دانلود پایان نامه

theory) ………………………………37
2-3 مقدمه ای بر امواج………………………………………………………………………………………….41 3-3 تئوری امواج…………………………………………………………………………………………………..42 1-3-3 امواج منظم………………………………………………………………………………………………..43 2-3-3 امواج نامنظم………………………………………………………………………………………………49
4-3 توصیف آماری امواج………………………………………………………………………..53
5-3 طیف دامنه و انرژی امواج………………………………………………………………53
1-5-3 طیف پیرسون موسکویچ…………………………………………………..58
2-5-3 طیف جانسوپ………………………………………………………………….59
3-5-3 طیف برت اشنایدر…………………………………………………………..61
4-5-3 طیف نیومن……………………………………………………………………..62
5-5-3 طیف نیومن……………………………………………………………………..62
فصل چهارم : سیستم های خطی یک در جه آزادی
1-4 ارتعاش آزاد نامیرا ……………………………………………………………………..63
2-4 ارتعاش آزاد میرا ………………………………………………………………………65
3-4 کاهش لگاریتمی…………………………………………………………………………70
فصل پنجم:اطلاعات مساله و تحلیل سکوی نیمه شناور خرپایی
1-5 معرفی مشخصات مساله……………………………………………………………………………72
1-1-5- مدل تست……………………………………………………………………………….73
2-5 محاسبه نیروهای وارد بر سازه…………………………………………………………………..76
1-2-5 محاسبه نیروی surge وارد بر سکو به روش موریسون…………….76
2-2-5 محاسبه نیروی surge وارد بر سازه با استفاده از تئوری تفرق ..79 – -32-5 نیروی heave وارد بر سکو با استفاده از معادلات موریسون…….80
4-2-5 نیروی heave وارد بر سکو با استفاده از تئوری تفرق………………83
5-2-5 لنگر pihtch وارد بر سکو با استفاده از معادلات موریسون………..85
1-5-2-5 لنگر ناشی از نیروی surge وارد بر یک استوانه……………85
2-5-2-5 لنگر ناشی از نیروی heave وارد بر ستون ها………………….86
3-5-2-5 لنگر ناشی از صفحات افقی(heave plate)…………………….86
6-2-5 محاسبه لنگر pitch با استفاده از تئوری تفرق……………………………87
1-6-2-5 لنگر ناشی از نیروی surge……………………………………………….87
2-6-2-5 لنگر ناشی از نیروی heave………………………………………………88
3-6-2-5 لنگر ناشی از صفحات افقی…………………………………………………88
3-5 محاسبه حرکت سازه(RAO) تحت موج تکی…………………………………………….89
1-3-5 محاسبه پاسخ واحد سازه برای حرکت در جهتheave…………………89
2-3-5 محاسبه پاسخ واحد سازه برای حرکت در جهت pitch…………………..90
4-5 پاسخ سازه تحت موج های تصادفی(طیفی)………………………………………………….91
فصل ششم: ارائه نتایج و بحث در آنها
1-6 نیروی وارد بر سکو در جهت surge ………………………………………………………….93
2-6 نیروی وارد بر سکو در جهت heave……………………………………………………………94
3-6 لنگر وارد بر سکو در جهت pitch ……………………………………………………………….95
4-6 پاسخ حرکتی سازه در جهت heave به موج با دامنه واحد …………………………96
5-6 پاسخ حرکتی سازه در جهت pitch به موج با دامنه واحد…………………………….98
6-6تحلیل سازه برای موج های تصادفی……………………………………………………………..99
1-6-6طیف پاسخ سازه برای حرکت در جهت heave ………………………..100
2-6-6طیف پاسخ سازه برای حرکت در جهت pitch…………………………102
7-6 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………104
8-6پیشنهادات برای ادامه کار…………………………………………………………………………..105
شکل 1-1 درجات آزادی ……………………………………………………………………………………………….2
شکل 2-1 سکوی نیمه شناور خرپایی مدل…………………………………………………………………..7
شکل (1-2) سکوی ستونی ساده…………………………………………………………………………………10
شکل(2-2)سکوهای برجی مفصلی و برجی مفصلی خرپایی………………………………………11
شکل (3-2) سکوی تراس اسپار با صفحات افقی………………………………………………………..12
شکل(4-2) تراس اسپار با صفحات افقی……………………………………………………………………..13
شکل (5-2) نمایی از یک سکوی نیمه مغروق…………………………………………………………….15
شکل ( 6-2) نوعی از یک سکوی نیمه شناور خرپایی………………………………………………..16
شکل(7-2)سکوی نیمه شناور خرپایی مورد مطالعه……………………………………………………18
شکل 1-3 معرفی پارامترهای به کار رفته در محاسبات……………………………………………..22
شکل 2-3 معرفی پارامترهای به کار رفته در محاسبات……………………………………………..24
شکل 3-3 معرفی پارامترهای به کار رفته در محاسبات……………………………………………..25
شکل 4-3 رژیم های مختلف جریان در اطراف اعضای استوانه ای……………………………..27
شکل 5-3 نیروی وارد بر اعضای لاغر ناشی از امواج…………………………………………………..32
شکل 6-3 موج برخوردی، متفرق شده و منعکس شده برای یک استوانه قائم…………..37
شکل 7-3 رژیم های جریان مختلف در صفحه (D/L و K.C)…………………………………39
شکل 8-3 مقایسه شکل امواج با تئوری های متفاوت………………………………………………..44
شکل 9-3 محدوده اعتبار تئوری های امواج……………………………………………………………….44
شکل 10-3 پارامترهای موج نامنظم……………………………………………………………………………50
شکل 11-3 طیف انرژی ……………………………………………………………………………………………..54
شکل 12-3 مقایسه دو طیف پیرسون مسکوویچ و جان سواپ…………………………………..60
شکل 1-4 نوسانگر نامیرای خطی………………………………………………………………………………..62
شکل 2-4 ارتعاش آزاد نامیرا……………………………………………………………………………………….64
شکل 3-4 نوسانگر خطی میرا………………………………………………………………………………………65
شکل 4-4 اثر میرایی در ارتعاش آزاد…………………………………………………………………………..68
شکل 5-4 ارتعاش آزاد میرا………………………………………………………………………………………….69
شکل 6-4 نحوه تعیین کاهش لگاریتمی……………………………………………………………………..70
شکل (1-5)-مدل تست مورد نظر……………………………………………………………………………….74
شکل (2-5) المان انتخابی روی استوانه عمودی…………………………………………………………75
شکل (3-5) محل قرار گیری ستون ها……………………………………………………………………….77
شکل (1-6)-پریود موج در برابر پارامتر ka……………………………………………………………..91
شکل(2-6)-محدوده فرمول های نیرو…………………………………………………………………………92
شکل (3-6)-نیروی وارد بر سازه در جهت X بر اثر موج با دامنه واحد…………………….93
شکل (4-6)- نیروی وارد بر سازه در جهت Y بر اثر موج با دامنه واحد……………………94
شکل (5-6)- لنگر وارد بر سازه در جهت Pitch بر اثر موج با دامنه واحد……………….95
شکل(6-6)- جابجایی سازه در جهت Y بر اثر موج با دامنه واحد……………………………..97
شکل(7-6)-چرخش سازه در جهت pitch بر اثر موج با دامنه واحد……………………….98
شکل (8-6)- طیف جانسواپ انتخابی……………………………………………………………………….99
شکل (9-6)- مقایسه طیف های پاسخ سازه در جهت Heave……………………………..100
شکل(10-6)-مقایسه طیف های پاسخ سازه در جهت pitch…………………………………101
چکیده
سکوی نیمه شناور خرپایی یک سازه جدید در صنعت سازه های فراساحل است که از یک قسمت خرپایی برای ایجاد جرم اضافه با استفاده از صفحات افقی استفاده می کند. در این پایان نامه این سازه با استفاده از قسمت خطی معادله موریسون تحلیل می شود و نتایج با تحلیل سکو به روش تئوری تفرق خطی مقایسه می شود. هدف از این تحلیل معرفی یک روش محاسباتی ساده برای تحلیل سازه هایی با ابعاد بزرگ مانند سکوی حاضر است. نزدیکی قابل

مطلب مرتبط :   پایان نامه با واژه های کلیدی قلام تعهدی، اقلام تعهدی، سرمایه گذاران
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید