دانلود پایان نامه

فهرست
عنوان صفحه
فصل اول کلیات
مقدمه……..………………………………………………………………………….………………… 2
1-2.بیان مسئله……………………………………………………………………………………….. .. 4
1-3. اهمیت وضرورت پژوهش……….……………………………………………………………………… 6
1-4.فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………….. 8
1-4-1.فرضیه اصلی:………………………………………………………………….. 8
1-4-2.فرضیات فرعی :…………………………………………………………………. 8
1-5.سؤالات تحقی………………………………………………………………………………….. 8
1-5-1.سوال اصلی: ………………………………………………………………………………… 8
1-5-2.سوالات فرعی:……………………………………………………………………………….. 8
1-6.تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها…………………………………………………………….. 10
1-6-1.تعاریف نظری…………………………………………………………………… 10
1-6-2.تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………. 11
فصل دوم
ادبیات تحقیق
مقدمه:…………………………………………………………………………………………………. 13
الف:چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………….. 13
2-1.فرسودگی شغلی………………………………………………………………………………… 13
2-2. رویکرد های مختلف نسبت به فرسودگی شغلی …………………..……………………….. 14
2-2-1. رویکرد بالینی …………………………………………………………………………… 14
2-2-2 رویکرد روانشناختی- اجتماعی…………………………………………………………….. 16
2-2-3 رو یکرد تبادلی چرنیس………………………………………………………………………. 17
2-3.مدل کاپنر……………………………………………………………………………………….. 18
2-4. رویکرد ساختاری………………………………………………………………………………. 19
2-5 مراحل فرسودگی شغلی……………………………………………………………………… 20
2-5-1 دیدگاه ماسلاچ……………………………………………………………………………….. 30
2-5-2 دیدگاه پستونچی…………………………………………………………………………….. 21
2-5-3 مراحل فرسودگی شغلی معلمان از دیدگاه ساراسون:…………………………………… 22
2-6 عوامل فرسودگی شغلی…………….……………………………………………………………… 23
2-7 نشانه های فرسودگی شغلی……………………………………………………………………….. 23
2-8 عوارض فرسودگی شغلی ……………………………………………………………………… 25
2-9 استرس شغلی…………………………………………………………………………………. 26
2-9-1 منابع استرس شغلی…………………………………………………………………………… 27
2-9-2 ارتباط استرس شغلی با فرسودگی شغلی……………………………………………………. 28
2-10 چگونگی پیدایش فرسودگی شغلی……………………………………………………. 29
2-10-1 شخصیت فرد و فرسودگی شغلی………………………………………………………… 31
2-10-2 فرسودگی شغلی و شغل آموزگاری……………………………………………………… 33
2-11 فشار روانی …………………………………………………………………………………. 34
2-11-1 آثار تخریبی فشار روانی در تدریس ………………………………………………….. 35
2-11-2 راه های کاهش فشار روانی معلمان ……………………………………………………….. 35
2-12.ارگونومی………………………………………………………………………………………. 36
2-13.تاریخچه ارگونومی…………………………………………………………………………… 39
2-14.رویکرد های جدید در ارگونومی ……………………………………………………………. 40
2-14-1.تعریف سیستم ……………………………………………………………………………. 41
2-14-2.ارگونومی و سیستم کار……………………………………………………………………. 42
2-14-3.ارگونومی سخت افزار……………………………………………………………………… 43
2-14-4.ارگونومی محیطی………………………………………………………………………… 43
2-14-5.ارگونومی شناختی (نرم افزار)………………………………………………………………. 43
2-14-6.ماکرو ارگونومی…………………………………………………..………………………. 44
2-14-7.ماکروارگونومی و ساختار سازمان………………………………………..…………… 44
2-14-8.ارگونومی و کیفیت…………………………………………………..……………………. 47
2-15.ارگونومی مشارکتی…………………….………………………………………………..… 48
2-16.شاخه های دانش ارگونومی………………………………….……………………………..… 50
2-17.چگونگی اجرای ارگونومی…………………………………………………………………… 52
2-18. طراحی یک پست کار……………………………………………………………………….. 54
2-19.نگرش حرفه ای……………………………………………………………………………….. 57
2-20.تأثیر نگرش حرفه ای بر عملکرد دبیران……………………………………………………… 59
2-20-1. تدریس به منزله مؤلفه ای هنری ………………………………………………………….. 64
2-20-2. تقویت ویژگی پژوهندگی در معلم…………………………………………………..……………. 67
2-20-3. توجه به تربیت، آموزش و بازآموزی معلم ………………………………………………. 68
2-21. انواع آموزش در توسعه استانداردهای آموزشی و نگرش حرفه ای معلمان……………….. 71
ب:پیشینه و مدل تحلیلی تحقیق………………………………………………………………………. 73
2-1.پیشینه داخلی…………………………………………………………………………………….. 73
2-2.پیشینه خارجی…………………………………………………………………………………… 74
2-3.مدل تحلیلی تحقیق بر اساس فرضیات….………………………………………………………..…..…77
2-4.مدل تحلیلی تحقیق بر اساس متغیر های میانجی ………………………………………………………….78

فصل سوم:
روش تحقیق
مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 80
3-1.روش تحقیق………………………………………………………………………………………… 80
3-2.جامعه آماری…………………………………………………………………………………………… 81
3-3.نمونه آماری ……………………………………………………………………………………… 81

3-4.ابزار و روش های جمع‌آوری اطلاعا………………………………………………….…………… 82
3-4-1.پرسشنامه …………………………………………………………………………………..… 82
3-4-2روایایی و پاپایی پرسشنامه ها………………………………………………………………… 84
3-5-. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون‌های آماری مورد استفاده…………………………… 84
1-3-5. شیوه تحلیل داد ه ها……………………………………………………………………….. 84

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه: ..……………………………………………………………………………………………..……… 87
4-1.آمار توصیفی…………………………………………………..………………………………..…87
4-2.آمار استنباطی……..………………………………………………………………………………….99
فصل پنجم:
بحث و نتیجه گیری
مقدم109
5-1.نتیجه گیری …….….…………………………………………………………………………………109
5-2.بحث وبرسی110
5-3.پیشنهادات کلی.……..…..…………………………………………………………………………..112
5-4.پیشنهادات برای تحقیقات آتی…….….…………..………………………………………………..115
5-5.محدودیتها…………..…………………….…………………………………………………………116
منابع و مراجع:……..….…………………………………………………………………………………. 118
مقالات ،نشریات،پایان نامه ها 124
منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………..128
پیوستها (پرسشنامه ها)
چکیده لاتین
عنوان لاتین.

فصل اول
کلیات پژوهش

مقدمه
تدریس حرفه ای پیچیده و دارای ابعاد متعددی است. معلمان برای داشتن انرژی و اشتیاق به کار نیازمند نگرش حرفه ای نسبت به شغلشان می باشند.یکی از اهداف تعلیم و تربیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است و نتایج فعالیت های آموزشی معلمان در پیامدهای تحصیلی دانش آموزان است. پژوهش ها نشان داده است که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ارتباط نزدیکی با نگرش حرفه ای معلمان دارد که آن نیز به نوبه خود از ویژگی ها، باورها و عقاید معلمان درباره توانای یهای حرفه ایشان تأثیر می پذیرد از سوی دیگر احساس تعهد معلم می تواند عملکرد شغلی و کیفیت آموزشی را تعیین کند و معلم متعهد به عنوان اساسی ترین مؤلفه موفقیت مدرسه شناخته می رشود براساس مطالعات براون ، آنفارا و رانسی در مدارسی که کارآیی بالا دارند و انتظارات معلمان از دانش آموزان بیشتر و احساس تعاون بین همکاران قویتر است، معلمان نسبت به شغلشان افتخار می کنند، با والدین و انجمن اولیا و مربیان ارتباط قویتری دارند و از احساس کارآمدی بالاتری برخوردارند. مطالعات والسترم و لوئیس (2008؛ به نقل از مک.کوچ و کلبرت 2006:8) نشان می دهد که فراهم کردن فرصت های بزرگ تر برای فعالیت های مشارکتی معلمان به منظور رسیدن به اهداف اصلاحی تعلیم و تربیت حائز اهمیت بسیار است. پژوهش ها نشان داده است که نگرش حرفه ای معلمان است که ارتباط نیرومندی با موفقیت دانش آموزان دارد این متغیر به عنوان یکی از کارآمدترین ابعاد آموزشی از مسائل مختلفی تأثیر پذیر است یکی از این ابعاد تحلیل رفتگی شغلی می باشد. شرایط حاکم بر محیطی که ما کارهای خود را در آن انجام می دهیم برعملکرد شغلی تأثیر بسزایی دارد. اگر محیط و شرایط کار بسیار گرم، پر سر و صدا، دورافتاده، ساعات کاری زیاد و نامنظم، استرسزا، فشار زیاد فیزیکی بر بدن و… باشد ، به عملکرد شغلی افراد آسیب وارد خواهد نمود. در مجموع، شرایط فیزیکی و عوامل روانشناختی کار در میزان بهره وری و عملکرد شغلی مؤثر بوده و هرگونه نقص، پیامدهای منفی زیادی را برای بهره وری، انگیز هها و مهارتهای نیروی انسانی به همراه خواهد داشت(مهداد،49:1381)
یکی از مفاهیمی که در سالهای اخیر توجه اندیشمندان علوم رفتاری و مدیریت را به خود معطوف ساخته، از رمق افتادن، بیحالی، سستی و رخوت متصدی شغل است که اصطلاحاً فرسودگی شغلی نامیده می شود که نهایتا منجر به تحلیل رفتگی شغلی می شود.(ساعتچی،136:1380)

 

مطلب مرتبط :   -فایل تمام متن

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فرسودگی اصطلاحی است که جهت توصیف تغییرات منفی در نگرش، روحیه و رفتار افراد در مواجهه با فشارزاهای شغلی به کار برده می شود. در این پدیده، فرد از لحاظ هیجانی دچار خستگی گردیده، نگرش و احساسات منفی نسبت به سازمان پیدا میکند و به تدریج احساس کاهش کفایت در ایفای وظایفش می نماید. عارضه فرسودگی نوعاً یک اختلال روانی نیست ولی به آهستگی در طول زمان توسعه یافته و ممکن است واقعاً تبدیل به یک ناتوانی روانی و تحلیل رفتگی شغلی می گردد ، به طوری که برخی از صاحبنظران، تحلیل رفتگی شغلی را در رده اختلالات انطباقی در راهنمای تشخیصی، آماری اختلالات روانی طبقه بندی می نمایند (مالاچ،2:1994)
معلمان به دلیل نوع شغل خود و تکراری بودن فرآیند کاری خود از جمله اقشاری محسوب می شوند که به صورت فراوان دچار فرسودگی شغلی می شوند در نتیجه مطالعات شغلی آنها می تواند کمک شایانی به بهبود وضعیت آنها در مورد شغلشان داشته باشد.متغیر دیگری که در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد ارگونومی می باشد. در یک قرن گذشته، پیشرفت دانش و تکنولوژی موجب رشد گسترده اقتصادی در غالب کشورهای صنعتی شده است. امروزه، ثروت مادی به طور اساسی حاصل به کار بستن دانش فنی و بیش از هر چیز دیگر، ثمره کاربردآگاهی ها در زمینه علم و فن است. در این مفهوم، آنچه در رابطه با پیشرفت اجتماعی همراه با رشد مستمر اقتصادی اهمیت پیدا می کند، تطبیق دادن دانش فنی با نیاز استفاده کنندگان این دانش و شرایط فرهنگی، اجتماعی و فیزیکی موجود در کاربرد آن است. بسیاری از شواهد به ویژه در کشورهای در حال رشد صنعتی نشان داده است که فقدان تناسب میان تکنولوژی و استفاده کننده آن در محیطی که تکنولوژی در آن بکار گرفته می شود، نتایج منفی از قبیل پایین بودن سطح و کیفیت تولید و بالا بودن میزان جراحات و حوادث ناشی از کار را سبب شده است بسیاری از این گونه مشکلات در محیط کار با توسل به شیوه های ارگونومیکس از میان برداشته می شود. ارگونومی به منظور گرفتن حداکثر تکنولوژی، تامین رفاه کارکنان و استفاده توأم با کارآیی از تأسیسات تولیدی و خدماتی در جهت تحقق بخشیدن به تولید بالاتر، بهبود وضع بهداشتی، حفظ سلامتی و تحصیل رضایت در محیط کار مورد استفاده قرار می گیرد(ساعتچجی،162:1380)ارگونومی عبارت است از مطالعه علمی انسان ها در ارتباط با محیط کارشان. ارگونومی دانش جوانی است که در افزایش بهره وری و بالا بردن سطح تندرستی کارکنان نقش به سزایی دارد. ارگونومی رابطه متقابل انسان، محیط و ماشین و ابزارآلات را بررسی می کند و در پی بهینه نمودن تناسب آنها با یکدیگر است. ارگونومی به سنجش و ارزیابی توانمندی انسانی می پردازد و بدین ترتیب مهندسان و طراحان را در هر چه متناسب تر ساختن سیستم ها و فرآیندها با ویژگی های انسانی، یاری می دهد. متأسفانه نگرش سنتی مدیریت برای پاسخگویی به مسایلی از قبیل طراحی محیط کار، حفاظت از نیروی کار، بهبود بازدهی و بهره وری نیروی کار، کاهش مصرف انرژی، افزایش سرعت و دقت و ایمنی و کاهش میزان حوادث ناشی از کار، در بازار پر رقابت و جهانی کنونی به شدت ناکافی است و لازم است مدیران سازمان های امروزی تجدید نظر کلی در این امور به عمل آورند و به ارگونومی بیش از پیش بها دهند(مردوخی،1375).در این پژوهش بر آن هستیم که این سه متغیر را مورد بررسی قرار دهیم و تأثیرات و ارتباط آنها با یکدیگرا را مورد بررسی قرار دهیم.
عنوان تحقیق:
ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی ، نگرش حرفه ای معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتی شهرشیرازدر سال 1392
1-2.بیان مسئله
مسئله یعنی تفاوت بین وضع موجود و مطلوب.به عبارت دیگر، مسئله یعنی فاصله بین جایی که هستیم و جایی که می خواهیم باشیم. مسئله وقتی حل می شود که توانسته باشیم وضعیت موجود را به وضعیت مطلوب تبدیل کرده باشیم.
امروزه بیشترین مشکلی که در سازمان ها وجود دارد بهره وری پایین سازمان می باشد و تمامی راهکارها و پژوهش هایی که می تواند عملکرد نیروی انسانی را در سازمان ها بهبود ببخشد از اهمیت بسیاری برخوردار است و حل این مشکلات می تواند مسائل زیادی را از سازمان حل کند.اارگونومی به عنوان علمی که مدت زیادی از ابداع آن طی نمی شود می تواند کمک شایانی در بهبود عملکرد نیروی انسانی داشته باشد و از مسائل فراوانی مانند فرسودگی شغلی جلوگیری کند.امروزه بصورت گسترده این موضوع مورد قبول واقع شده که بعلت تغییر تحولات سریع در جامعه مدرن ، برنامه آموزش مدارس نیز باید طوری طراحی شوند که با مهارت های زندگی آنها مرتبط باشند . در مفهوم کلی تحصیلات فیزیکی بایستی به طور دیگری که بتواند در زندگی که بر پایه تکنولوژی نهاده شده ایجاب شود. به راستی که در این روزها تمایل به استفاده از تحصیلات فیزیکی نسبت به گذشته بیشتر و بیشتر می شود که هر دو مبحث تئوری و عملی موضوعات آموزش سلامت را احاطه می کند. بنابراین ارگونومیک نه تنها بایستی با فعالیت های فیزیکی و ورزش سرکار داشته باشد بلکه بایستی عملکرد های فیزیکی و مهارت های زندگی ارگونومیک می بایستی برای زندگی مدرن که بر پایه تکنولوژی بنا نهاده شده راه حلی پیدا کند (کارزار جدی ،94:1373)
مسئله دیگری که در سازمان ها وجود دارد عاملی به عنوان تحلیل رفتگی شغلی می باشد که در نتیجه استرس،فشار روانی و فرسودگی شغلی بوجود می آید. پژوهش های فراوانی انجام شده است که در آنها سعی شده است با بهره گرفتن از بهبود جو سازمان و عملکردهای مدیریتی فرسودگی وتحلیل رفتگی شغلی کاهش پیدا کند ولی کمتر پژوهشی تاکنون انجام شده است که راهکار فیزیکی برای این مورد پیشنهاد دهد که بتواند بر تحلیل رفتگی شغلی مؤثر باشد.با این بحث می توان به این نکته دست پیدا کرد که یک شغل رضایت آمیز وسازگاری شغلی طی زمان ممکن است منبع نارضایتی وعدم سازگاری شده وهمین امر سبب شود که فرد از روال طبیعی وعادی خود خارج گردیده ودستخوش فرسودگی شود. بی تردید بسیاری ازمشاغل فشارزا می باشند اما کارکنان سازمانها می دانند که چگونه بااین نوع فشارها کنار آمده واز آسیبهای آن مصون بمانند . اما بعضی ازافراد ، بنا به تحمل ناپذیر بودن استرس و عوامل فشارزا ویا قدرت وتوانایی مقابله ضعیف ، دایماً احساس تنش میکنند احساس دایمی فشار اثرات آسیب زای چندی را برجای میگذارد که از آن به نامفرسودگی و تحلیل رفتگی شغلی یاد می کنند (صمدی ،23:1385)
ارگونومی یا همان مهندسی فاکتورهای انسانی ، علمی ترکیبی است که سعی دارد ابزارها، دستگاه ها، محیط کار و مشاغل را با توجه به توانایی هایی جسمی – فکری و

مطلب مرتبط :  


دیدگاهتان را بنویسید