دانلود پایان نامه

کلیه حقوق مادی مترتب بر نتایج مطالعات،
ابتکارات و نوآوریهای ناشی از تحقیق موضوع
این پایان نامه متعلق به دانشگاه صنعتی اصفهان است.
به پاس تعبیر عظیم و انسانی شان از کلمه ایثار و از خودگذشتگی
به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان که بهترین پشتیبان است
به پاس قلب های بزرگشان که فریادرس است و سرگردانی و ترس در پناهشان به شجاعت می گراید
و به پاس محبت های بی دریغشان که هرگز فروکش نمی کند
این مجموعه را به پدر و مادر عزیز و برادران مهربانم تقدیم می کنم.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فهرست مطالب ……………………………………………………………………………………………………………………………… هشت
فهرست اشکال ……………………………………………………………………………………………………………………………….. یازده
فهرست جداول ………………………………………………………………………………………………………………………………. پانزده
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
فصل اول: مقدمه و بررسی منابع
1-1-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
1-2- شاخصهای کیفیت یا سلامت خاک ………………………………………………………………………………………………. 3
1-2-1- شاخصهای قابل مشاهده ……………………………………………………………………………………………………………. 4
1-2-2- شاخصهای فیزیکی خاک …………………………………………………………………………………………………………. 4
1-2-3- شاخصهای شیمیایی خاک …………………………………………………………………………………………………………. 4
1-2-4- شاخصهای بیولوژیک خاک ……………………………………………………………………………………………………… 4
1-3- تنشهای طبیعی …………………………………………………………………………………………………………………………… 7
1-3-1- کمبود آب و خشکی خاک ………………………………………………………………………………………………………… 8
1-3-2- خشک و مرطوب شدن خاک ……………………………………………………………………………………………………. 11
1-4- تنشهای ناشی از فعالیتهای بشر ………………………………………………………………………………………………….. 18
1-4-1- تبدیل جنگل به اراضی دیم ………………………………………………………………………………………………………… 18
1-5- فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….. 27
1-6- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………. 27
فصل دوم: مواد و روشها
2-1- منطقهی مورد مطالعه …………………………………………………………………………………………………………………… 28
2-2- نمونهبرداری خاک …………………………………………………………………………………………………………………….. 29
2-3- خصوصیات کلی خاکها ……………………………………………………………………………………………………………. 30
2-4- آزمایشهای انکوباسیونی …………………………………………………………………………………………………………….. 30
2-4-1- آمادهسازی خاکها ………………………………………………………………………………………………………………… 30
2-4-2- تیمارهای رطوبتی ……………………………………………………………………………………………………………………. 30
2-4-3- طراحی آزمایش اول ……………………………………………………………………………………………………………….. 30
2-4-4- طراحی آزمایش دوم ……………………………………………………………………………………………………………….. 31
2-4-5- دورهی انکوباسیون ………………………………………………………………………………………………………………….. 31
2-5- اندازهگیریهای پس از دوره انکوباسیون …………………………………………………………………………………………. 32
2-5-1- آرجینین آمونیفیکاسیون …………………………………………………………………………………………………………… 32
2-5-2- معدنی شدن خالص نیتروژن، آمونیفیکاسیون و نیتریفیکاسیون …………………………………………………………… 32
2-6- آنالیزهای آماری ……………………………………………………………………………………………………………………….. 32
فصل سوم: نتایج و بحث
3-1-آزمایش اول ………………………………………………………………………………………………………………………………. 34
3-1-1-خصوصیات عمومی خاکها ………………………………………………………………………………………………………. 34
3-1-2-بررسی اثر تیمارها بر معدنی شدن نیتروژن ……………………………………………………………………………………… 35
3-1-3- همبستگی بین صفات اندازهگیری شده …………………………………………………………………………………………. 42
3-1-4- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی به کمک صفات اندازهگیری شده ………………………………………………….. 43
3-1-5- نمودار درختی ………………………………………………………………………………………………………………………… 48
3-2-آزمایش دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………… 49
3-2-1- خصوصیات عمومی خاکها …………………………………………………………………………………………………….. 49
3-2-2- بررسی اثر تیمارها بر معدنی شدن نیتروژن …………………………………………………………………………………….. 50
3-2-3- همبستگی بین صفات اندازهگیری شده ………………………………………………………………………………………… 60
3-2-4- تحلیل تبعیضی خاکهای جنگل بلوط به کمک صفات اندازهگیری شده …………………………………………… 61
3-2-5- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی به کمک صفات اندازهگیری شده ………………………………………………….. 65
3-2-6-نمودار درختی …………………………………………………………………………………………………………………………. 70
3-3- همبستگی ساده بین فرایندهای اندازه گیری شده و خصوصیات خاک …………………………………………………… 71
3-4- رگرسیون چند متغیره ………………………………………………………………………………………………………………….. 73
3-4-1- رگرسیون چند متغیره بین آرجینین آمونیفیکاسیون و پارامترهای اندازهگیری شده ……………………………….. 73
3-4-2- رگرسیون چند متغیره بین آمونیفیکاسیون و پارامترهای اندازهگیری شده …………………………………………….. 74
3-4-3- رگرسیون چند متغیره بین نیتریفیکاسیون و پارامترهای اندازهگیری شده ……………………………………………… 74
3-4-4- رگرسیون چند متغیره بین معدنی شدن خالص نیتروژن و پارامترهای اندازهگیری شده …………………………… 74
فصل چهارم: نتیجهگیری کلی و پیشنهادها
4-1- نتیجهگیری کلی ………………………………………………………………………………………………………………………… 75
4-1-1-آزمایش اول …………………………………………………………………………………………………………………………… 75
4-1-2-آزمایش دوم …………………………………………………………………………………………………………………………… 75
4-2- پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 76
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 77
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 88
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل1-1- محیط خاک

مطلب مرتبط :   پایان نامه با واژه های کلیدی اقلام تعهدی، قلام تعهدی، کیفیت سود
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید