نوامبر 30, 2020

سامانه پژوهشی – ارزشیابی برنامه درسی فعالیت های هنری پایه ی ششم ابتدایی ازنظرمعلمان شهرستان کردکوی- قسمت …

1 min read

تلفیق رشته های هنری
درطبیعت، رنگ ها، شکل ها، صداها، حجم ها، اندازه ها، حرکت ها و … آن چنان با هماهنگی و نظمی زیبا درهم آمیخته اندکه آن ها را جدا از هم نمی توان درک کرد. درکلاس هنرنیز مجموعه ای از فعّالیّت های رشته های مختلف هنری بایدبه گونه ای طراحی شودکه یکدیگر را تکمیل کنندو درکنار هم زیباتر، لذت بخش تر، مؤثرتر و با معناترجلوه کنند.
یادگیری مشارکتی
دانش آموزان ازطریق مشارکت فعال درتجربه های هنری، باحوزه های مفهومی و مهارتی بسیاری مواجه و آشنا می شوند و آن ها را یاد می گیرند. برای جلب مشارکت دانش آموزان بایدعلاقه، استعداد و نیازهای آنان را درنظرگرفت و به آن ها مسئولیت داد تا در برنامه ریزی ساعت درس هنرسهیم باشند و اجرای برنامه ها و حتی طرح مقررات و اجرای نظم کلاس را برعهده گیرند.
فعّالیّت هنری باحواس، تخیل، تفکر و عواطف دانش آموزان ارتباط بسیارنزدیکی دارد. بیان هنری، ابراز عواطف درونی است؛ بنابراین، اگرچه بهتراست بعضی از فعّالیّت های هنری به صورت فردی انجام شود تا هریک ازدانش آموزان، فرصت تجربه توانایی ها و مهارت ها، نشان دادن عواطف و هیجانات و بیان احساسات خود را به طورمستقل داشته باشند اما دانش آموزان درجریان همین فعّالیّت های فردی به گونه های مختلف می توانندبا هم مشارکت کنند. معلم نیز می تواند آن ها را تشویق کندکه برای انتخاب موضوع فعّالیّت های خود، با هم به گفت وگو و مشورت بپردازندو درتوسعه ایده های یکدیگر، به هم کمک کنند. حتی با مشاهده آثارهنری یکدیگر، دیدن تصاویرمرتبط با موضوع کاریا مشاهده آثارهنری درنمایشگاه ها و موزه ها از آن ها ایده بگیرند، از ابزار، وسایل و مواد در دسترس، با هم استفاده کنند. در این تعامل، رشدعاطفی و اجتماعی دانش آموزان بهترصورت می گیرد.
در مورد فعّالیّت های گروهی لازم است آزادی و حق انتخاب شریک برای دانش آموزان، محترم شمرده شود. تشکیل گروه و تعیین موضوع فعّالیّت و تقسیم مسئولیت برعهده اعضای گروه است و معلم بر مشارکت فعال همه آن ها نظارت می کند. لازم است گروه یک نماینده داشته باشدکه اثر تولید شده را ارائه کند و چگونگی تهیه آن را گزارش دهد و پس از تولید اثر هنری نیز بچه ها درگروه های بزرگ وکوچک به مشاهده، بررسی و توصیف آثاربپردازند و هرکس، علاوه بر این که کارخود را برای دیگران توضیح می دهد، درباره کاری که دوستانش انجام داده اند، اظهارنظرکند.
پویایی واستمرار
اصل انعطاف پذیری به عنوان عامل درونی بر پویای و استمراربرنامه درسی مؤثر است. تحولات، نوآوری های هنری و فناوری های نوین در روش های تولیدهنری نیز در گذر زمان به عنوان عوامل بیرونی بر این برنامه تأثیر می گذارد. مجموعه این عوامل، بازنگری در برنامه توسط برنامه ریزان و روز آمدشدن آن را به ضرورتی اجتناب ناپذیرتبدیل می کند.
اهداف برنامه درسی ملی
دربرنامه درسی ملی اهداف درچهارسطح مطرح شده است: ا- هدف غایی، ۲- اهداف کلی، ۳- اهداف تفضیلی، ۴- اهداف جزیی (برنامه درسی ملی، ۱۳۸۹: ص۳۶).
هدف غایی: هدف غایی برنامه درسی ملی همانا دست یابی به مقام خلیفه الهی و قرب الهی است.
اهداف کلی: اهدافی است که در راستای هدف کلی خلقت و برگرفته از فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، اهداف کلی نظام تعلیم و تربیت را روشن می سازد. این اهداف درچهارعرصه رابطه با خود، رابطه با خدا، رابطه با خلقت و رابطه با خلق و شامل پنج عنصرتفکر، ایمان، علم، عمل و اخلاق مطرح می شوند.
اهداف تفضیلی: شامل اهداف دوره های مختلف تحصیلی است. این اهداف در حوزه صلاحیت ها و یادگیری های مشترک در هر یک از عناصرتفکر و تعقل، ایمان و باور، علم، کار و عمل ومجاهدت و خلاق مطرح خواهدشد. صلاحیت های مشترک آن دسته از یادگیری هایی است که در همه حوزه های یادگیری حضور دارد و تمامی دانش آموزان در پایان دوره های مختلف آموزشی به سطوحی از آن دست یافته باشند.
اهداف جزئی: این اهداف در برگیرنده اهداف حوزه های یادگیری و برنامه های درسی مختلف باتوجه به نیازها و مقتضیات متفاوت هریک از موضوعات درسی است.
اهداف برنامه درسی هنر
هدف از فعّالیّت های هنری درمدارس
غرض از فعّالیّت های هنری درمدارس این است که دانش آموزخلاقیت داشته باشد، توهمی مفید بیافریند، بینشی را حکایت کند، باطنی از یک انسان به نمایش بگذارد یا یک واقعه را تجسم کند. هنرمی تواند توانایی ترکیب و ساخت را در دانش آموزان تقویت کند، تخیل آن ها را توسعه دهد یا زیرسازی برای تفکرباشد. هنر می تواند موجب ایجاد فضایی باشدکه درآن فضا فعّالیّت هنری، روحیه همکاری با دیگران، روحیه کرامت و امیدبخشی رشدیابد. از طریق هنرمی توان توانمندیهای کودکان و نوجوانان را به خودشان تفهیم کرد و به آن ها جرأت حرکت و رشد داد. یکی از کارهای تربیتی، تفهیم علاقه ها و ذوق های دانش آموزان به آن هاست و این که به چه مصادیقی ازعلاقه ها رسیده اند، کدام یک را فهمیده اند، نه کدام یک عمل کرده اندو درعمل درحمل کدام یک مهارت یافته و انجام آن برایشان راحت و آسان شده است؟(کیومرثی، ۱۳۸۹: ص۳۹)
آشنایی کودکان با اساس هنرها نه تنهابه آنان توانایی بیان اندیشه با شیوه های هنری( زبان هنر) را می دهدبلکه قدرت تجزیه و تحلیل رویدادهای اطراف و همچنین دقت را درآن ها تقویت می کند.سیر تکاملی هنربا فعّالیّت پویای ذهن، رشد اندیشه های پربار و ذوق هنری، دقت، حافظه نظری، فعّالیّت فیزیکی وسنجش نظری ارتباط نزدیک دارد (محمدپور، ۱

نوشته ای دیگر :   دسترسی متن کامل - مطالعه و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر ...

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

۳۸۲: ص۱۲).
کودکان دبستانی بایدبتوانندمهارت های پایه را فراگیرند، نیازها و خواسته های خود را به دیگران بفهمانند و اندیشه ها و احساسات دیگران را نیزبفهمند و در ایجاد ارتباط انسانی و روابط عاطفی با دیگران و فرصت های بیشتریادگیری، فراگرفتن مهارت های حرکتی و برخورداری از نشاط و شادمانی و موفقیت کسب نمایند و به این وسیله قادربه رشدشخصیت و قدرت آفرینندگی خود باشند. در این باره فعّالیّت ها و محتوای برنامه های درسی هنرنخستین گامی است که درجهت آموزش مهارت های اساسی برداشته می شود و نیز موقعیت های یادگیری پرباری را برای همه آن ها فراهم می سازد(اسپارک، ۱۹۸۹).
اهداف برنامه درسی هنر درآموزش ابتدایی
هدف غایی
هدف غایی درس هنر برگرفته ازدیدگاه اسلام در مورد فلسفه حیات است و همسو با برنامه درسی ملی همانا دست یابی به مقام خلیفه الهی و قرب الهی است.
اهداف کلی
چنانچه بخواهیم اهداف کلی درس هنر را درارتباط با برنامه درسی ملی ارائه دهیم، ماتریسی به شکل ذیل خواهیم داشت:

تفکروتعقل تخیل، حل مسئله، تفکرانتقادی، ابداع وخلق، تفکرسیستمی، پرسش گری، کاوش گری، هدایت مشاهدات تحلیل، قضاوت براساس شواهد، تصمیم گیری، قضاوت بر اساس نظام معیار (تعقل )، تأمل درخود، خود ارزشیابی
ایمان وباور نگرش توحیدی، کرامت وقدرت اراده و انتخاب انسان، ارزشمندی تفکروتعقل، ارزشمندی مخلوقات، هدفمندی خلقت، ارزشمندی علم وعلم جویی، ارزشمندی نهادخانواده، وطن دوستی
علم کشف جهان به عنوان فعل خداوند، خودآگاهی، فرهنگ وهویت