پایان نامه با کلمات کلیدی 01/0±37/0، cA، میوگلوبین

p). بر اساس نتایج تجزیه واریانس، میانگین مقادیر اکسی میوگلوبین طی زمان نگهداری کاهش معنی داری داشت (05/0>p) که دلیل آن رشد باکتری ها، مصرف اکسیژن، اتمام آنزیم های احیاکننده و کاهش میزان اکسیژن در سطح گوشت است (رکنی، 1382). بر اساس نتایج تجزیه واریانس، اثر افزایش غلظت عصاره یا گیاه گلپر بر میانگین مقادیر اکسی میوگلوبین معنی دار نبود (?/??p). به دلیل اینکه در اثر اکسیداسیون میوگلوبین و اکسی میوگلوبین، مت میوگلوبین به وجود می آید، که در آن آهن به صورت اکسید شده Fe3+ می باشد. همانطور که از جدول پیداست با گذشت زمان، افزایش چشمگیری در میزان مت میوگلوبین نمونهها مشاهده شد ( 05/0 >p). بر اساس نتایج تجزیه واریانس، اثر افزایش غلظت عصاره اتانولی یا گیاه تازه گلپر بر میانگین مقادیر مت میوگلوبین معنی دار نبود (?/??p). ]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *