دانلود پایان نامه

نمودار فرآیند تحقیق
سیر مراحل اجرای تحقیق از انتخاب موضوع تا مرحله‌ دفاع در زیر نشان داده شده است.
جامعه‌ آماری
جامعه پژوهش یا جامعه آماری، جایی که نتایج پژوهش قرار است به آنجا تعمیم یابد یا در آنجا اجرا شود، به مجموعهای از اشخاص، اشیاء، گیاهان، مکانها، رویدادها و به طور کلی اموری اطلاق میشود که در یک یا چند صفت یا ویژگی مشترک باشند و پژوهشگر علاقمند است یافته‌های پژوهش یا مطالعه‌ی خود را به آن‌ها نسبت دهد (دلاور، 1385 و ساروخانی، 1387). هر چه میزان صفتها یا ویژگیهای مشترک کمتر باشد، جامعه گستردهتر خواهد بود و هرچه صفتها یا ویژگیهای مشترک بیشتر باشند، جامعه محدودتر خواهد بود. علاوه بر ویژگیهای مشترک، اعضاء هر جامعه ویژگیهای غیر مشترکی هم دارند که پژوهشگر مایل به مطالعه آنهاست. لازم است که در فرآیند پژوهش، جامعه آماری به خوبی و به روشنی تعریف و ابعاد و مشخصات آن به صورت دقیق مشخص شود (دواس،1991،ترجمه نائینی، 1383).
در پژوهش حاضر به بررسی و آزمون فرضیههای تحقیق در شناسائی و اولویت بندی خدمات موثر بر رضایت مشتریان محصولات صادراتی در شرکت گلستان پرداخته میشود. به عبارتی جامعه آماری ما، کلیه جامعه آماری کلیه مشتریان صادراتی شرکت گلستان و کارخانجات زیر مجموعه گروه تجاری اعم از پیله وران ، خریداران واسطه تجاری ، صادرکنندگان داخلی و خارجی حقیقی و شرکت های تجاری داخلی و خارجی حقوقی می باشند و همچنین کارشناسان برتر این شرکت می باشد . این جامعه آماری به صورت موردی انتخاب شده است. با توجه به اینکه این تحقیق در شهر تهران انجام شد و تعداد کارشناسان این بخش که اطلاعات کافی در این موضوع داشتند محدود بودند تعداد فقط 9 کارشناس معرفی شدند که از این بین سرشماری صورت گرفت. ولی مشتریان این شرکت تعداد زیادی بودند که در بین آنها نمونه گیری صورت گرفت.
دلایل انتخاب جامعه آماری
در انتخاب شرکت گلستان و کارخانجات زیر مجموعه به عنوان جامعه آماری پژوهش، دلایل متعددی وجود داشته که اهم این دلایل به شرح ذیل میباشند:
پاسخگویی بهتر، مطمئنتر و دقیقتر به پرسشنامه به دلیل داشتن آگاهی و اطلاعات بیشتر نسبت به موضوع پژوهش.
در سوابق تحقیق، در چند مورد مطالعه روی شرکت های تولیدی کشورهای مختلف دیده شد.
همگن بودن جامعه و خطای احتمالی کم در مقایسه با جوامع دیگر مثل مردم یک شهر.
نمونه و روش نمونهگیری
«گاهی مطالعه جامعه پژوهش یا امکانپذیر نیست و یا از نظر مالی، زمانی و انرژی مقرون به صرفه نمیباشد و یا وضعیت به صورتی است که مطالعه جامعه مذکور در کوتاهمدت امکان پذیر نیست و یا در بلند مدت نیز نتایج مطالعه به کار نمیآید. در چنین مواردی، به جای مطالعه کل جامعه، میتوان نمونهای از آن جامعه را انتخاب و مورد مطالعه قرار داد. نمونه11، گروهی از افراد یا اعضای جامعه پژوهش است که معرف آن جامعه بوده و کم و بیش، ویژگیهای کل جامعه را داراست. به عبارت دیگر نمونه عبارت است از مجموعه مشاهدات محقق از جمعیت یا جامعه مورد مطالعه (ونوس و همکاران، 1386: 176)».
«نمونهگیری نیز به معنای برداشتن نسبتی از جامعه یا کل به عنوان معرف یا نماینده است. این نمونه باید کلیه یا اکثر ویژگیهای جامعه کل را دارا باشد تا بتوان نتایج حاصل از آن را به کل تعمیم داد. بر این اساس نمونهگیری میبایست بر اساس اصول و قواعد معینی انجام گیرد. پس، در یک تعریف دیگر میتوان گفت نمونهگیری عبارت است از انتخاب نسبتی از کل جامعه تعریف شده بر اساس اصول و قواعد خاص و یا انتخاب افراد به روشهای نظاممند» (سکاران،1992،مترجم صائبی،شیرازی،1380).
چندین روش نمونهگیری مختلف وجود دارد که به فراخور شرایط تحقیق و ویژگیهای جامعه آماری و …، در نمونهگیری از روشهای مختلفی استفاده میشود. مهمترین این روشها عبارتست از نمونهگیری تصادفی ساده، تصادفی نظاممند، تصادفی طبقهای، تصادفی طبقهای متناسب با حجم، نمونهگیری غیر احتمالی و … . یک نمونه آرمانی میبایست آنقدر بزرگ باشد که بتواند معرف جامعه بوده و نتایج حاصل از آن قابل تعمیم باشد و آنقدر کوچک باشد که از نظر دستیابی به آزمودنیها، اقتصادی، و زمانی و تجزیه و تحلیل دادهها مقرون به صرفه باشد. بنابراین به فراخور تحقیق و با در نظر گرفتن معیارهایی مثل هدف پژوهش، حجم جامعه، سطح دقت یا خطای نمونهگیری و سایر معیارها میتوان با استفاده از روشها و یا فرمولها و یا جداول معتبر حجم نمونه مناسب را در نظر گرفت (حافظنیا، 1382).
در پژوهش حاضر، جمعیت جامعه آماری در مورد مشتریان شرکت گلستان و کارخانجات زیر مجموعه بیشتر از 10هزار نفر میباشد. با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران حجم نمونه برآورد گردید. حدود نسبت اطمینان 95/0 و میزان خطای در نظر گرفته شده برابر با 05/0 در نظر گرفته شد و از فرمول زیر برای تخمین حجم نمونه استفاده شد:
(Nt^2 p(1-p))/(Nd^2+t^2 p(1-p))=(10000*〖1.96〗^2*0.5*0.5)/(10000*〖0.05〗^2+〖1.96〗^2*0.5*0.5)≅383
لازم به ذکر است حجم نمونه محاسبه شده از روشها و فرمولهای دیگر نیز نزدیک همین مقدار میباشد. جمعآوری اطلاعات طی چند روز صورت گرفت و با توجه به لیست تهیه شده از شرکت های گلستان از فروشندگان (سوپر مارکت ها) با مراجعه حضوری فرمها توزیع شده و در انتهای روز، فرمها بررسی شده و فرمهای قابل قبول و معتبر هر فروشنده در دسته خود قرار میگرفت. اصرار و فشار خاصی به پاسخگو برای تکمیل فرم اعمال نشد و غالب پاسخدهندگان با میل و رغبت و اختصاص زمان مناسب فرمها را پر میکردند. اگر در این فرآیند، مشاهده میشد که فرمی با عجله زیاد و دقت کم یا شرایط نامساعد (به هر شکل) تکمیل شده، آن فرم حذف میشد. در فرآیند توزیع پرسشنامه و جمعآوری اطلاعات، دقت و تلاش زیادی اعمال شد و فعالیتهایی مثل حضور در کنار پاسخگو و یا مراجعه مکرر به او، همچنین ارائه توضیحات مفید و مثبت برای رفع ابهامهای احتمالی و افزایش میل و رغبت پاسخگو به تکمیل فرم و پاسخگویی دقیق و صحیح به همه سوالات، باعث افزایش دقت و صحت فرمهای جمعآوری شده شد. با اینحال با وجود این اقدامات، حدود 389 فرم توزیع گردید که تعداد خیلی کمی از آنها برگشت داده نشد و تعداد بیشتری نیز به دلایلی مثل ناقص بودن فرم و عدم پاسخگویی به تمامی سوالات یا پاسخهای مخدوش و نامعتبر، قابل استفاده نبود.
روشها و ابزار گردآوری دادهها:
«در همه پژوهشها، پژوهشگر میبایست برای توصیف یا تبیین روابط بین پدیدهها و متغیرهای موجود اطلاعات یا دادههایی را جمعآوری نماید. در جمعآوری اطلاعات یا دادهها میبایست شیوهای به کار گرفته شود که اطلاعات و دادهها با کیفیت بالا، دقیق و موثق استخراج شود، چون کیفیت و اعتبار هر پژوهش تا حد زیادی به اطلاعات و دادههای جمعآوری شده و کیفیت اطلاعات و دادهها نیز به شیوه جمعآوری آنها مربوط میشود. بنابراین، شیوههای سنجیده و دقیق جمعآوری اطلاعات و دادهها، اگر درست و دقیق اجرا شوند، معمولا به کیفیت بالای دادهها و یافتهها و کسب نتایج معتبر، و شیوههای نامناسب به نتایج نامعتبر خواهند انجامید» (خاکی، 1378). برای جمعآوری دادههای خاص، شیوههای خاصی وجود دارد، اما انواع مشابه دادهها را میتوان با شیوههای گوناگون جمعآوری کرد. روشهای مختلفی نیز وجود دارد، مثل بررسی مدارک و اسناد، مصاحبه، مشاهده، پرسشنامه، گزارش و… که با توجه به رویکرد، هدف، و طرح پژوهش می توان از یکی از این روشها یا چند روش بصورت همزمان استفاده کرد (سکاران،1992،مترجم صائبی،شیرازی1380).
همانطور که در فصل اول بیان شد، تعداد عواملی مهم نشان داده شده است شامل موارد زمان انتقال، قابلیت اعتماد زمان انتقال، انعطاف پذیری قیمت، توانایی توزیع در خارج از کشور، ویژگی های اطلاعات / ارتباطات، توانایی پیگیری و ردیابی، آماده بودن صورت حساب های کامپیوتری، فراهم بودن امکان تماس برای دریافت خدمات، آشنایی با حمل کننده، ویژگی های تشویقی و پوششی، پوشش بیمه ای، ارائه اقلام تبلیغاتی، قابلیت مدیریت محصولات ویژه، آسیب نرسیدن به محصول، ویژگی های انبارداری، بهبود سفارش، تسهیلات و تجهیزات، مدیریت موجودی امنیت، ویژگی های تولیدی، به روز بودن تاریخ تولید محصولات، بالا بودن مدت ماندگاری محصول، مدت زمان تهیه کالا و برچسب زدن ( لیبلینگ) است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، 2پرسشنامهای طراحی شد که پرسشنامه ی اول با توجه به کلیه عوامل را در نظر می گیرد و توسط کارشناسان تکمیل می گردد، در بخش اول آن، فاکتورهایی مثل جنسیت، سن، نوع استخدام، سابقه خدمت، میزان تحصیلات برای سنجش عوامل جمعیتشناختی در نظر گرفته شد. در بخش های دیگر پرسشنامه ی اول، برای سنجش زمان انتقال، قابلیت اعتماد زمان انتقال، انعطاف پذیری قیمت، توانایی توزیع در خارج از کشور، ویژگی های اطلاعات / ارتباطات، توانایی پیگیری و ردیابی، آماده بودن صورت حساب های کامپیوتری، فراهم بودن امکان تماس برای دریافت خدمات، آشنایی با حمل کننده، ویژگی های تشویقی و پوششی، پوشش بیمه ای، ارائه اقلام تبلیغاتی، قابلیت مدیریت محصولات ویژه، آسیب نرسیدن به محصول، ویژگی های انبارداری، بهبود سفارش، تسهیلات و تجهیزات، مدیریت موجودی امنیت، ویژگی های تولیدی، به روز بودن تاریخ تولید محصولات، بالا بودن مدت ماندگاری محصول، مدت زمان تهیه کالا و برچسب زدن ( لیبلینگ) در جهت رضایت مشتری سوالاتی طراحی شد. پرسشنامه ی دوم برای عواملی که توسط کارشناسان در نتایج پرسشنامه اول مهم شناخته شدند به صورت مقایسه های زوجی عامل ها تهیه شد. سپس برای استخراجهای شاخصهای معتبر به بررسی اعتبار محتوا12 یا اعتبار منطقی13 سوالات اولیه پرداختیم. اعتبار محتوا یا اعتبار منطقی به این امر دلالت دارد که آیا شیوه یا ابزار جمع آوری دادهها به خوبی معرف همان محتوایی است که باید اندازهگیری شود یا خیر. هرچه میزان موافقت ارزیابان و داوران با اساسی یا سودمند بودن یک گویه معین بالاتر باشد، سطح اعتبار محتوا بالاتر است (خاکی، 1378).
مقیاس‌های اندازهگیری متغیرها
مقیاس های پرسشنامه اول
در علوم اجتماعی، برای اندازهگیری از ابزارهای گوناگون (مثل مشاهده، پرسشنامه و…) استفاده میشود. برای انجام سنجش و جمعآوری دادهها و اطلاعات، ابتدا باید شرایط پژوهش، آزمودنیها و یا گروههای مورد بررسی مشخص گردد و سپس بر اساس مساله یا فرضیهها و متغیرهای دخیل، ابزار سنجش یا جمعآوری دادهها طراحی و اجرا گردد. در طرح پژوهش لازم است پژوهشگر مشخص نماید که نحوه سنجش و یا ابزار جمعآوری دادهها چگونه خواهد بود. یکی از این موارد مهم که باید مشخص شود، تعیین سطوح سنجش یا طبقهبندی و مقیاس سنجش است. متغیرها از نظر سطح سنجش به چهار گروه تقسیم میشوند که مقیاس اسمی14 و رتبهای یا ترتیبی15 برای متغیرهای کیفی، و مقیاس فاصله ای16 و نسبی17 برای متغیرهای کمّی استفاده میشود. مقیاسهای اسمی به دادهها یا اطلاعاتی در مورد صفتها یا ویژگیهایی دلالت دارند که نمیتوان آنها را به صورت عددی و بر حسب عملیات ریاضی و آماری مخصوص دادههای دارای بار مقداری برخورد کرد. مقیاس رتبهای یا ترتیبی نسبت به مقیاسهای اسمی پیشرفتهتر هستند و در آنها میتوان شدت و ضعف نسبی یک صفت یا ویژگی را نیز بررسی کرد. این رتبهها ارزش عددی ندارند و ارزش آنها در ارتباط یا تناسب با رتبههای دیگر مشخص میشود. مقیاسهای فاصلهای نسبت به مقیاسهای رتبهای پیشرفتهتر هستند و در آنها میتوان علاوه بر دارا بودن یا یا نبودن یک ویژگی، مقادیر کمی یا زیادی آن را نیز مشخص کرد. برای مثال دانشجویی که نمره 20 گرفته از دانشجویی که نمره 17 گرفته، به اندازه سه نمره فاصله یا اختلاف دارد. اما مقیاس نسبی بالاترین و

مطلب مرتبط :   پایان نامه با واژه های کلیدی قلام تعهدی، اقلام تعهدی، سرمایه گذاران
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید