پایان نامه مدیریت

پایان نامه مدیریت : بازاریابی رابطه مند

ل بازاریابی رابطه مند تلاشهای زیادی صورت گرفته است . دایر (1884) مدلی پنج مرحلهای که شکل گیری روابط را نشان میدهد را ارائه کرد . بیتی و همکاران (1886)، مراحل تکوین و شکل گیری رابطه را مورد... متن کامل

توسط mitra5--javid، قبل
پایان نامه مدیریت

منبع مقاله درمورد برنامه درسی ملی

تقسیم کار در سطح ملی و الزامات در این مسیر به صورت شفاف و دقیق مشخص شده باشد. در تهیه سند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورش کوشش شده تا با الهام گیری از اسناد بالا دستی و بهره گیری از ارزش... متن کامل

توسط mitra5--javid، قبل