱۳۹۰: ص۱۴۷).
توسعه ” فناوری اطلاعات و ارتباطات ” قابلیت و امکانات فراوانی را در اختیار معلمان و برنامه ریزان درسی مدارس قرار داده است. با استفاده از این امکانات می توان بسترهای لازم برای تحقق برخی از اهداف متعالی تعلیم و تربیت را فراهم ساخت. قابلیت های هر زمانی، چندرسانه ای، شخصی سازی، تسهیل دسترسی به منابع اطلاعاتی و سهولت و تسریع ارتباط با دیگران، از جمله امکانات مهم این فناوری ها هستندکه معلمان می توانند از آن ها برای تسهیل تربیت هنری در مدارس بهره گیرند. با توجه به قابلیت های فاوا و مفهوم و ابعاد تربیت هنری می توان ویژگی های چهارعنصربرنامه درسی تربیت هنری فناورانه به قرار زیر برشمرد (سراجی،عظیمی، ۱۳۹۰: ص ۶).
ارزشیابی فعّالیّت هنری
هدف های ارزشیابی از فعّالیّت هنری
تشخیص نیازها، علایق و استعدادهای دانش آموزان جهت پرورش آن ها و ایجاد زمینه جهت شکوفایی خلاقیت هنری؛
آگاهی از میزان پیشرفت هنری دانش آموزان و حصول اطمینان از تحقق اهداف برنامه درسی هنر؛
اصلاح و بهبود فرایند یاددهی – یادگیری؛
توجه به رشد همه جانبه دانش آموزان و تفاوت های فردی در فرایند یاددهی – یادگیری؛
تقویت اعتماد به نفس در دانش آموزان؛
افزایش بهداشت روانی محیط های آموزش رسمی درس هنر؛
ارتقای تحصیلی دانش آموزان(نواب صفوی و همکاران، ۱۳۹۰؛ ص۲۰۷).
ارزشیابی فعّالیّت هنری براساس ابعاد رویکرد دیسیپلین محوراز نظر هورویتز و دی
در الگوی مطلوب برنامه درسی هنر، ارزشیابی به تفکیک ابعاد چهارگانه رویکرد دیسیپلین محور ارائه شده است:
ارزشیابی حوزه تولید هنری: شکل کلی ارزشیابی هنرهای تجسمی، مستلزم مشاهده و گرفتن بازخورد از معلم در طی مراحل مقدماتی تولید هنری است. این امر، مستلزم فراهم کردن راهنمایی و جمع آوری اطلاعات، هنگامی است که دانش آموزان با ابزارهای مختلف کارمی کنند.
ارزشیابی یادگیری در حوزه نقد هنری: دانش آموزان در حوزه نقد هنری، رویکردهای مرحله ای چهارگانه ای را شامل توصیف، تحلیل، تفسیر و قضاوت می آموزند؛ در حوزه تولید هنری نیز برخی از بخش های نقد هنری قابل مشاهده اند؛ به هرحال درزمینه ارزشیابی، معلمان می توانند پیشرفت دانش آموزان را در تحلیل کارهای هنری و درک آنها از آنچه انجام شده و چرایی آن را ارزیابی کنند.
ارزشیابی یادگیری در حوزه تاریخ هنر: ارزشیابی یادگیری تاریخ هنر به این نیازمند است که به طور دقیق با اهداف آموزشی مورد نظر، مرتبط باشد همانگونه که در سایر حوزه های برنامه درسی هنر مدنظر است. یادگیری در این حوزه، شامل دامنه ای گسترده از موضوع هاست.گاهی مطالعه تاریخ جهان از طریق مطالعه تاریخ هنر رخ می دهد؛ شیوه ارائه در رشته تاریخ هنر نیز بی نهایت اهمیت دارد. تدریس در حوزه تاریخ هنر می تواند بیشتر به شیوه دیداری باشد تا گفتار ی به گونه ای که از طریق نمایش های دیداری کارهای هنرمندان، سبک های هنری و هنر دوره های تاریخی و فرهنگی انجام شوند.
ارزشیابی پیشرفت دانش آموزان در زیبایی شناسی: مفاهیم اساسی هنر، زیبایی، کیفیت در هنر، تجارب زیبایی شناسی و قضاوت درباره هنر، همگی به زیبایی شناسی مربوط اند؛ رویکردها و شیوه های آموزشی برای تدریس درباره پرسش های زیبایی شناسی نیز در حوزه های مختلف به سن کودکان، محصول های هنری خلاقانه، تاریخ هنر و نقد هنری مربوط بوده، با آنها مطابقت دارند(هورویتز و دی، ۲۰۰۱).
اصول ارزشیابی فعّالیّت هنری
ارزشیابی از فعّالیّت های هنری دانش آموزان به طور تکوینی و در جریان فعّالیّت ها انجام می شود.
ارزشیابی از پیشرفت هر دانش آموز نسبت به فعّالیّت هایی که خود او انجام می دهد و با توجه به اصل تفاوت های فردی سنجیده می شود.
در ارزشیابی لازم به نوع ابزار و وسایل و موادی که هر دانش آموز استفاده می کند، توجه شود؛ زیرا نوع و کیفیت آن ها در انجام فعّالیّت و محصول نهایی مؤثر است.
در ارزشیابی از رشد توانایی های هنری دانش آموزان، استعدادها و تمایلات فردی دانش آموزان مورد توجه قرار می گیرد.
در ارزشیابی، به فرایند فعّالیّت و به محصول نهایی طوری توجه می شود که دانش آموزان به استمرار بخشیدن به کارها و فعّالیّت های هنری خود تشویق شوند.
ارزشیابی فعّالیّت های هنری فرایندی پویا است که با مشارکت معلم، دانش آموز( خودارزیابی ) و سایر هم کلاسی های او ( دیگر ارزشیابی یا همسال سنجی ) انجام می شود.
در ارزشیابی فعّالیّت های هنری، ویژگی های هنری مثبت و برجسته ی کار هر دانش آموز مورد توجه و تأکیدقرار می گیرد.
تمامی فعّالیّت های هنری دانش آموزان، جذاب و با ارزش است، بنابراین، از مطرح کردن قضاوت هایی که به یأس و نا امیدی و از بین رفتن انگیزه فعّالیّت هنری آن ها منجر می شود، باید پرهیز کرد.
ارزشیابی از فعّالیّت های هنری دانش آموزان به صورت کیفی ( توصیفی ) انجام می شود؛ بنابراین، نباید به فعّالیّت ها و محصولات هنری آن ها ن

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

مره داد(نواب صفوی و همکاران، ۱۳۹۰: ص۲۰۷).
معیارهای ارزشیابی فعالیت هنری
شاید مهم ترین بخش فعالیت های هنری کودکان، ارزشیابی است. معیارهایی که برای ارزشیابی آثار هنری کودکان به منظور هدایت غیرمستقیم آن ها در جهت تمایلات و استعدادهای شان وجود دارد را می توان این گونه برشمرد:
معیارهای عمومی ارزشیابی
ارزشیابی به صورت مستمر صورت گیرد .
ارزشیابی باید بعنوان بخشی از مراحل یاددهی- یادگیری در جریان فعالیت های هنری باشد .
ارزشیابی باید براساس اصول و فلسفه تعلیم و تربیت انجام یابد .
معیارهای ارزشیابی براساس نیازهای کودک استوار باشد .
معیارها باید همچون تغییر کودک مدام تغییر یابد .