No category

پایان نامه با واژه های کلیدی وجوه نقد، ورشکستگی، ریسک ورشکستگی

و هریبار91؛ 2003). با اینحال، تحقیقات اخیر نشان می دهد که تمرکز روی بزرگنمایی اقلام تعهدی بدون توجه به کوچک نمایی جریان وجوه نقد، منجر به بحثی ناقص و نتایجی ناصحیح می شود (دسای، راجگوپال... متن کامل

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی قلام تعهدی، اقلام تعهدی، کیفیت سود

طبق نتیجه آن ها اقلام تعهدی با بیشترین خطای بالقوه، کمترین پایداری را ایجاد می کند. دیچو و همکاران (2008) پایداری و قیمت گذاری اجزای نقدی سود را مورد بررسی قرار دادند. آن ها دریافتند... متن کامل

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی کیفیت سود، قلام تعهدی، اقلام تعهدی

می دهد و اجزای سود در پیش بینی جریان نقد آتی بسیار با اهمیت است. نتیجه بررسی های بارث و سایرین نشان می دهد که اجزای مختلف اقلام تعهدی اطلاعات متفاوتی درباره جریان نقدی مورد انتظار آتی... متن کامل

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی مدیریت سود، قلام تعهدی، اقلام تعهدی

شرکت ها را در اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی کنترل کند. TAt = ( ∆CAt – ∆CLt – ∆CASHt + ∆STDEBTt – DEPNt) معادله (2-6) NDAt = ( 1/ At-1) +( ∆REVt / At-1) +(PPEt / At-1)معادله (2-7) که در معادلات بالا داریم: TAt= کل اقلام... متن کامل

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی قلام تعهدی، اقلام تعهدی، سرمایه گذاران

مدیران جهت تحقق اهداف سود مدنظرشان، می توانند تا پایان سال صبر کرده و از اقلام تعهدی اختیاری استفاده کنند، ولی در عوض باید این ریسک را تحمل نمایند که امکان دارد بدلیل محدود شدن این... متن کامل

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی کیفیت سود، اندازه گیری، صورتهای مالی

ی است. د- سود مبنای محاسبه مالیات و توزیع مجدد ثروت در میان افراد جامعه است و از این طریق به گسترش عدالت در سطح جامعه کمک می کند. از نظر دچو، کوتاری و واتز19 (1998) در مدل های تئوری برای... متن کامل

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی اقلام تعهدی، قلام تعهدی، کیفیت سود

مطلوبتر است که وجه نقد را به تصویر می کشد (پنمن ، 2001 و فرانسیس و سایرین29 ، 2005). 2- ضرایب پایداری سود قابل توجه باشد. کیفیت پایین سود با پایداری کم سود تعریف می شود (لو و تیاگاراجان30 ، 1993).... متن کامل

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی قلام تعهدی، اقلام تعهدی، ورشکستگی

بسزایی دارد. بنابراین مطالعه رابطه بین ریسک ورشکستگی و نابهنجاری اجزای سود لازم به نظر می رسد. این مطالعه به حدس توماس12(2000) پاسخ می دهد.وی بیان می کند که بزرگنمایی و کوچک نمایی... متن کامل

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی قلام تعهدی، اقلام تعهدی، ریسک ورشکستگی

بسمه تعالی دانشکده اقتصاد و حسابداری (این چکیده به منظور چاپ در پژوهش‌نامه دانشگاه تهیه شده است» نام واحد دانشگاهی: تهران مرکزی کد واحد: 101 کد شناسایی پایان‌نامه: 10121301912053 عنوان... متن کامل

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه با واژگان کلیدی نیروی انسانی، استاندارد، امارات متحده عربی

: با پیوستن به سازمان بین المللی کار (A.L.O) در سال 1972 ،1قطر بعضی ازاستانداردهای این سازمان را پذیرفته است و طبق آن ملزم به احترام ، ترویج و تشخیص حقوق اساسی کارکه توسط این سازمان وضع شده... متن کامل

توسط admin3، قبل