پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه ارشد با موضوع مصرف انرژی، ایجاد دانش، نیروی کار، نفت و گاز

ده شده طبق استاندارد ASTM-A370. 58شکل ‏316، نمودار تنش– کرنش حقیقی حاصل از آزمایش کشش. 58شکل ‏41، هندسه اجزای قالب و لوله در نرمافزار شبیهسازی. 61شکل ‏42، مونتاژ اجزای قالب و لوله در... متن کامل

توسط mitra1--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع تحقیق با موضوع عیب تولید، هیدرولیک

گرفتند. ‏0 تفاوت تنش فشاری در قوس داخلی با قطرهای مختلف را نشان میدهد، همانطور که در شکل دیده میشود تمایل به چروک در حالتی که مقدار لقی برابر 5/0 میلیمتر است کمتر از حالتی که میزان لقی... متن کامل

توسط mitra1--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع تحقیق با موضوع مصرف انرژی، ایجاد دانش، نیروی کار، نفت و گاز

یدرولیکی کنترل فشار. 55شکل ‏312، تجهیزات اندازه‌گیری الف- ضخامتسنج مکانیکی، ب- کولیس دیجیتالی. 56شکل ‏313، ابعاد نمونه آزمون کشش مطابق استاندارد ASTM-A370. 57شکل ‏314، دستگاه تست کشش... متن کامل

توسط mitra1--javid، قبل