پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق : دیوان بین المللی

مطرح میشود، بپذیرند. درسال های اخیر دیوان دو مجموعه قواعد اختیاری یکی در زمینه داوری ودیگری در زمینه سازش اختلافات زیست محیطی ومنابع طبیعی را به تصویب رسانده وبرای استفاده دراختیار... متن کامل

توسط مدیر سایت، قبل