دانلود پایان نامه

بسم الله الرحمن ……………………………………….20
2-12 تسلیم مکفول …………………………………………………………………………………………………………………….22
2-13 کفالت قهری ……………………………………………………………………………………………………………………..22
2-14 سقوط تعهد کفیل ………………………………………………………………………………………………………………24
2-15 مواردی که موجب سقوط تعهدات کفیل نیست ……………………………………………………………………….27
2-16 رجوع کفیل به مکفول ………………………………………………………………………………………………………..28
فصل سوم : عقد کفالت در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس( پادشاهی بحرین وامارت متحده عربی) ………………………………………………………………………….30
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….31
گفتار اول: عقد کفالت در حقوق کشور امارت متحده عربی ……………………………………………………………….31
3-1-1 کلیات ……………………………………………………………………………………………………………………………31
3-1-2 انواع ضمان ……………………………………………………………………………………………………………………..32
3-1-3 تسلیم مکفول …………………………………………………………………………………………………………………..32
3-1-4 تزاحم ضمانت و کفالت …………………………………………………………………………………………………….33
3-1-5 کفالت و ضمانت زن …………………………………………………………………………………………………………33
3-1-6 ترامی ضمانت ………………………………………………………………………………………………………………….33
3-1-7 آثار کفالت ……………………………………………………………………………………………………………………..33
3-1-8 اتمام کفالت …………………………………………………………………………………………………………………….34
گفتار دوم عقد کفالت در حقوق بحرین ………………………………………………………………………………………….35
3-2-1 کلیات ……………………………………………………………………………………………………………………………35
3-2-2 ارکان کفالت …………………………………………………………………………………………………………………..35
3-2-3 رابطه بین کفیل و دائن ………………………………………………………………………………………………………36
3-2-4 ترامی کفالت …………………………………………………………………………………………………………………..37
3-2-5 تعدد کفیل ………………………………………………………………………………………………………………………37
3-2-6 رابطه بین کفیل و مدیون ……………………………………………………………………………………………………37
فصل چهارم :بکارگیری از عقد کفالت برای اشتغال اتباع خارجی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ………………………………………………………………………38
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….39
گفتار اول کلیات ………………………………………………………………………………………………………………………..39
4-1-1 سیستم کفالت برای اخذ ویزای کار چیست و چه ماهیت حقوقی دارد ؟ ……………………………………..39
4-1-2 نقش سیستم کفالت در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ………………………………………………………40
گفتار دوم کشور امارات متحده عربی ……………………………………………………………………………………………..44
4-2-1 اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی ………………………………………………………………………………………44
4-2-2 بررسی قانون کار کشور امارات متحده عربی …………………………………………………………………………44
4-2-3 شرایط اعطاء مجوز کار به کارگران خارجی ………………………………………………………………………….46
4-2-4 موارد لغو مجوز کار توسط وزیر کار در امارات متحده عربی ……………………………………………………46
4-2-5 شرایط اخذ ویزای کار در امارات متحده عربی ………………………………………………………………………47
4-2-6 تغییر شغل ……………………………………………………………………………………………………………………….48
4-2-7 قرارداد های استخدام ………………………………………………………………………………………………………..48
4-2-8 در قانون کار دو نوع قرارداد وجود دارد ……………………………………………………………………………….48
4-2-9 اتمام رابطه کاری ……………………………………………………………………………………………………………..48
گفتار سوم کشور عربستان سعودی :………………………………………………………………………………………………..48
4-3-1 اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی ………………………………………………………………………………………48
4-3-2 شرایط استخدام کارگران خارجی با توجه به قوانین کار کشور عربستان سعودی………………………………………………………………………………………………………………………………………50
4-3-3 مسئولیت های کارفرما دربرابر کارگر …………………………………………………………………………………..51
4-3-4 جدیدترین اصلاحیه قانون کار عربستان سعودی و مسائل راجع به آن…………………………………………..52
گفتار چهارم کشور قطر: ………………………………………………………………………………………………………………55
4-4-1 اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی ………………………………………………………………………………………55
4-4-2 مقررات استخدام کارگران خارجی در قطر ……………………………………………………………………………55
4-4-3 حقوق کارگران مهاجر در قطر با توجه به قانون کار ………………………………………………………………..57
4-4-4 قوانین استخدام و ایمنی در قطر ……………………………………………………………………………………………58
4-4-5 معیشت کارگر …………………………………………………………………………………………………………………59
4-4-6 فقدان یا نامناسب بودن نظارت …………………………………………………………………………………………….61
4-4-7 عهدنامه ها و تعهدات بین المللی ………………………………………………………………………………………….62
گفتار پنجم کشور پادشاهی عمان : …………………………………………………………………………………………………63
4-5-1 اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی ………………………………………………………………………………………63
4-5-2 شرایط اشتغال اتباع خارجی در کشور عمان …………………………………………………………………………..64
4-5-3 محدودیت های کارفرما …………………………………………………………………………………………………….65
4-5-4 موارد ذیل تنها با تصمیم وزیر کار و نیروی انسانی صورت می گیرد …………………………………………..66
4-5-5 مفاد این قانون در موارد ذیل اعمال نمی شود …………………………………………………………………………66
گفتار ششم کشور کویت : ……………………………………………………………………………………………………………67
4-6-1 اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی ………………………………………………………………………………………67
4-6-2شرایط اشتغال اتباع خارجی در کشور کویت ………………………………………………………………………….68
گفتار هفتم پادشاهی بحرین : ………………………………………………………………………………………………………..69
4-7-1 اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی ………………………………………………………………………………………69
4-7-2 شرایط اشتغال اتباع خارجی در بحرین ………………………………………………………………………………….71
4-7-3 شرایط صدور کارت کار در بحرین …………………………………………………………………………………….71
4-7-4 لغو کارت کار کار کارگر خارجی ………………………………………………………………………………………72
4-7-5 قانون استخدام در بحرین 2010

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلمات کلیدیمصرف مواد، پوشش بدن
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید