نوامبر 24, 2020

مدیر سایت

1 min read

شکل ۲-۳ فرایند پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری(عباسی و ترکمنی،۱۳۸۹ ، ص ۲۲).همچنین ساختار اطلاعاتی درCRMرا می توان با...

1 min read

منابع فارسی..................................................................................................................................................۵۵منابع انگلیسی...............................................................................................................................................۵۷چکیده انگلیسی...........................................................................................................................................۶۰فهرست جدول هاعنوان صفحهجدول ۲-۱ ترکیبات شیمیایی اسانس مرزه..................................................................................................۲۷جدول ۴-۱ میانگین ضخامت فیلم های شاهد و نمونه...

1 min read

نشاسته.................................................................................................................۲۴۲-۷- معرفی مرزه........................................................................................................................................۲۴۲-۷-۱- طریقه اسانس گیری......................................................................................................................۲۷۲-۸- خواص کاربردی فیلمهای نشاستهای..................................................................................................۲۸۲-۸-۱- بازدارندگی نسبت به بخار آب .....................................................................................................۲۸۲-۸-۲- بازدارندگی نسبت به گازها...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.