پایان نامه مدیریت

منبع مقاله با موضوع ارزش ویژه برند

مورد بررسی قرار گرفته است .جامعه آماری این تحقیق کل مشتریان اصلی (از نظر شرکت مشتریانی که بالای سه میلیارد ریال خرید انواع بیمه نامه داشتهاند) شرکت بیه نوین میباشند که تعداد آنها ۴٠... متن کامل

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه مدیریت

منبع مقاله با موضوع ارزش ویژه برند

در صورتیکه بعد ارزش ویژه ارتباطی هم بر ترجیح نام و نشان تجاری و هم بر قصد خرید مشتریان تأثیر مثبت و معناداری داشته است. همچنین عامل ترجیح نام و نشان تجاری نیز تأثیر مثبت و معناداری بر... متن کامل

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه مدیریت

منبع مقاله با موضوع ارزش ویژه برند

صرفشده از نظر مشتری، هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت لحاظ میشود (یانگ و همکاران ، 2004). مدل شث در مورد ارزش مشتری در ارتباط با سایرمؤلفه های بازاریابی نیز مورد استفاده قرارگرفته است که... متن کامل

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه مدیریت

منبع مقاله با موضوع استراتژی بازاریابی

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت بتوانند کالاهای خود را به فروش برسانند. این در حالی است که پژوهشی تا به امروز این فرضیه را بررسی ننموده و میزان اثرپذیری... متن کامل

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه مدیریت

دانلود رایگان پایان نامه مدیریت در مورد توسعه گردشگری

یافتن روابط علمیروش جمع آوری داده هاسئوال باز – مبتنی برفرآیند، مصاحبه هایعمیق، نیمه سازمان یافته یا سازماننایافته،مشاهده و مشارکت در فرآیند موردتحقیقسئوال بسته، مبتنی بر... متن کامل

توسط مدیر سایت، قبل