دانلود پایان نامه

ز 1
روز 3
روز 5
روز 7
روز 10
شاهد
abA
01/0±37/0
aDE
01/0±41/0
aD
01/0±45/0
abD
01/0±26/0
abA
47/0±37/0
bC
002/0±03/0
نمونه های گوشت شترمرغ حاوی عصاره اتانولی گلپر
5/0%
cA
01/0±37/0
bDE
01/0±41/0
aC
009/0±48/0
dD
01/0±27/0
eA
002/0±22/0
fAB
008/0±08/0
5/1%
cA
01/0±37/0
bBC
01/0±44/0
aB
01/0±51/0
dB
01/0±30/0
eA
01/0±13/0
fAB
02/0±08/0
5/2%
cA
01/0±37/0
bA
01/0±47/0
aA
004/0±54/0
cA
01/0±35/0
dA
01/0±17/0
eA
008/0±10/0
نمونه های گوشت شترمرغ حاوی گیاه تازه گلپر
5/0%
bA
01/0±37/0
aAB
01/0±46/0
aCD
01/0±46/0
cD
006/0±27/0
dA
008/0±11/0
eB
01/0±06/0
5/1%
cA
01/0±37/0
bCD
01/0±43/0
aAB
01/0±52/0
dB
01/0±30/0
eA
01/0±14/0
fAB
01/0±08/0
5/2%
cA
01/0±37/0
bA
004/0±47/0
aAB
008/0±52/0
dA
01/0±33/0
eA
01/0±15/0
fAB
008/0±09/0
-مقادیر بر اساس میانگین± انحراف معیار گزارش شده است. حروف انگلیسی کوچک متفاوت، نشان دهنده اختلاف معنی دار در هر ردیف در سطح خطا 5% می باشد. حروف انگلیسی بزرگ متفاوت، بیانگر وجود اختلاف معنیدار در سطح 5 درصد در هر ستون است (05/0>p).
بر اساس نتایج تجزیه واریانس، میانگین مقادیر اکسی میوگلوبین طی زمان نگهداری کاهش معنی داری داشت (05/0>p) که دلیل آن رشد باکتری ها، مصرف اکسیژن، اتمام آنزیم های احیاکننده و کاهش میزان اکسیژن در سطح گوشت است (رکنی، 1382). بر اساس نتایج تجزیه واریانس، اثر افزایش غلظت عصاره یا گیاه گلپر بر میانگین مقادیر اکسی میوگلوبین معنی دار نبود (?/??p). به دلیل اینکه در اثر اکسیداسیون میوگلوبین و اکسی میوگلوبین، مت میوگلوبین به وجود می آید، که در آن آهن به صورت اکسید شده Fe3+ می باشد. همانطور که از جدول پیداست با گذشت زمان، افزایش چشمگیری در میزان مت میوگلوبین نمونهها مشاهده شد ( 05/0 >p). بر اساس نتایج تجزیه واریانس، اثر افزایش غلظت عصاره اتانولی یا گیاه تازه گلپر بر میانگین مقادیر مت میوگلوبین معنی دار نبود (?/??p).

مطلب مرتبط :   پایان نامه با واژگان کلیدیجبران خسارت، اجرت المثل، صحت معامله
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید