پایان نامه حقوق

دانلود تحقیق با موضوع قانون استخدام کشوری

عنوان شده در بند بالا بازنشسته میشود، برابر ماده 23 قانون کار مستمری بازنشستگی آن تابع قانون تأمین اجتماعی میباشد و برابر ماده 77 قانون تأمین اجتماعی به وی به ازاء هر سال سابقه پرداخت... متن کامل

توسط 92، قبل
پایان نامه حقوق

پایان نامه رشته حقوق درباره : مطالعه تطبیقی

تطابق نداشت (علاوه بر سیستم حقوق نوشته در برزیل، که کلاً باعث تمایز نظام حقوقی این کشور با کشورهای تابع حقوق کامنلا، مثل آمریکا یا استرالیا میشود، آییندادرسیمدنی آن نیز به طور کل... متن کامل

توسط 92، قبل
پایان نامه حقوق

پایان نامه رشته حقوق درباره : حقوق مصرف کننده

قبل از اعمال تغییرات ماده 23 قانون آیین دادرسی فدرال در سال 1966، این گونه دعاوی برای کلیه اعضای گروه الزام آور بود. این ماده در طول زمان تغییراتی را در خود ایجاد کرده که هرچه بیشتر از... متن کامل

توسط 92، قبل
پایان نامه حقوق

منبع پایان نامه درمورد حق کسب و پیشه و تجارت

در آنجا به فعالیت خود ادامه میدهد و امرار معاش مینماید از لحاظ عرفی میگویند که ایشان حق آب و گل دارد.در خصوص طول مدت اشتغال دانستن چند نکته ضروری میباشد. اینکه شروع مدت از دو نظر باید... متن کامل

توسط 92، قبل