دانلود پایان نامه

آماری داده‌ها
برای توصیف داده‌ها از روش‌های آماری توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، رسم جداول و نمودارها) استفاده شد. به‌منظور استفاده از آزمون آماری مناسب با توجه به حجم نمونه در گروه‌ها، ابتدا به بررسی نرمال بودن توزیع و تجانس واریانس متغیرهای مورد مطالعه از طریق آزمون کلموگروف-اسمیرنوف و آزمون لونز پرداخته شد. زمانی که متغیرها دارای توزیع نرمال بودند، برای مقایسه میانگین تغییرات قبل و بعد از ارائه متغیرهای مورد مطالعه، از آزمونt همبسته و جهت بررسی ارتباط بین متغیرها از همبستگی پیرسون استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات خام از نرم افزار آماریSPSS 16 و برای رسم نمودارها از نرم افزار EXCEL استفاده شد.
4-1- مقدمه
در این فصل اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در دو بخش گردیده است: در بخش اول اطلاعات و نتایج در قالب جداول و نمودارها به صورت توصیفی و در بخش دوم از روشهای آمار استنباطی جهت آزمون فرضیههای تحقیق و تحلیل دادهها استفاده شده و نتایج آن گزارش شده است.لازم به ذکر است طبیعی بودن توزیع داده‌ها با آزمون کلموگروف-اسمیرنف بررسی شد و با توجه به اینکه داده‌ها دارای توزیع نرمال بودن از آمار پارامتریک استفاده شد.
4-2- تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها
4-2-1- تغییرات شاخص‌های آنتروپومتریک و توان هوازی آزمودنی‌ها در مراحل قبل و بعد از 8 هفته تمرین هوازی
همان‌طور که در جدول 4-1 مشاهده می‌شود، 8 هفته تمرین هوازی منجر به 19/0 درصد افزایش در وزن، 14/0 درصد افزایش در شاخص توده بدن، 41/3 درصد کاهش در دور کمر، 79/3 درصد کاهش نسبت دور کمر به دور لگن، 62/9 درصد کاهش درصد چربی، 99/2 درصد افزایش اکسیژن مصرفی بیشینه در آزمودنی‌ها شده است.
جدول 4-1- تغییرات شاخص‌های آنتروپومتریک و توان هوازی آزمودنی‌ها قبل و بعد از 8 هفته تمرین هوازی
شاخص‌های آماری
متغیر
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
بیشترین
کمترین
وزن
قبل از تمرین
14
07/73
83/10
98
62
بعد از تمرین
21/73
34/11
100
62
شاخص توده بدن
قبل از تمرین
14
42/28
78/3
80/39
30/25
بعد از تمرین
46/28
104/4
65/40
20/25
دور کمر
قبل از تمرین
14
79/88
43/8
114
80
بعد از تمرین
86/85
41/9
115
77
نسبت دور کمر به دور لگن
قبل از تمرین
14
82/0
07/0
99/0
71/0
بعد از تمرین
79/0
09/0
00/1
60/0
درصد چربی (%)
قبل از تمرین
14
8/25
47/4
5/39
1/21
بعد از تمرین
52/23
79/3
4/33
9/18
اکسیژن مصرفی بیشینه (ml.kg-1.min-1)
قبل از تمرین
14
32/36
404/4
12/45
26/30
بعد از تمرین
44/37
23/5
88/45
91/27
4-2-2- تغییرات فشار خون آزمودنی‌ها در مراحل قبل و بعد از 8 هفته تمرین هوازی
همان‌طور که در جدول 4-2 مشاهده می‌شود، 8 هفته تمرین هوازی منجر به 61/0 درصد کاهش فشار خون سیستولیک و 96/0 درصد کاهش فشار خون دیاستولیک در آزمودنی‌ها شده است.
جدول 4-2- تغییرات فشار خون آزمودنی‌ها آزمودنی‌ها قبل و بعد از 8 هفته تمرین هوازی
شاخص‌های آماری
متغیر
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
بیشترین
کمترین
فشار خون سیستولیک (mmHg)
قبل از تمرین
14
46/11
79/0
13
10
بعد از تمرین
39/11
92/0
13
10
فشارخون دیاستولیک (mmHg)
قبل از تمرین
14
35/7
84/0
9
6
بعد از تمرین
28/7
72/0
8
6
4-2-3- تغییرات گلوکز و انسولین آزمودنی‌ها در مراحل قبل و بعد از 8 هفته تمرین هوازی
همان‌طور که در جدول 4-3 مشاهده می‌شود، 8 هفته تمرین هوازی منجر به 8 /6 درصد افزایش گلوکز، 54/3 درصد افزایش انسولین در آزمودنی‌ها شده است.
جدول 4-3- تغییرات گلوکز و انسولین آزمودنی‌ها آزمودنی‌ها قبل و بعد از 8 هفته تمرین هوازی
شاخص‌های آماری
متغیر
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
بیشترین
کمترین
گلوکز
قبل از تمرین
14
001/94
36/8
111
82
بعد از تمرین
86/100
28/7
120
91
انسولین
قبل از تمرین
14
98/12
26/5
4/25
6/5
بعد از تمرین
457/13
81/4
1/24
3/7
4-3- تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها
در این بخش به آزمون فرضیههای پژوهش پرداخته میشود. به منظور تجزیه و تحلیل آماری و مقایسه‌ی آزمودنی‌ها در قبل و بعد از تمرین از آزمون t زوجی استفاده شد. همچنین برای تعیین ارتباط سطوح پلاسمایی ACE با شاخصهای اندازهگیری شده در پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. تمامی دادهها به صورت میانگین ± انحراف معیار ارائه شدهاند. محاسبهها با استفاده از نرم افزار آماری SPSSنسخه ?6 انجام و سطح معناداری آزمونها 05/0? P در نظر گرفته شد.
4-3-1- فرضیه اول: 8 هفته تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی ACE زنان دارای اضافه وزن اثر دارد.
فرض صفر (H0): 8 هفته تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی ACE زنان دارای اضافه وزن اثر ندارد.
نتایج حاصل از t زوجی در جدول 4-5 نشان می‌دهد، 8 هفته تمرین هوازی منجر به تفاوت معنی‌دار در آنزیم مبدل آنژیوتانسین آزمودنی‌ها می‌شود (001/0?P). لذا فرض صفر رد می‌شود.
جدول 4-5- تغییرات آنزیم مبدل آنژیوتانسین آزمودنی‌ها قبل و بعد از 8 هفته تمرین
زمان
متغیر
قبل از تمرین
انحراف استاندارد±میانگین
بعد از تمرین
انحراف استاندارد±میانگین
درون گروهی
T
P
آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ng/ml)
5/112±29/325
8/174±64/424
01/4-
001/0
4-3-2- فرضیه دوم:
8 هفته تمرین هوازی بر مقاومت انسولینی زنان دارای اضافه وزن اثر دارد.
فرض صفر (H0): 8 هفته تمرین هوازی بر مقاومت انسولینی زنان دارای اضافه وزن اثر ندارد.
همان‌گونه که در جدول 4-6 نشان داده شده است، متعاقب 8 هفته تمرین هوازی در شاخص HOMA آزمودنی‌ها تفاوت معنی‌داری مشاهده نشده است (106/0?P). بنابراین فرض صفر پذیرفته می‌شود.
جدول 4-6- تغییرات شاخص HOMA آزمودنی‌ها قبل و بعد از 8 هفته تمرین
زمان
متغیر
قبل از تمرین
انحراف استاندارد±میانگین
بعد از تمرین
انحراف استاندارد±میانگین
درون گروهی
T
P
HOMA
23/1±03/3
23/1±35/3
74/1-
106/0
4-3-3- فرضیه سوم:
بین تغییرات سطوح پلاسمایی ACE با تغییرات مقاومت انسولینی، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و ویژگی‌های آنتروپومتریکی زنان دارای اضافه وزن ارتباط وجود دارد.
الف. زیر فرض اول: بین تغییرات سطوح پلاسمایی ACE با تغییرات مقاومت انسولینی زنان دارای اضافه وزن ارتباط وجود ندارد.
همانطور که در جدول 4-7 مشاهده می‌شود، بین تغییرات سطوح پلاسمایی ACE با تغییرات مقاومت انسولینی آزمودنی‌ها همبستگی منفی و غیر معنی‌داری وجود دارد (92/0?P). بنابراین فرض صفر پذیرفته می‌شود و فرض تحقیق مبنی بر عدم وجود رابطه بین سطح پلاسمایی ACE با تغییرات مقاومت انسولینی پذیرفته می‌شود.
جدول 4-7- نتایج آزمون، بین تغییرات سطوح پلاسمای ACE با تغییرات مقاومت انسولینی
متغیرها
ضریب همبستگی
P
HOMA
028/0-
92/0
ب. زیر فرض دوم: بین تغییرات سطوح پلاسمایی ACE با تغییرات فشار خون سیستولیک و دیاستولیک زنان دارای اضافه وزن ارتباط وجود ندارد.
همانگونه که در جدول 4-8 نشان داده شده است، بین تغییرات سطوح پلاسمایی ACE با تغییرات فشار خون سیستولیک و دیاستولیک آزمودنی‌ها همبستگی منفی و غیر معنی‌داری وجود دارد (11/0?P و 436/0-?r) و (06/0?P و 503/0-?r). لذا فرض صفر پذیرفته می‌شود و فرض تحقیق مبنی بر عدم وجود رابطه بین سطح پلاسمایی ACE با تغییرات فشار خون سیستولیک و دیاستولیک پذیرفته می‌شود.
جدول 4-8- نتایج آزمون، بین تغییرات سطوح پلاسمای ACE با تغییرات فشار خون
متغیرها
ضریب همبستگی
P
فشار خون سیستولیک (mmHg)
436/0-
11/0
فشارخون دیاستولیک (mmHg)
503/0-
06/0
ج. زیر فرض سوم: بین تغییرات سطوح پلاسمایی ACE با تغییرات ویژگی‌های آنتروپومتریکی زنان دارای اضافه وزن ارتباط وجود ندارد.
جدول 4-9 نیز، همبستگی پیرسون بین تغییرات غلظت پلاسمایی ACE با تغییرات ویژگی‌های آنتروپومتریکی و توان هوازی زنان دارای اضافه پس از 8 هفته تمرین هوازی را نشان می‌دهد که تنها رابطه منفی و معنی‌داری بین تغییرات وزن و ACE پس از 8 هفته تمرین هوازی مشاهده می‌شود (01/0?P و 625/0-?r) و فرض صفر رد می‌شود اما رابطه پارامتر‌های شاخص توده بدن، دور کمر، نسبت دور کمر به دور لگن، درصد چربی و اکسیژن مصرفی بیشینه با ACE به صورت غیرمعنی‌دار است، بنابراین فرضیه صفر برای پارامترهای ذکر شده قبول می‌شود.
جدول 4-9- نتایج آزمون، بین تغییرات سطوح پلاسمای ACE با تغییرات آنتروپومتریکی و توان هوازی
متغیرها
ضریب همبستگی
P
وزن (kg)
625/0-
01/0
شاخص توده بدن (kg/m2)
513/0-
06/0
دور کمر (cm)
019/0
94/0
WHR
342/0-
23/0
درصد چربی (%)
07/0-
81/0
Vo2max (ml.kg-1.min-1)
075/0
79/0

مطلب مرتبط :   پایان نامه با واژگان کلیدیعقد وکالت، مباشر، قانون کار
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید