مقاله دانشگاهی – ارزشیابی برنامه درسی فعالیت های هنری پایه ی ششم ابتدایی ازنظرمعلمان …

توجه به حفظ آثار هنری و میراث فرهنگی؛
تمایل به برقراری ارتباط و مشارکت در فعّالیّت های گروهی.
اهداف حوزه ی مهارت:
توسعه مهارت های حسی
بینایی، بویایی، چشایی، شنوایی ولامسه حواس پنجگانه انسان راتشکیل می دهند. حواس پنجگانه ی انسان پنجره های وجود انسان به دنیای خارج اندکه در برابر پدیده های گوناگون واکنش نشان می دهند.در واقع حواس، نخستین ابزار برای شناخت تفکر و خلاقیت اند.
توسعه مهارت های گفتاری
دانش آموز در دوره ی دبستان یادمی گیرد، درست گوش دهد و حرف بزند. او برای دست یافتن به این هدف بایدبتواندخوب تمرکزکند، حروف، واژه ها و جمله ها را درست ادا کند. درصدای خود ازحالت عاطفی مناسب استفاده کند. ازحرکات چهره و دست ها به شکلی مناسب بهره گیرندتا مخاطب خود را کاملاً جذب کند و از همه مهمتردر حضورجمع بدون خجالت و ترس صحبت کند. فعالیت های قصه گویی و بازی های نمایش نیز طوری سازماندهی شده اندکه دانش آموز درجریان انجام دادن آن ها را به آرامی مهارت های گفتاری کسب کند.
توسعه مهارت های حرکتی برای کاربرد مواد، ابزار و فنون ساده ی هنر
درانجام دادن فعّالیّت های هنری ضرورت داردکه بین حواس، هماهنگی برقرارشود تا قادر شودآن چه را در ذهن دارد درقالب یک اثر هنری نشان دهد. کارهایی مثل نقاشی، کاردستی، تربیت شنوایی، قصه و بازی های نمایشی به شکلی سازمان دهی شده اندکه این دقت و هماهنگی را در سطوح مختلف ایجادکند و باعث توسعه ی این توانایی شوند.
توسعه ی قابلیت های تفکر
تفکرفرایندی است که طی آن فردمی کوشدبا استفاده از تجربه های گذشته اش با محیط سازگارشود و به تعادل برسد. تفکر، تعادل میان سه عامل احساس، حافظه و تخیل است. در تولید آثارهنری فرد از طریق حواس پنجگانه خود با طبیعت و محیط اطراف ارتباط برقرار می کند و شکل ها، اندازه ها، رنگ ها، تفاوت ها و تقارن ها را می بیند از همه ی این ها الهام می گیرد و این الهام را با عواطف درونی خودترکیب می کندسپس با مایه ای از اندیشه و تفکر راهی برای بیان غیرکلامی آن ها می یابد. بنابراین با استفاده از تفکرخودهمه ی اطلاعات را جمع آوری می کند و از آن ها بهره می گیرد و سپس اثری بدیع ویکتا را که پُر از رمز و راز است به وجود می آورد.
توانایی ابرازافکارواحساسات به زبان هنری
دانش آموزدبستانی پیش ازآن که با واقعیت های اطراف خودزندگی کند و آن ها را دریابد با برداشت های خود از آن واقعیت ها زندگی می کندبه عبارت دیگر او با تخیلاتی که از واقعیت ها در ذهن خودتصورکرده است زندگی می کندممکن است بیشترتخیلات او غیر واقعی باشندولی او آن ها را واقعیت محض می پندارد و آن گونه که خودحس می کندبا آن ها برخورد می کند. آموزگار بایداین وضعیت را درک کند و بپذیرد و ساعات درس هنر و فعالیت های هنری را طوری ترتیب دهدکه دانش آموز بی ترس وخجالت و بدون تقلید از هرنوع الگو آن چه را خود تشخیص می دهد در قالب فعّالیّت های هنری به طور آزاد انجام دهند. خلاصه این که نبایدکودکان را مجبورکرد مطابق خواست و سلیقه ی ما فعّالیّت کنندبلکه فعّالیّت هایشان را بایدطبق خواست، سلیقه و توانایی خود انجام دهند.
توسعه مهارت های اجتماعی
انسان موجودی اجتماعی است که ازطریق حرف زدن و تبادل عواطف و اندیشه، زمینه ی رشد خود و دیگران را فراهم می آورد. برقراری ارتباط با دیگران به مهارت هایی نیازداردکه ازکودکی آموخته می شود. بحث وگفت وگو، توصیف و بررسی ها، فعّالیّت های گروهی درنقاشی، کاردستی، سرودها و نغمه ها، قصه گویی و بازی های نمایشی در برقراری ارتباط به دانش آموزکمک می کند. همچنین، فعّالیّت هایی مانندتکمیل نقاشی های نیمه تمام وکامل کردن قصه یا خاطره با نقاشی و… به دانش آموزان این فرصت را می دهدکه در ارتباط با دیگران و تفکر و تخیل آن ها قرارگیرد. خود به آن هاعرضه می کند، آن ها را بپذیرد، از خود بداند و مشارکت درکارها را تجربه کند.
اهداف کلی برنامه درسی هنرپایه ششم ابتدایی
طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اهداف کلی دروه ابتدایی درپایه ششم عبارتند از:
تربیت عقلانی وتقویت تفکر.
تعمیق باور به ارزشمندی نهادخانواده، وطن، فرهنگ وهویت اسلامی – ایرانی وارج نهادن به میراث فرهنگی، قانون، صداقت و پاکی.
تقویت باور به هدفمندی خلقت، آیه بودن آن و ارزشمندی مخلوقات و درک قوانین و زیبایی.
آشنایی با آداب و مهارت های زندگی و به کارگیری آن ها.
آشنایی با تأثیرکار و تلاش در پیشرفت کشور، مشاغل و فرایندهای اقتصادی در محیط کار.
توانایی به کارگیری مهارت های اصلی زبان و خواندن متون زبان فارسی.
توانایی به کارگیری مفاهیم و مهارت های پایه ریاضی درحل مسائل روزمره زندگی.
نگرش ها و مهارت های پایه درخلق آثارفرهنگی – هنری با رویکرد تربیت هنری.
شناخت وکاربرد روش ها، مواد و ابزارهای علمی و فن آورانه در یادگیری و زندگی روزمره.
از آن جا که هنر دارای کارکرد اولیه و ثانویه می باشد، اهداف برنامه درسی هنر در دوره ابتدایی همسو با اهداف کلی دوره ابتدایی و با توجه به کارکرد اولیه و ثانویه آن ها تهیه و تدوین گردید.
کارکرداولیه درس هنردر ذیل اهداف کلی پایه ششم تحقق خواهدیافت:
تربیت عقلانی وتقویت تفکر.
تعمیق باور به ارزشمندی نهادخانواده، وطن، فرهنگ وهویت اسلامی– ایرانی و ارج نهادن به میراث فرهنگی، قانون، صداقت و پاکی.
تقویت باور به هدفمندی خلقت، آیه بودن آن و ارزشمندی مخلوقات و درک قوانین و زیبایی.
نگر

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

ش ها و مهارت های پایه درخلق آثارفرهنگی – هنری با رویکرد تربیت هنری.
و کارکرد ثانویه آن باعنایت به اهداف ذیل تحقق خواهدیافت:
آشنایی با آداب و مهارت های زندگی و به کارگیری آن ها.
آشنایی با تأثیرکار و تلاش درپیشرفت کشور،مشاغل و فرایندهای اقتصادی درمحیط کار.
توانایی به کارگیری مهارت های اصلی زبان و خواندن متون زبان فارسی.
توانایی به کارگیری مفاهیم و مهارت های پایه ریاضی درحل مسائل روزمره زندگی.