روش های خلاقاته و کاربردی

مفهوم دانش صریح و دانش ضمنی

دانش صریح و دانش ضمنی 2-2-5-1- دانش صریح دانش صریح، دانشی است که عینی بوده و می‌تواند به صورت رسمی‌و زبان سیستماتیک بیان شود. نوناکا معتقد است که این نوع دانش مستقل از کارکنان بوده و در... متن کامل

توسط مدیر سایت، قبل
روش های خلاقاته و کاربردی

نحوه ی اعمال مدیریت مشارکتی

نحوه ی اعمال مدیریت مشارکتی : نحوه ی اعمال مدیریت مشارکتی و شرکت کارکنان دراداره ی امور سازمان ها ،علیرغم به کاربردن عنوان مشترک (مدیریت مشارکتی ) با یکدیگر تفاوت های فراوان دارد.... متن کامل

توسط مدیر سایت، قبل
روش های خلاقاته و کاربردی

عواملی که تاثیر شگرفی در عملکرد کارکنان دارد

عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان برای ارتقاء عملکرد و بهبود رفتارهای کارکنان، به نحوی که به موفقیت سازمان منجر شود باید عوامل مؤثر بر عملکرد و رفتار را بشناسیم و آن­ها را مدیریت کنیم.... متن کامل

توسط مدیر سایت، قبل