روش های خلاقاته و کاربردی

عواملی که تاثیر شگرفی در عملکرد کارکنان دارد

عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان برای ارتقاء عملکرد و بهبود رفتارهای کارکنان، به نحوی که به موفقیت سازمان منجر شود باید عوامل مؤثر بر عملکرد و رفتار را بشناسیم و آن­ها را مدیریت کنیم.... متن کامل

توسط 92، قبل