No category

پایان نامه با واژه های کلیدی وجوه نقد، قلام تعهدی، اقلام تعهدی

ی رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته از آزمون ضریب کلی رگرسیون استفاده شده است. در نهایت برای بررسی تاثیر متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته از تحلیل رگرسیون استفاده شده است. 4-4 مدل... متن کامل

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی اثرات ثابت، داده های ترکیبی، جریان نقدی

تجزیه و تحلیل داده های تحقیق و برآورد مدل ها، از سیستم معادلات همزمان95 با رویکرد داده های ترکیبی96 استفاده شده است. دادههای ترکیبی اصولاً به حرکت واحدهای مقطعی طی زمان اشاره دارند.... متن کامل

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی ریسک ورشکستگی، ورشکستگی، اقلام تعهدی

ت که مدل درسطح اطمینان 99 درصد معنادار می باشد. ضریب تعیین R2 مک فادن برابر 324/0 بوده و بیانگر این مطلب است که تقریباً 32% از تغییرات متغیر وابسته با متغیرهای مدل قابل تبیین است. جدول 4-8... متن کامل

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی وجوه نقد، ورشکستگی، ریسک ورشکستگی

و هریبار91؛ 2003). با اینحال، تحقیقات اخیر نشان می دهد که تمرکز روی بزرگنمایی اقلام تعهدی بدون توجه به کوچک نمایی جریان وجوه نقد، منجر به بحثی ناقص و نتایجی ناصحیح می شود (دسای، راجگوپال... متن کامل

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی اقلام تعهدی، قلام تعهدی، کیفیت سود

بازده سهام)” و بهبود عملکرد سهام با به کارگیری همزمان هر دو نابهنجاری در بازار سرمایه ایران پرداختند. این موضوع از طریق بررسی عملکرد پرتفوهای تشکیل شده روی مخارج سرمایه ای و اقلام... متن کامل

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی قلام تعهدی، اقلام تعهدی، کیفیت سود

طبق نتیجه آن ها اقلام تعهدی با بیشترین خطای بالقوه، کمترین پایداری را ایجاد می کند. دیچو و همکاران (2008) پایداری و قیمت گذاری اجزای نقدی سود را مورد بررسی قرار دادند. آن ها دریافتند... متن کامل

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی کیفیت سود، قلام تعهدی، اقلام تعهدی

می دهد و اجزای سود در پیش بینی جریان نقد آتی بسیار با اهمیت است. نتیجه بررسی های بارث و سایرین نشان می دهد که اجزای مختلف اقلام تعهدی اطلاعات متفاوتی درباره جریان نقدی مورد انتظار آتی... متن کامل

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی قلام تعهدی، اقلام تعهدی، سرمایه گذاران

مدیران جهت تحقق اهداف سود مدنظرشان، می توانند تا پایان سال صبر کرده و از اقلام تعهدی اختیاری استفاده کنند، ولی در عوض باید این ریسک را تحمل نمایند که امکان دارد بدلیل محدود شدن این... متن کامل

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی مدیریت سود، قلام تعهدی، اقلام تعهدی

شرکت ها را در اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی کنترل کند. TAt = ( ∆CAt – ∆CLt – ∆CASHt + ∆STDEBTt – DEPNt) معادله (2-6) NDAt = ( 1/ At-1) +( ∆REVt / At-1) +(PPEt / At-1)معادله (2-7) که در معادلات بالا داریم: TAt= کل اقلام... متن کامل

توسط admin3، قبل
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی اقلام تعهدی، قلام تعهدی، کیفیت سود

مطلوبتر است که وجه نقد را به تصویر می کشد (پنمن ، 2001 و فرانسیس و سایرین29 ، 2005). 2- ضرایب پایداری سود قابل توجه باشد. کیفیت پایین سود با پایداری کم سود تعریف می شود (لو و تیاگاراجان30 ، 1993).... متن کامل

توسط admin3، قبل