پایان نامه حقوق

دانلود تحقیق در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر

را – در صورت حسن اسلام وی- با دیگر مسلمانان مساوی دانسته‌اند، و شدیدا تفرقه در این باره را مورد انکار قرار داده‌اند (نجفی، 1392، ج43، ص33).لذا روایات 800 درهم باید ناظر به مواردی باشد که... متن کامل

توسط 92، قبل